Wijziging Regeling classificatie medische hulpmiddelen

[Regeling vervallen per 06-02-2009.]
Geldend van 01-09-2003 t/m 05-02-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 april 2003, GMT/MT 2363333, houdende wijziging van de Regeling classificatie medische hulpmiddelen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op richtlijn nr. 2003/12/EG van de Commissie van 3 februari 2003 betreffende de herclassificatie van borstimplantaten in het kader van Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen (PbEG L 28) en op artikel 8, derde lid, van het Besluit medische hulpmiddelen;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 06-02-2009]

De Regeling classificatie medische hulpmiddelen zoals gewijzigd bij artikel I geldt tot 1 maart 2004 niet ten aanzien van de persoon, bedoeld in artikel 4, derde lid, van het Besluit medische hulpmiddelen voor wat betreft het voorhanden hebben van borstimplantaten die voor 1 september 2003 in de handel zijn gebracht overeenkomstig de genoemde regeling zoals die tot dat tijdstip luidde.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina