Regeling Kleinschalige Podia van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 10-04-2003 t/m 31-12-2005

Regeling Kleinschalige Podia van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing

Artikel 1. Doel

[Vervallen per 01-01-2006]

Het doel van de regeling is het ondersteunen van de programmering van Kleinschalige Podia van 1 september 2003 tot en met 31 december 2004, na afloop van de Overgangsregeling 2002.

Artikel 2. Budget

[Vervallen per 01-01-2006]

Het gereserveerde budget voor dit doel in genoemde periode is maximaal € 800.000,-.

Artikel 3. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2006]

Kleinschalig aanbod:

'Dat zijn voorstellingen en uitvoeringen die worden verzorgd door een betrekkelijk klein aantal kunstenaars. Jeugdtheater, klassieke en hedendaagse kamermuziek, jazz en improvisatiemuziek en wereldmuziek zijn doorgaans kleinschalig. Overige theatervoorstellingen (inclusief dans en muziektheater) zijn ten dele kleinschalig en ten dele grootschalig. Symfonische muziek is grootschalig. (...) Het aldus omschreven kleinschalig aanbod wordt zowel door grote accommodaties als door kleine podia afgenomen en geprogrammeerd.'1

Kleinschalige podia: podia met een maximale zaalcapaciteit van 300 bezoekers.

Artikel 4. Wie kunnen subsidie aanvragen?

[Vervallen per 01-01-2006]

De Regeling Kleinschalige Podia 2003-2004 is bestemd voor die podia die in het volledige seizoen 2002-2003 van de Overgangsregeling 2002 gebruik maakten.

Na afloop van de Overgangsregeling 2002 in september 2003 kunnen middelgrote en grootschalige podia alleen nog aanvragen indienen in het kader van de Subsidieregeling van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing, zoals de bedoeling was met de inrichting van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing.

Artikel 5. Subsidieverplichtingen

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het podium kreeg in het seizoen 2002-2003 subsidie op grond van de 'Overgangsregeling 2002; seizoenen 2001-2002 en 2002-2003' (uitgave december 2001) van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing. Dit dient te blijken uit de reeds bestaande financiële relatie van het betreffende podium met het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing;

 • 2 Het podium dient in het seizoen 2003-2004 een in omvang vergelijkbaar aantal concerten/voorstellingen te programmeren met een budget dat overeenkomt met het seizoen 2002-2003;

 • 3 Het subsidie van het Fonds aan de podia zal nooit hoger zijn dan het bedrag dat het betreffende podium in het seizoen 2002-2003 heeft ontvangen op basis van de Overgangsregeling 2002 en nooit meer dan het werkelijke tekort;

 • 4 Kleine zalen van grote(re) accommodaties vallen ook onder deze Regeling mits de capaciteit de 300 niet te boven gaat;

 • 5

  • a. Een podium dat zijn programmering in de periode september 2003 tot en met december 2004 voortzet met provinciale bijdragen, kan daarnaast geen gebruik maken van deze regeling van het Fonds;

  • b. Indien een podium gedeeltelijk gebruik maakt van provinciale bijdragen voor het realiseren van zijn programmering dan komt het gedeeltelijk in aanmerking voor subsidie uit deze regeling.

Artikel 6. Subsidieverplichtingen per sector

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 6.1 Podia voor kamermuziek

  • Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een podium tenminste 4 concerten per seizoen te organiseren en in het seizoen 2002-2003 uit de Overgangsregeling 2002 minimaal € 150,- subsidie per concert te hebben verkregen voor minimaal 3 concerten;

  • Het verslag over het seizoen 2002-2003 dient aan het Fonds beschikbaar te worden gesteld (overzicht inkomsten/uitgaven; bezoekcijfers en bezettingsgraad; toegangsprijs; gemiddeld subsidie Overgangsregeling per bezoeker);

  • De contouren of eerste aanzet van een meerjaren podiumplan dienen zichtbaar te zijn. Dit podiumplan dient vóór 1 maart 2004 bij het Fonds te worden ingediend. Hiervoor kan de blauwdruk worden gebruikt die is opgesteld door De Kamervraag;

  • Men dient deelname aan onderzoek onder de betreffende podia te verlenen ten behoeve van verzameling branchegegevens;

  • De Programmering over het seizoen 2003-2004 en de beschrijving van de bijbehorende marketingaanpak worden aan het fonds beschikbaar gesteld;

  • U dient een beknopte beschrijving te geven van ideeën gericht op het verwerven van financiële ondersteuning met ingang van seizoen 2004-2005 (bij rijk, gemeenten, provincies, fondsen en sponsors);

  • Indien het volgende het geval is: geef een toelichting op het feit waarom nu geen gebruik wordt gemaakt van de Subsidieregeling van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing.

 • 6.2 Podia voor jazz en geïmproviseerde muziek

  • Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een podium tenminste 6 gesubsidieerde concerten per seizoen te organiseren en in het seizoen 2002-2003 uit de Overgangsregeling 2002 minimaal € 2.000,- subsidie te hebben verkregen;

  • Het verslag over het seizoen 2002-2003 dient aan het Fonds beschikbaar te worden gesteld (overzicht inkomsten/uitgaven; bezoekcijfers en bezettingsgraad; toegangsprijs; gemiddeld subsidie Overgangsregeling per bezoeker);

  • De contouren of eerste aanzet van een meerjaren podiumplan dienen zichtbaar te zijn. Dit podiumplan dient vóór 1 maart 2004 bij het Fonds te worden ingediend.

  • Men dient deelname aan onderzoek onder de betreffende podia te verlenen ten behoeve van verzameling branchegegevens;

  • De Programmering over het seizoen 2003-2004 en de beschrijving van de bijbehorende marketingaanpak worden aan het fonds beschikbaar gesteld;

  • U dient een beknopte beschrijving te geven van ideeën gericht op het verwerven van financiële ondersteuning met ingang van seizoen 2004-2005 (bij rijk, gemeenten, provincies, fondsen en sponsors);

  • Indien het volgende het geval is: geef een toelichting op het feit waarom nu geen gebruik wordt gemaakt van de Subsidieregeling van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing.

 • 6.3 Vlakke Vloer Theaters

  • Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een podium tenminste 50 voorstellingen per seizoen te organiseren en in het seizoen 2002-2003 uit de Overgangsregeling 2002 minimaal € 2.700,- subsidie te hebben verkregen;

  • Het verslag over het seizoen 2002-2003 dient aan het Fonds beschikbaar te worden gesteld (overzicht inkomsten/uitgaven; bezoekcijfers en bezettingsgraad; toegangsprijs; gemiddeld subsidie Overgangsregeling per bezoeker);

  • De contouren of eerste aanzet van een meerjaren podiumplan dienen zichtbaar te zijn. Dit podiumplan dient vóór 1 maart 2004 bij het Fonds te worden ingediend;

  • Men dient deelname aan onderzoek onder de betreffende podia te verlenen ten behoeve van verzameling branchegegevens;

  • De Programmering over het seizoen 2003-2004 en de beschrijving van de bijbehorende marketingaanpak worden aan het fonds beschikbaar gesteld;

  • U dient een beknopte beschrijving te geven van ideeën gericht op het verwerven van financiële ondersteuning met ingang van seizoen 2004-2005 (bij rijk, gemeenten, provincies, fondsen en sponsors);

  • Indien het volgende het geval is: geef een toelichting op het feit waarom nu geen gebruik wordt gemaakt van de Subsidieregeling van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing.

 • 6.4 Podia voor hedendaagse muziek

  • Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een podium tenminste 6 concerten per seizoen te organiseren en in het seizoen 2002-2003 via Gaudeamus uit de Overgangsregeling 2002 minimaal € 2.000,- subsidie per seizoen te hebben verkregen;

  • Het verslag over het seizoen 2002-2003 dient aan het Fonds beschikbaar te worden gesteld (overzicht inkomsten/uitgaven; bezoekcijfers en bezettingsgraad; toegangsprijs; gemiddeld subsidie Overgangsregeling per bezoeker);

  • De contouren of eerste aanzet van een meerjaren podiumplan dienen zichtbaar te zijn. Dit podiumplan dient vóór 1 maart 2004 bij het Fonds te worden ingediend;

  • Men dient deelname aan onderzoek onder de betreffende podia te verlenen ten behoeve van verzameling branchegegevens;

  • De Programmering over het seizoen 2003-2004 en de beschrijving van de bijbehorende marketingaanpak worden aan het fonds beschikbaar gesteld;

  • U dient een beknopte beschrijving te geven van ideeën gericht op het verwerven van financiële ondersteuning met ingang van seizoen 2004-2005 (bij rijk, gemeenten, provincies, fondsen en sponsors);

  • Indien het volgende het geval is: geef een toelichting op het feit waarom nu geen gebruik wordt gemaakt van de Subsidieregeling van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing.

 • 6.5 Kleine theaters

  • Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een podium tenminste 4 voorstellingen per seizoen te organiseren en in het seizoen 2002-2003 uit de Overgangsregeling 2002 minimaal € 225,- subsidie per voorstelling te hebben verkregen;

  • Het verslag over het seizoen 2002-2003 dient aan het Fonds beschikbaar te worden gesteld (overzicht inkomsten/uitgaven; bezoekcijfers en bezettingsgraad; toegangsprijs; gemiddeld subsidie Overgangsregeling per bezoeker);

  • De contouren of eerste aanzet van een meerjaren podiumplan dienen zichtbaar te zijn. Dit podiumplan dient vóór 1 maart 2004 bij het Fonds te worden ingediend;

  • Men dient deelname aan onderzoek onder de betreffende podia te verlenen ten behoeve van verzameling branchegegevens;

  • De Programmering over het seizoen 2003-2004 en de beschrijving van de bijbehorende marketingaanpak worden aan het fonds beschikbaar gesteld;

  • U dient een beknopte beschrijving te geven van ideeën gericht op het verwerven van financiële ondersteuning met ingang van seizoen 2004-2005 (bij rijk, gemeenten, provincies, fondsen en sponsors);

  • Indien het volgende het geval is: geef een toelichting op het feit waarom nu geen gebruik wordt gemaakt van de Subsidieregeling van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing.

Artikel 7. Subsidiabele kosten

[Vervallen per 01-01-2006]

Subsidies die verstrekt zijn op grond van deze regeling hebben uitsluitend betrekking op de kosten voor programmering van specifiek te benoemen programmaonderdelen zoals ook in de Overgangsregeling 2002 het geval was.

Artikel 8. Aanvraagtermijn en aanvraagprocedure

[Vervallen per 01-01-2006]

Op uiterlijk 1 september 2003 dienen de plannen zoals beschreven onder de Subsidieverplichtingen bij het Fonds te zijn ingediend. Aanvragen die later ingediend worden, worden niet in behandeling genomen.

De podia die in aanmerking komen voor een bijdrage uit de Regeling Kleinschalige Podia 2003-2004 ontvangen vóór 15 april 2003 een brief van het Fonds dat zij in aanmerking komen voor de Regeling met daarin vermeld het maximale bedrag dat voor het betreffende podium is gereserveerd.

Artikel 9. Toetsing door het fonds

[Vervallen per 01-01-2006]

De plannen worden bij ontvangst getoetst op volledigheid. Aanvragers van wie het subsidieverzoek niet voldoet aan de voorwaarden worden in de gelegenheid gesteld om de aanvraag binnen een termijn van twee weken aan te vullen. Aanvragen die dan nog niet volledig zijn worden niet in behandeling genomen.

Het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing beoordeelt op basis van de subsidieverplichtingen (per sector) (artikelen 5 en 6) welke podia voor deze regeling in aanmerking komen.

Het Fonds zal genre-instituten en brancheverenigingen waar nodig nader advies vragen over de beoordeling van de inhoudelijke onderdelen die in de voorwaarden zijn gesteld.

Artikel 10. Subsidiebesluit

[Vervallen per 01-01-2006]

Het bestuur van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing neemt vóór 1 december 2003 een besluit over de subsidieaanvraag.

Artikel 11. Vaststelling van het subsidie

[Vervallen per 01-01-2006]

De vaststelling van het definitief subsidie volgt op basis van de op standaardformulieren in te dienen declaraties en bewijsstukken van het podium.

Over het jaar 2003 moeten deze uiterlijk twee maanden na afloop van het jaar, dus vóór 1 maart 2004 bij het Fonds worden ingediend; voor het jaar 2004 geldt dat deze vóór 1 maart 2005 moeten worden ingediend.

Artikel 12. Bezwaar

[Vervallen per 01-01-2006]

Een aanvrager kan bezwaar maken tegen een besluit van het Fonds. Op de bezwaarschriftenprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De mogelijkheden tot bezwaar worden in voorkomende gevallen in het besluit vermeld. Het maken van bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift bij het Fonds. De termijn hiervoor bedraagt zes weken. Het bezwaarschrift moet in ieder geval de redenen van het bezwaar bevatten.

Er is een externe bezwaarschriftencommissie. Het Fonds stelt de aanvrager in de gelegenheid te worden gehoord door deze commissie.

Artikel 13. Bekendmaking

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van de Staatscourant.

Artikel 15. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Kleinschalige Podia vanhet Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing.

 1. T. IJdens en R. Oosterhuis, “Speelruimte voor kleinschalige podiumkunsten. Erasmus Centrum voor Kunst- en Cultuurwetenschappen. Rotterdam, 2000.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina