Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 09-10-2003 t/m 31-12-2003

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 maart 2003, nr. AI/CK/JZ/2003/27086a, houdende de inrichting van de Arbeidsinspectie alsmede de toedeling van taken en vertegenwoordigingsbevoegdheden aan de onder de algemeen directeur van de Arbeidsinspectie ressorterende functionarissen (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2003)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, onder k, en 13 van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit secretaris-generaal SZW 2003;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. SZW: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • b. Algemeen directeur: de algemeen directeur van de Arbeidsinspectie;

 • c. Bedrijfstakdirecties: de bedrijfstakdirectie Industrie, de bedrijfstakdirectie Bouw, de bedrijfstakdirectie Commerciële Dienstverlening en de bedrijfstakdirectie Publieke Dienstverlening en Landbouw.

Hoofdstuk 2. De organisatie van de Arbeidsinspectie

[Vervallen per 01-01-2004]

§ 2.1. De Arbeidsinspectie

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De organisatie van de Arbeidsinspectie is ingericht volgens het overzicht in de bij deze regeling behorende bijlage 1.

 • 2 Aan het hoofd van de Arbeidsinspectie staat een algemeen directeur.

 • 3 Onder de algemeen directeur ressorteren:

  • a. de afdeling Concernbeleid;

  • b. het Projectbureau Teamgericht Werken;

  • c. de directie Inspectieondersteuning;

  • d. de directie Uitvoeringstaken, Juridische Zaken en Beleidsinformatie;

  • e. de bedrijfstakdirecties;

  • f. de directie Major Hazard Control;

  • g. de directie Arbeidsmarktfraude.

 • 4 De Arbeidsinspectie is gevestigd te Den Haag. Er zijn voorts kantoren in Groningen, Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Rotterdam en Roermond.

§ 2.2. De afdeling Concernbeleid

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De Afdeling Concernbeleid staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het hoofd van de afdeling Concernbeleid is verantwoordelijk voor:

  • a. de advisering van de algemeen directeur omtrent strategische vraagstukken met betrekking tot de missie, positionering, taken, handhaving, presentatie en het functioneren van de Arbeidsinspectie;

  • b. de advisering van de algemeen directeur omtrent strategische vraagstukken met betrekking tot het financieel-, personeels- en organisatiebeleid alsmede de kwaliteitsontwikkeling;

  • c. de advisering van de algemeen directeur omtrent het interne en externe communicatie-beleid van de Arbeidsinspectie en de ondersteuning van de uitvoering daarvan;

  • d. het ondersteunen van de algemeen directeur met betrekking tot parlementaire aangelegenheden, waaronder begrepen de beantwoording van kamervragen, onderzoeken van de Algemene Rekenkamer, alsmede met betrekking tot internationale zaken en medezeggenschap;

  • e. de landelijke coördinatie van planning, control en kwaliteitszorg en het beheer van de financiën van de Arbeidsinspectie waaronder het verstrekken van informatie ten behoeve van de begroting;

  • f. het formatiebeheer;

  • g. de afstemming met andere directies van SZW inzake strategische en beheersmatige aangelegenheden;

  • h. het organiseren van overleg tussen de algemeen directeur en de beleidsdirecties van SZW alsmede met de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties;

  • i. het ondersteunen van de algemeen directeur bij het onderhouden van zijn netwerk-contacten;

  • j. het organiseren van overleg en afstemming met andere inspectiediensten van de Rijksoverheid.

 • 3 Het hoofd van de afdeling Concernbeleid wordt bijgestaan door een onder hem ressorterende teamleider concern-control.

§ 2.3. Het Projectbureau Teamgericht Werken

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Het Projectbureau Teamgericht Werken staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het hoofd Projectbureau Teamgericht Werken is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de uitvoering van het teamgericht werken binnen de Arbeidsinspectie.

§ 2.4. De directie Inspectieondersteuning

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De directie Inspectieondersteuning staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directeur Inspectieondersteuning is verantwoordelijk voor:

  • a. het adviseren over de handhavende taken van de Arbeidsinspectie, met uitzondering van de handhavende taken die tot de verantwoordelijkheid van de directeur Major Hazard Control onderscheidenlijk de directeur Arbeidsmarktfraude behoren;

  • b. het ondersteunen van de algemeen directeur ten behoeve van een eenduidige interpretatie en uitvoering van SZW-beleid door de Arbeidsinspectie;

  • c. de ontwikkeling en het onderhoud van instrumenten ten behoeve van de handhaving van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, waaronder de Arbeidsomstandighedenwet 1998, de Wet op de gevaarlijke werktuigen, de Warenwet, de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, de Wet milieu gevaarlijke stoffen en de Kernenergiewet;

  • d. het ondersteunen van de bedrijfs-takdirecteuren, de directeur Major Hazard Control en de directeur Arbeidsmarktfraude bij de uitoefening van hun verantwoordelijkheden;

  • e. het coördineren van informatie-uitwisseling tussen de beleidsdirecties van SZW en de bedrijfstakdirecties alsmede de directie Major Hazard Control;

  • f. de verwerking van boeterapporten, het opstellen en uitvoeren van boetebeschikkingen;

  • g. het informatiebeleid van de Arbeidsinspectie, het beheer van de gangbare informatie-systemen die binnen de Arbeidsinspectie in gebruik zijn en het onderhoud van de AI web-site en het internetloket Arbeidsinspectie;

  • h. het personeelsontwikkelingsbeleid van de Arbeidsinspectie;

   • i. de interne bedrijfsvoering en de administratieve ondersteuning van de Arbeidsinspectie;

   • j. het aan en op verzoek van de directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden verstrekken van documenten en geven van een zienswijze ten aanzien van openbaarmaking naar aanleiding van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur welke aangelegenheden betreffen die behoren tot het werkterrein van de directie Inspectieondersteuning;

   • k. het behandelen van klachten over gedragingen van medewerkers van de directie Inspectieondersteuning.

 • 3 De directeur Inspectieondersteuning wordt bijgestaan door:

  • a. het hoofd van de afdeling Expertisecentrum;

  • b. het hoofd van de afdeling Bestuurlijke Boete;

  • c. het hoofd van de afdeling Informatievoorziening;

  • d. het landelijk hoofd Bedrijfsvoering;

  • e. het hoofd van de afdeling Personeelsontwikkeling;

  • f. het landelijk hoofd Administratie.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De afdeling Expertisecentrum staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het hoofd van de afdeling Expertisecentrum is verantwoordelijk voor:

  • a. de kennisontwikkeling, de kennisoverdracht en de kennisverankering binnen de Arbeidsinspectie, behoudens ten aanzien van de handhavende taken die behoren tot de verantwoordelijkheid van de directeur Major Hazard Control of de directeur Arbeidsmarktfraude;

  • b. het landelijk coördineren van de handhaving en het ontwikkelen en onderhouden van de instrumenten ten behoeve van een uniforme handhaving van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen, waaronder de Arbeidsomstandighedenwet 1998, de Wet op de gevaarlijke werktuigen, de Warenwet, de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, de Wet milieu gevaarlijke stoffen, de Kernenergiewet en de Arbeidstijdenwet;

  • c. de deskundige ondersteuning van de bedrijfstakdirecteuren en de directeur Major Hazard Control bij de uitoefening van hun verantwoordelijkheden;

  • d. het organiseren van overleg en afstemming met de directie Arbeidsveiligheid en -gezondheid en de directie Arbozorg en Verzuimbeleid van SZW over zowel de beleids-ontwikkeling als de uitvoering;

  • e. het toetsen van schiethamers aan het Besluit schiethamers.

 • 3 Het hoofd van de afdeling Expertisecentrum wordt bijgestaan door de onder hem ressorterende:

  • a. teamleider van de vakgroep Arbeidsbelasting en Arbeidsgezondheidskunde;

  • b. teamleider van de vakgroep Arbeidshygiëne;

  • c. teamleider van de vakgroep Arbeid & Organisatie/Arbeidsverhoudingen;

  • d. teamleider van de vakgroep Veiligheid;

  • e. teamleider van de vakgroep Chemische Veiligheid;

  • f. teamleider van de vakgroep Fysieke Belasting.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De afdeling Bestuurlijke Boete staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het hoofd van de afdeling Bestuurlijke Boete is verantwoordelijk voor:

  • a. de voorbereiding van boetebeschikkingen ten behoeve van de boeteoplegger, bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998;

  • b. het organiseren van de communicatie met de bedrijfstakdirecties en de directie Major Hazard Control ter zake van de inrichting van boeterapporten, onder meer op grond van eisen die voortvloeien uit de jurisprudentie.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De afdeling Informatievoorziening staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het hoofd van de afdeling Informatievoorziening is verantwoordelijk voor:

  • a. het ontwikkelen van voorstellen met betrekking tot het informatiebeleid van de Arbeidsinspectie en het adviseren van de directeur Inspectieondersteuning ter zake;

  • b. het doen van voorstellen voor en het ontwikkelen en implementeren van nieuwe informatiesystemen;

  • c. het beheer van de binnen de Arbeidsinspectie gangbare informatiesystemen;

  • d. de organisatie van de communicatie binnen de Arbeidsinspectie met betrekking tot de gebruikersaspecten die aan de gangbare informatiesystemen zijn verbonden;

  • e. het onderhoud van de AI-website en het internetloket Arbeidsinspectie.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De afdeling Bedrijfsvoering staat onder leiding van een landelijk hoofd Bedrijfsvoering.

 • 2 Het landelijk hoofd Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor:

  • a. de behandeling van inkomende- en uitgaande post;

  • b. het adviseren en ondersteunen van de algemeen directeur, het hoofd van de afdeling Concernbeleid, het hoofd van het Projectbureau Teamgericht Werken en de directeuren van de directies, bedoeld in artikel 2, derde lid, sub c tot en met g, met betrekking tot personeels-, organisatie-, financiële-, administratieve en huisvestingszaken, alsmede het organiseren van het daaraan verbonden beheer;

  • c. de doelmatige secretariële ondersteuning binnen de Arbeidsinspectie;

  • d. de zorg voor telefonische bereikbaarheid van de Arbeidsinspectie, waaronder begrepen de kantoren, bedoeld in artikel 2, vierde lid, tweede volzin, en receptietaken.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De afdeling Personeelsontwikkeling staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het hoofd van de afdeling Personeelsontwikkeling is verantwoordelijk voor:

  • a. het ontwikkelen van voorstellen met betrekking tot het te voeren personeels-ontwikkelingsbeleid en de advisering daaromtrent aan de directeur Inspectieondersteuning;

  • b. de organisatie van voor de Arbeidsinspectie specifieke opleidingen;

  • c. de facilitering van opleidingen die ten behoeve van de Arbeidsinspectie door derden worden georganiseerd;

  • d. de advisering met betrekking tot opleidingen die van belang zijn in het kader van de competentieontwikkeling van medewerkers van de Arbeidsinspectie.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De afdeling Administratie staat onder leiding van een landelijk hoofd Administratie.

 • 2 Het landelijk hoofd Administratie is verantwoordelijk voor:

  • a. de administratieve ondersteuning van de inspectieteams, de teamleiders van de inspectie-teams, de projectleiders alsmede de inspecteurs;

  • b. de intake en verwerking van ongevalsmeldingen, klachten en verzoeken van de directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden met betrekking tot verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;

  • c. de administratieve verwerking van inspectieresultaten;

  • d. het verstrekken van stuur- en verantwoordingsinformatie aan alle medewerkers van de Arbeidsinspectie die deze informatie uit hoofde van hun functie nodig hebben.

 • 3 Het hoofd van de afdeling Administratie wordt bijgestaan door de onder hem ressorterende teamleiders administratie van de kantoren, bedoeld in artikel 2, vierde lid.

§ 2.5. De directie Uitvoeringstaken, Juridische Zaken en Beleidsinformatie

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De directie Uitvoeringstaken, Juridische Zaken en Beleidsinformatie staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directeur Uitvoeringstaken, Juridische Zaken en Beleidsinformatie is verantwoordelijk voor:

  • a. het ondersteunen van en de advisering aan de algemeen directeur ten aanzien van de uitvoerende, juridische en informatieve taken van de Arbeidsinspectie;

  • b. het afhandelen van aanvragen alsmede het verlenen van vergunningen, vrijstellingen en ontheffingen voorzover hij daartoe ingevolge artikel 21 van dit besluit is gemandateerd;

  • c. het adviseren van het Bureau investeringsregelingen en willekeurige afschrijvingen van de Rijksbelastingdienst in verband met verzoeken op grond van artikel 1:16 van de Arbeidsomstandighedenregeling inzake willekeurige afschrijving van arbo-investeringen en arbo-afdrachtvermindering;

  • d. het leveren van politiek relevante informatie aan bewindspersonen en directeuren van beleidsdirecties van SZW ten aanzien van het werkterrein van de Arbeidsinspectie;

  • e. het leveren van resultaatsinformatie aan de algemeen directeur, het hoofd van de afdeling Concernbeleid en de directeuren van de directies, bedoeld in artikel 2, derde lid onder c, e, f en g;

  • f. het aan en op verzoek van de directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden verstrekken van documenten en geven van een zienswijze ten aanzien van openbaarmaking naar aanleiding van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur welke aangelegenheden betreffen die behoren tot het werkterrein van de directie Uitvoeringstaken, Juridische Zaken en Beleidsinformatie;

  • g. het behandelen van klachten over gedragingen van medewerkers van de directie Uitvoeringstaken, Juridische Zaken en Beleidsinformatie.

 • 3 De directeur Uitvoeringstaken, Juridische Zaken en Beleidsinformatie wordt bijgestaan door:

  • a. het hoofd van de afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaarden;

  • b. het hoofd van de afdeling Juridische Zaken;

  • c. het hoofd van de afdeling Beschikkingen;

  • d. het hoofd van de afdeling Monitoring en Beleidsinformatie.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaarden staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het hoofd van de afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaarden is verantwoordelijk voor:

  • a. de advisering aan de directeur Uitvoeringstaken, Juridische Zaken en Beleidsinformatie ten aanzien van de taken van de afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaarden;

  • b. het registreren van aangemelde collectieve arbeidsovereenkomsten;

  • c. het behandelen van aanvragen om bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten algemeen verbindend of onverbindend te verklaren;

  • d. het behandelen van aanvragen voor het verplichtstellen van bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenregelingen of tot wijziging, intrekking of gedeeltelijke intrekking van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen;

  • e. de afgifte van verklaringen van geen bezwaar bij beroepspensioenregelingen;

  • f. het behandelen van aanvragen om individuele vrijstellingen van bedrijfstakpensioen-regelingen;

  • g. het periodieke toetsen van gegevens betreffende de representativiteit van contractpartijen en het behandelen van verzoeken tot ontheffing van verplichtstelling tot deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds;

  • h. het verstrekken van informatie over ontwikkelingen met betrekking tot collectieve arbeidsovereenkomsten en algemeen verbindend verklaring van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

  • i. het organiseren van overleg en afstemming omtrent de beleidsontwikkeling met betrekking tot en de uitvoering van de taken door de afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaarden met de directie Arbeidsverhoudingen van SZW.

 • 3 Het hoofd van de afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaarden wordt bijgestaan door een onder hem ressorterende teamleider Algemeen verbindendverklaring.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De afdeling Juridische Zaken staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het hoofd van de afdeling Juridische Zaken is verantwoordelijk voor:

  • a. de advisering aan de directeur Uitvoeringstaken, Juridische Zaken en Beleidsinformatie ten aanzien van de taken van de afdeling Juridische Zaken;

  • b. het ondersteunen van de algemeen directeur bij het behandelen van klachten over het functioneren van de Arbeidsinspectie;

  • c. de bevordering van de kwaliteit van het juridisch handelen van de Arbeidsinspectie;

  • d. het adviseren over juridische vraagstukken met betrekking tot arbeidsomstandigheden met inbegrip van gevaarlijke werktuigen en stoffen, de Kernenergiewet, arbeidsmarkt met inbegrip van illegale tewerkstelling van vreemdelingen en bevordering van arbeidsdeelname door minderheden, alsmede de Arbeidstijdenwet;

  • e. het behandelen van bezwaar- en beroepsprocedures die voortvloeien uit besluiten die door functionarissen van de Arbeidsinspectie namens de bewindslieden van SZW zijn genomen;

  • f. het organiseren van overleg en afstemming ten aanzien van de taken van de afdeling Juridische Zaken met de directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden van SZW.

 • 3 Het hoofd van de afdeling Juridische Zaken wordt bijgestaan door de onder hem ressorterende teamleider bezwaar en beroep.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De afdeling Beschikkingen staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het hoofd van de afdeling Beschikkingen is verantwoordelijk voor:

  • a. de advisering aan de directeur Uitvoeringstaken, Juridische Zaken en Beleidsinformatie ten aanzien van de taken van de afdeling Beschikkingen;

  • b. het behandelen van vergunningaanvragen voor het voorhanden hebben en toepassen van radioactieve stoffen, bronnen en toestellen en het voorbereiden van concept-vergunningen voor het vervoer van splijtstoffen en de in- en uitvoer van radioactieve stoffen en bronnen ten behoeve van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

  • c. het behandelen van aanvragen tot ontheffing, bedoeld in artikel 8, derde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945;

  • d. de registratie op grond van de Wet melding collectief ontslag ten behoeve van de Centrale organisatie Werk en Inkomen;

  • e. de uitvoering van de aanwijzing willekeurige afschrijving arbo-investeringen en arbo-afdrachtvermindering, bedoeld in artikel 1:16 van de Arbeidsomstandighedenregeling;

  • f. het behandelen van verzoeken om vrijstelling en ontheffing van de Arbeidstijdenwet;

  • g. het toezicht op de deponeringsplicht van jaarverslagen op grond van de Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden;

  • h. het organiseren van overleg en afstemming omtrent de beleidsontwikkeling met betrekking tot en de uitvoering van de taken van de afdeling Beschikkingen.

 • 3 Het hoofd van de afdeling Beschikkingen wordt bijgestaan door de onder hem ressorterende teamleider Kernenergiewet.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De afdeling Monitoring en Beleidsinformatie staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het hoofd van de afdeling Monitoring en Beleidsinformatie is verantwoordelijk voor:

  • a. de advisering aan de directeur Uitvoeringstaken, Juridische Zaken en Beleidsinformatie ten aanzien van de taken van de afdeling Monitoring en Beleidsinformatie;

  • b. het ontsluiten van binnen de Arbeidsinspectie aanwezige beleidsinformatie ten behoeve van bewindspersonen, de beleidsdirecties SZW en de algemeen directeur;

  • c. het instellen van onderzoeken naar de effecten van SZW-beleid op arbeidsorganisaties en naar ontwikkelingen met betrekking tot collectieve arbeidsovereenkomsten;

  • d. het inwinnen van gegevens omtrent de algemene ontwikkeling van lonen en andere op geld waardeerbare arbeidsvoorwaarden, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Wet op de loonvorming alsmede de rapportage daarover;

  • e. de analyse van binnen de arbeidsinspectie aanwezige resultaatsinformatie ten behoeve van een doelmatige prioritering van activiteiten van de Arbeidsinspectie;

  • f. de ondersteuning van door de Arbeidsinspectie te entameren inspectieprojecten ten behoeve van de kwantitatieve analyse van de resultaten van die projecten.

 • 3 Het hoofd van de afdeling Monitoring en beleidsinformatie wordt bijgestaan door de onder hem ressorterende teamleider sociaal-economisch medewerkers.

§ 2.6. De bedrijfstakdirecties

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Het werkterrein van de bedrijfstakdirecties is vastgesteld volgens het overzicht van de bij deze regeling behorende bijlage 2.

 • 2 Een bedrijfstakdirectie staat onder leiding van een directeur.

 • 3 Een bedrijfstakdirecteur is voor het werkterrein van de bedrijfstakdirectie verantwoordelijk voor:

  • a. het toezicht op de naleving van wet en regelgeving door werkgevers en werknemers door middel van controles, het opsporen van strafbare feiten, het hanteren van juridische instrumenten als eis tot naleving en stillegging van het werk, op het gebied van arbeidsomstandigheden met inbegrip van stralingsbescherming, gevaarlijke werktuigen en stoffen, en arbeidsverhoudingen met inbegrip van arbeidstijden en arbeidsvoorwaarden;

  • b. de totstandkoming van landelijke strategieën en landelijke projecten met betrekking tot het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen;

  • c. de uitvoering van de projecten, bedoeld onder b, alsmede de rapportage over de bevindingen daarvan;

  • d. het vanuit zijn werkterrein leveren van een bijdrage aan het door de algemeen directeur op te stellen jaarplan en -verslag van de Arbeidsinspectie;

  • e. het nemen van de maatregelen en het realiseren van de prestaties, vervat in het jaarplan, bedoeld onder d;

  • f. het, op aanwijzing van de algemeen directeur, voor de gehele Arbeidsinspectie coördineren van projecten die door meerdere bedrijfstakdirecties moeten worden uitgevoerd;

  • g. de toepassing van landelijk vastgesteld handhavingsbeleid;

  • h. het behandelen van klachten voorzover die klachten betrekking hebben op het werkterrein van de Arbeidsinspectie, met uitzondering van klachten die betrekking hebben op onderwerpen die tot de verantwoordelijkheid van de directeur Major Hazard Control of de directeur Arbeidsmarktfraude behoren;

  • i. het verrichten van onderzoek bij gemelde arbeidsongevallen, bedoeld in artikel 1, derde lid onder i, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998;

  • j. de advisering omtrent de handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid van voorgenomen wet- en regelgeving;

  • k. het verschaffen van informatie in verband met de evaluatie en ontwikkeling van beleid en uitvoering aan bewindspersonen en directeuren van beleidsdirecties van SZW;

  • l. het aan en op verzoek van de directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden verstrekken van documenten en geven van een zienswijze ten aanzien van openbaarmaking naar aanleiding van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur welke aangelegenheden betreffen die behoren tot het werkterrein van de bedrijftakdirectie;

  • m. het behandelen van klachten over gedragingen van medewerkers van de bedrijfstakdirectie.

 • 4 Een bedrijfstakdirecteur wordt bijgestaan door een manager Inspecties en een manager Strategie, welke onder hem ressorteren.

 • 5 De manager Inspecties is verantwoordelijk voor:

  • a. het conform de planning uitvoeren van de projecten, bedoeld in het derde lid, onder b;

  • b. het uitvoeren van onderzoek naar aanleiding van klachten, bedoeld in het derde lid, onder h, onderscheidenlijk naar aanleiding van de meldingen bedoeld in het derde lid, onder i.

 • 6 De manager Inspecties wordt bijgestaan door zes onder hem ressorterende teamleiders. De werkgebieden van de teams zijn vastgesteld volgens het overzicht van de bij deze regeling behorende bijlage 3.

 • 7 De manager Strategie is verantwoordelijk voor de totstandkoming van bedrijfstakstrategieën en projectplannen, bedoeld in het derde lid, onder b, en de rapportages, bedoeld in het derde lid, onder c.

§ 2.7. De directie Major Hazard Control

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De directie Major Hazard Control staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directeur Major Hazard Control is verantwoordelijk voor:

  • a. het toezicht op de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, in het bijzonder ten aanzien van het bij of krachtens artikel 6 van die wet bepaalde, door middel van het opsporen van strafbare feiten, het hanteren van juridische instrumenten als eis tot naleving en stillegging van het werk;

  • b. de totstandkoming van landelijke strategieën met betrekking tot de uitoefening van het onder a bedoelde toezicht;

  • c. de uitvoering van de taken die ingevolge het Besluit risico's zware ongevallen 1999 aan de Arbeidsinspectie zijn opgedragen;

  • d. de ontwikkeling van inspectiemethodieken en inspectie-instrumenten ten behoeve van de uitvoering van de onder a, b en c genoemde taken;

  • e. het vanuit zijn werkterrein leveren van een bijdrage aan het door de algemeen directeur op te stellen jaarplan en -verslag van de Arbeidsinspectie;

  • f. het nemen van de maatregelen en het realiseren van de prestaties, vervat in het jaarplan, bedoeld onder e;

  • g. het behandelen van klachten voor zover die betrekking hebben op het werkgebied van de directie Major Hazard Control;

  • h. het onderhouden van de samenwerkingsverbanden met de instanties die mede betrokken zijn bij de uitvoering van het Besluit risico's zware ongevallen 1999;

  • i. het verschaffen van informatie over de voortgang van de activiteiten van de directie Major Hazard Control aan bewindspersonen en directeuren van de beleidsdirecties van SZW, alsmede het verschaffen van informatie in verband met de evaluatie en ontwikkeling van beleid en uitvoering met betrekking tot bedrijven, bedoeld in artikel 6 van de Arbeisdsomstandighedenwet 1998;

  • j. het aan en op verzoek van de directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden verstrekken van documenten en geven van een zienswijze ten aanzien van openbaarmaking naar aanleiding van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur welke aangelegenheden betreffen die behoren tot het werkterrein van de directie Major Hazard Control;

  • k. het behandelen van klachten over gedragingen van medewerkers van de directie Major Hazard Control.

 • 3 De directeur Major Hazard Control wordt bijgestaan door twee managers Inspecties en een manager Strategie welke onder hem ressorteren.

 • 4 De managers Inspectie zijn verantwoordelijk voor het, conform planning, uitvoeren van de activiteiten, bedoeld in het tweede lid, onder a en c.

 • 5 De managers Inspectie worden elk bijgestaan door twee onder hen ressorterende teamleiders. De werkgebieden van de teams zijn vastgesteld volgens het overzicht van de bij deze regeling behorende bijlage 4.

 • 6 De manager Strategie is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de strategieën, bedoeld in het tweede lid, onder b, en de ontwikkeling van inspectiemethodieken en inspectie-instrumenten, bedoeld in het tweede lid, onder d.

§ 2.8. De directie Arbeidsmarktfraude

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 19

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De directie Arbeidsmarktfraude staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directeur Arbeidsmarktfraude is verantwoordelijk voor:

  • a. het toezicht op de naleving van wet en regelgeving alsmede het opsporen van strafbare feiten met name ten aanzien van de Wet arbeid vreemdelingen, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden;

  • b. de totstandkoming van landelijke strategieën en projecten met betrekking tot de aanpak van arbeidsmarktfraude;

  • c. het ontwikkelen en het onderhouden van instrumenten ten behoeve van de handhaving van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs;

  • d. de uitvoering van de projecten, bedoeld onder b, alsmede de rapportage over de bevindingen daarvan;

  • e. het vanuit zijn werkterrein leveren van een bijdrage aan het door de algemeen directeur op te stellen jaarplan en -verslag van de Arbeidsinspectie;

  • f. het nemen van de maatregelen en het realiseren van de prestaties, vervat in het jaarplan, bedoeld onder e;

  • g. de participatie van de Arbeidsinspectie in multidisciplinaire en interventieteams;

  • h. het voeren van overleg en het participeren in samenwerkingsverbanden met instellingen die zich bezig houden met de bestrijding van arbeidsmarktfraude;

  • i. het organiseren van overleg en afstemming met de directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid en de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst van SZW over zowel de beleidsontwikkeling als de uitvoering;

  • j. het behandelen van klachten, voorzover die klachten betrekking hebben op onderwerpen die behoren tot de verantwoordelijkheid van de directeur Arbeidsmarktfraude, alsmede van tips;

  • k. de advisering omtrent de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van voorgenomen wet- en regelgeving;

  • l. het verschaffen van informatie in verband met de evaluatie en ontwikkeling van beleid en uitvoering aan bewindspersonen en directeuren van beleidsdirecties van SZW;

  • m. het aan en op verzoek van de directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden verstrekken van documenten en geven van een zienswijze ten aanzien van openbaarmaking naar aanleiding van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, welke aangelegenheden betreffen die behoren tot het werkterrein van de directie Arbeidsmarktfraude;

  • n. het behandelen van klachten over gedragingen van medewerkers van de directie Arbeidsmarktfraude.

 • 3 De directeur Arbeidsmarktfraude wordt bijgestaan door twee managers Inspecties en een manager Strategie, welke onder hem ressorteren.

 • 4 De managers Inspecties zijn verantwoordelijk voor:

  • a. het conform de planning uitvoeren van de projecten, bedoeld in het tweede lid, onder b;

  • b. het organiseren van de participatie in multidisciplinaire- en interventieteams;

  • c. het onderhouden van regionale bestuurlijke en netwerkcontacten.

 • 5 De managers Inspectie worden elk bijgestaan door vier onder hen ressorterende teamleiders. De werkgebieden van de teams zijn vastgesteld volgens het overzicht van de bij deze regeling behorende bijlage 5.

 • 6 De manager Strategie is verantwoordelijk voor:

  • a. het ontwikkelen en opzetten van strategieën en projecten, bedoeld in het tweede lid, onder b;

  • b. kennisontwikkeling, kennisoverdracht en kennisverankering binnen de directie.

Hoofdstuk 3. Bevoegdheden

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 20

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Aan de directeur Inspectieondersteuning, de directeur Uitvoeringstaken, Juridische Zaken en Beleidsinformatie, de bedrijfstakdirecteuren, de directeur Major Hazard Control en de directeur Arbeidsmarktfraude wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op:

Artikel 21

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 2 Aan de directeur Uitvoeringstaken, Juridische Zaken en Beleidsinformatie wordt voorts mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op:

  • a. de afhandeling van administratieve stukken inzake procedures van bezwaar en beroep alsmede daaraan verwante procedures;

  • b. het machtigen van personen om een bewindspersoon in gerechtelijke procedures te vertegenwoordigen.

Artikel 22

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 4 Aan de inspecteurs van de bedrijfstakdirecties en de inspecteurs van de directie Major Hazard Control wordt, voor zover het hun werkterrein betreft, mandaat en machtiging verleend tot het geven van een mondeling bevel, bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in die gevallen waarin, naar hun oordeel, acuut gevaar geen uitstel van het ingaan van de stillegging van het werk duldt.

 • 5 Het hoofd van de afdeling Concernbeleid en de directeuren van de directies, bedoeld in artikel 2, derde lid, onder c tot en met g, zijn ten behoeve van de afdeling Concernbeleid, respectievelijk de directie waaraan zij leiding geven binnen de grenzen van artikel 13, vierde lid, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit secretaris-generaal SZW 2003 bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, met een maximum van € 10.000,- per overeenkomst, met dien verstande dat de volgende overeenkomsten mogen worden aangegaan tot een maximum van € 50.000 per overeenkomst:

  • a. overeenkomsten welke zijn gebaseerd op een mantelovereenkomst;

  • b. overeenkomsten voor het opleiden van medewerkers van de directie;

  • c. overeenkomsten voor het inhuren van personeel voor de uitvoering van werkzaamheden die onder de directe verantwoordelijkheid van het departementale management worden verricht;

  • d. arbeidsovereenkomsten naar burgerlijk recht.

  • e. Overeenkomsten voor onderzoek.

Hoofdstuk 4. Plaatsvervanging

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 23

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Bij afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur neemt, voor de duur van die afwezigheid of verhindering, de directeur Inspectieondersteuning, als plaatsvervangend algemeen directeur, diens taken en bevoegdheden waar, zulks met uitzondering van de taken en bevoegdheden van de Hoofdingenieur-Directeur van de Dienst voor het Stoomwezen, genoemd in artikel 42, eerste lid, onder c, van het Organisatie-, Mandaat- en Volmachtbesluit SZW 2002, die alsdan worden waargenomen door de Directeur Major Hazard Control.

 • 2 Bij afwezigheid of verhindering van de directeuren van de directies, genoemd in artikel 2, derde lid, onder c tot en met g, worden hun taken en bevoegdheden waargenomen door een plaatsvervangend directeur. Een plaatsvervangend directeur wordt, op voordracht van de betreffende directeur, voor bepaalde of onbepaalde tijd benoemd door de algemeen directeur.

 • 3 Bij afwezigheid of verhindering van het hoofd van het Projectbureau Teamgericht Werken, het hoofd van de afdeling Concernbeleid, de afdelingshoofden van de directie Inspectieondersteuning, de vestigingsmanagers, de teamleiders administratie, de afdelingshoofden van de directie Uitvoeringstaken, Juridische Zaken en Beleidsinformatie alsmede de managers inspectie, de managers strategie en de teamleiders van de bedrijfstakdirecties, de directie Major Hazard Control en de directie Arbeidsmarktfraude worden, voor de duur van die afwezigheid of verhindering, hun taken en bevoegdheden geheel of gedeeltelijk waargenomen door een daartoe van geval tot geval aan te wijzen plaatsvervanger. Aanwijzing en vaststelling van de omvang van de waarneming geschieden, op voordracht van de in de vorige volzin genoemde functionarissen, voor het Projectbureau Teamgericht Werken en de afdeling Concernbeleid door de algemeen directeur en voor het overige door de betreffende directeuren.

 • 4 De naam en functie van de in het eerste, tweede en derde lid bedoelde plaatsvervangers worden aangemeld in het handtekeningenregister van de Arbeidsinspectie beheerd door de afdeling Concernbeleid en in het mandaat-, volmacht- en machtigingsregister beheerd door de directie WBJA van SZW.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 24

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De directeuren van de directies, bedoeld in artikel 2, derde lid onder c tot en met g, kunnen, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen directeur, hun vertegenwoordigingsbevoegdheden in een door hen te bepalen omvang doorverlenen aan onder hen ressorterende functionarissen, met dien verstande dat bevoegdheden met betrekking tot personele aangelegenheden slechts kunnen worden doorverleend aan rechtstreeks onder hen ressorterende functionarissen en slechts voor zover het betreft:

  • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

  • b. het houden van manager - medewerker gesprekken;

  • c. verlof van medewerkers;

  • d. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de betreffende directeur.

 • 2 De (door)verlening van (onder-)mandaat, volmacht en machtiging kan uitsluitend bij schriftelijk besluit geschieden.

Artikel 25

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 31 maart 2003

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
De

algemeen directeur van de Arbeidsinspectie

,

P.J. Huijzendveld

.

Bijlage 1. behorende bij het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2003

[Vervallen per 01-01-2004]

De organisatie van de Arbeidsinspectie, bedoeld in artikel 2, 1e lid, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2003, is als volgt:

- Overzicht Arbeidsinspectie algemeen

[Vervallen per 01-01-2004]

Bijlage 38616.png

- Overzicht Bedrijfstakdirecties algemeen

[Vervallen per 01-01-2004]

Bijlage 38617.png

- Overzicht Directie Major Hazard Control (MHC)

[Vervallen per 01-01-2004]

Bijlage 38618.png

- Overzicht Directie Arbeidsmarktfraude (AMF)

[Vervallen per 01-01-2004]

Bijlage 38619.png

- Overzicht Directie Inspectie Ondersteuning

[Vervallen per 01-01-2004]

Bijlage 38620.png

- Directie Uitvoeringstaken, Juridische Zaken en Beleidsinformatie

[Vervallen per 01-01-2004]

Bijlage 38621.png

Bijlage 2. behorende bij het Organisatie-, mandaat- en volmacht-besluit Arbeidsinspectie 2003

[Vervallen per 01-01-2004]

De werkterreinen van de bedrijfstakdirecties, bedoeld in artikel 17, 1e lid, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2003, zijn voor:

a. de bedrijfstakdirectie Industrie:

[Vervallen per 01-01-2004]

Aardolie-, aardgas- en turfwinning

Zand-, grind-, kleiwinning

Zoutwinning

Voedings- en genotmiddelen

Textiel-, kleding- en bontindustrie

Produktie van leer en lederwaren

Papierindustrie

Uitgeverijen en drukkerijen

Aardolie-, en steenkoolindustrie

Chemische, rubber- en kunststofindustrie

Geneesmiddelenindustrie

Bouwmateraal en glas

Metaalindustrie

Produktie van machines en apparaten

Kantoormachines en computers

Overige elektrische machines en benodigdheden

Telecommunicatie-apparatuur

Medische apparatuur

Optische industrie

Produktie van (motor)voertuigen en transportmiddelen

Nutsbedrijven

Aangelegenheden betreffende de Kernenergiewet- en -regelgeving

Groot- en tussenhandel verwant aan de hiervoor genoemde bedrijfstakken (bik 513, 515 (m.u.v. 5153) en 516).

b. de bedrijfstakdirectie Bouw:

[Vervallen per 01-01-2004]

Houtindustrie

Produktie van meubels/overige houten goederen

Bouwnijverheid

Groot- en tussenhandel verwant aan de hiervoor genoemde bedrijfstakken (bik 5153)

Verhuur van bouwmachines

Glazenwasserijen

Schoorsteenvegen

c. de bedrijfstakdirectie Commerciële dienstverlening:

[Vervallen per 01-01-2004]

(Motor)voertuigen en benzinestations

Detailhandel en reparatie voor particulieren

Handelsbemiddeling

Horeca en hotelwezen

Vervoer over land/water en door de lucht

Diensten voor het vervoer

Post en telecommunicatie

Financiële instellingen

Verzekeringswezen en pensioenfondsen

Act. voor financiële instellingen

Makelaardij

Verhuurbedrijven

Automatiseringsdiensten

Speur- en ontwikkelingswerk

Overige zakelijke diensten

Maatschappelijke organisaties

Overige dienstverlening

Groot- en tussenhandel verwant aan de hiervoor genoemde bedrijfstakken (bik 51, 511, 514 en 517)

Particuliere huishoudens met personeel

d. de bedrijfstakdirectie Publieke dienstverlening en Landbouw:

[Vervallen per 01-01-2004]

Overheid, sociale werkvoorziening

en -verzekeringen

Onderwijs

Gezondheidzorg, apotheken en welzijn

Voorbereiding tot recycling

Milieudienstverlening

Cultuur, sport en recreatie

Landbouw

Bosbouw en jacht

Visserij inclusief kweken

Groot- en tussenhandel verwant aan de hiervoor genoemde bedrijfstakken (bik 512)

Extra-territoriale organisaties

Bijlage 3. behorende bij het Organisatie-, mandaat- en volmacht-besluit Arbeidsinspectie 2003

[Vervallen per 01-01-2004]

De werkgebieden van de teams van de bedrijfstakdirecties Industrie, Bouw, Commerciële Dienstverlening en Publieke Dienstverlening en Landbouw, bedoeld in artikel 17, 6e lid, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2003, komen overeen met de onderstaande combinaties van provincies en/of gemeenten:

a. Team Groningen: de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel (met uitzondering van de gemeenten Almelo, Borne, Denekamp, Enschede, Haaksbergen, Hof van Twente, Hellendoorn, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Rijssen, Tubbergen, Vriezenveen en Wierden) en van de provincie Flevoland de gemeenten Noordoostpolder en Urk (kantoor Groningen).

b. Team Arnhem: de provincies Flevoland (met uitzondering van de gemeenten Noordoostpolder en Urk) en Gelderland en van de provincie Overijssel de gemeenten Almelo, Borne, Denekamp, Enschede, Haaksbergen, Hof van Twente, Hellendoorn, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Rijssen, Tubbergen, Vriezenveen en Wierden (kantoor Arnhem).

c. Team Utrecht: de provincies Utrecht en Zuid-Holland (met uitzondering van de gemeenten Alblasser-dam, Albrandswaard, Barendrecht, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bernisse, Binnenmaas, Bleiswijk, Brielle, Capelle a/d IJssel, Cromstrijen, Dirksland, Dordrecht, Giessen-landen, Goedereede, Gorinchem, Graafstroom, 's-Graven-deel, Hardinxveld-Giessendam, Heerjansdam, Hellevoetsluis, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Krimpen a/d IJssel, Leerdam, Liesveld, Maassluis, Middelharnis, Nieuw-Lekkerland, Oostflakkee, Oud-Beijerland, Papendrecht, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Sliedrecht, Spijkenisse, Strijen, Vianen, Vlaardingen, Westvoorne, Zederik en Zwijndrecht) (kantoor Utrecht).

d. Team Amsterdam: de provincie Noord-Holland (kantoor Amsterdam).

e. Team Rotterdam: de provincie Zeeland en van de provincie Zuid-Holland de gemeenten Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bernisse, Binnenmaas, Bleiswijk, Brielle, Capelle a/d IJssel, Cromstrijen, Dirksland, Dordrecht, Giessenlanden, Goedereede, Gorinchem, Graafstroom, 's-Gravendeel, Hardinxveld-Giessendam, Heerjansdam, Hellevoetsluis, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Krimpen a/d IJssel, Leerdam, Liesveld, Maassluis, Middelharnis, Nieuw-Lekkerland, Oostflakkee, Oud-Beijerland, Papendrecht, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Sliedrecht, Spijkenisse, Strijen, Vianen, Vlaardingen, West-voorne, Zederik en Zwijndrecht en van de provincie Noord-Brabant de gemeenten Aalburg, Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Made, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zevenbergen en Zundert (kantoor Rotterdam).

f. Team Roermond: de provincies Noord-Brabant (met uitzondering van de gemeenten Aalburg, Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Made, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zevenbergen en Zundert) en Limburg (kantoor Roermond).

Bijlage 4. behorende bij het Organisatie-, mandaat- en volmacht-besluit Arbeidsinspectie 2003

[Vervallen per 01-01-2004]

De werkgebieden van de teams van de directie Major Hazard Control, bedoeld in artikel 18, vijfde lid, 2 van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2003, komen overeen met de onderstaande combinaties van provincies en/of gemeenten:

a. Team Noord/Oost: de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht (kantoor Arnhem).

b. Team West: de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland (met uitzondering van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bernisse, Bleiswijk, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, en Westvoorne) en Zeeland (kantoor Rotterdam).

c. Team Rijnmond: de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bernisse, Bleiswijk, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, en Westvoorne (kantoor Rotterdam).

d. Team Zuid: de provincies Noord Brabant en Limburg (kantoor Roermond).

Bijlage 5. behorende bij het Organisatie-, mandaat- en volmacht-besluit Arbeidsinspectie 2003

[Vervallen per 01-01-2004]

De werkgebieden van de teams van de directie Arbeidsmarktfraude, bedoeld in artikel 19, vijfde lid, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2003, komen overeen met de onderstaande combinaties van de werkgebieden van de regiopolitie:

a. Team Groningen: de regio's Groningen, Friesland, Drenthe en IJsselland en van de regio Flevoland de gemeenten Noordoostpolder en Urk (kantoor Groningen).

b. Team Arnhem: de regio's Noord-en Oost-Gelderland, Midden-Gelderland en Twente (kantoor Arnhem).

c. Team Amsterdam 1: de regio's Flevoland (met uitzondering van de gemeenten Noordoostpolder en Urk), Gooi en Vechtstreek, Amsterdam Amstelland en Zaanstreek-Waterland (kantoor Amsterdam).

d. Team Amsterdam 2: de regio's Noord-Holland-Noord, Kennemerland en Hollands Midden (kantoor Amsterdam).

e. Team Utrecht: de regio's Utrecht en Gelderland-Zuid (kantoor Utrecht).

f. Team Rotterdam 1: de regio's Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond (kantoor Rotterdam).

g. Team Rotterdam 2: de regio's Zuid-Holland-Zuid, Midden- en West-Brabant en Zeeland (kantoor Rotterdam).

h. Team Roermond: de regio's Brabant-Noord, Zuid-Oost-Brabant en Limburg-Noord en Limburg-Zuid (kantoor Roermond).

Terug naar begin van de pagina