Regeling landbouwtelling 2003

[Regeling vervallen per 01-04-2004.]
Geldend van 30-03-2003 t/m 31-03-2004

Regeling landbouwtelling 2003

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. LASER: Agentschap LASER van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

 • b. beschrijvingsbiljet: in bijlage I opgenomen modelformulier voor de periodieke inventarisatie in de land- en tuinbouw;

 • c. opgaveplichtige: persoon die, anders dan in het kader van de teelt van griendhout, riet en biezen, in de landbouw zijn hoofdbestaan of een gedeelte van zijn bestaan vindt, voor zover aan hem een beschrijvingsbiljet, bedoeld in onderdeel c, dan wel anderszins een oproep voor de landbouwtelling is uitgereikt of toegezonden.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2004]

In het tijdvak dat loopt van 1 april 2003 tot en met 15 mei 2003 wordt een landbouwtelling gehouden als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2004]

Ten behoeve van de telling, bedoeld in artikel 2, wordt een beschrijvingsbiljet uitgereikt of verzonden door de minister.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2004]

 • 1 De opgaveplichtige verstrekt de ten aanzien van de veestapel gevraagde gegevens naar de toestand op 1 april 2003.

 • 2 De opgaveplichtige verstrekt de ten aanzien van de oppervlakten gevraagde gegevens naar de toestand op 1 april 2003. Indien een oppervlakte op 1 april 2003 nog niet is beteeld, wordt de eerstvolgende geplande teelt opgegeven.

 • 3 Onverminderd het eerste en tweede lid, verstrekt de opgaveplichtige de op het beschrijvingsbiljet gevraagde gegevens naar de toestand op de datum van verzending, tenzij op het biljet of door LASER anders is aangegeven, en neemt daarbij de overige op het biljet of door LASER gegeven aanwijzingen in acht.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2004]

 • 1 De opgaveplichtige ondertekent het beschrijvingsbiljet en doet dat binnen veertien dagen na dagtekening van de aanbieding aan LASER toekomen.

 • 2 Indien het beschrijvingsbiljet aangetekend aan de opgaveplichtige is toegezonden, doet deze dat binnen vijf dagen ingevuld en ondertekend aan LASER toekomen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2004]

In afwijking van artikel 5 kan de opgaveplichtige een elektronisch beschrijvingsbiljet aan LASER doen toekomen onder de voorwaarden van de Regeling elektronische indiening GDI 2003.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2004]

 • 1 Voor de bepaling van de bedrijfsomvang geldt dat één Nederlandse grootte-eenheid gelijk is aan 1375 eenheden bruto standaardsaldo.

 • 2 De bruto standaardsaldi respectievelijk de Nederlandse grootte-eenheid worden vastgesteld als vermeld in bijlage II.

 • 3 Bruto-standaardsaldi worden overeenkomstig bijlage II omgerekend in Nederlandse grootte-eenheden.

Artikel 8

[Vervallen per 01-04-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 01-04-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling landbouwtelling 2003.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen I en II in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 maart 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Bijlage II

[Vervallen per 01-04-2004]

Bss- en nge-normen 2000 per landbouwtellingsrubriek voor de tellingslijst van 2003 (normen per dier of per hectare)

[Vervallen per 01-04-2004]

Code

Rubrieknaam

bss 2000

nge 2000

       
 

B - Dieren op het bedrijf / veestapel

   
       

Rundvee (geen vlees- of weidevee)

201

Jongvee, < 1 jaar, vrouwelijk

260

0,189

203

Jongvee, < 1 jaar, mannelijk

260

0,189

205

Jongvee, 1-2 jaar, vrouwelijk

400

0,291

207

Jongvee, 1-2 jaar, mannelijk

870

0,633

209

Jongvee, > 2jaar, vrouwelijk, niet gekalfd

400

0,291

211

Melk- en kalfkoeien

1.740

1,270

213

Stieren voor de fokkerij (> 2jaar)

870

0,633

Rundvee (vlees- of weidevee)

214

Vleeskalveren voor witvleesproductie

190

0,138

216

Vleeskalveren voor rosé vleesproductie

220

0,160

217

Jongvee vleesprod., < 1 jaar, vrouwelijk

275

0,200

219

Jongvee vleesprod., < 1 jaar, mannelijk

275

0,200

221

Jongvee vleesprod., 1-2 jaar, vrouwelijk

275

0,200

223

Jongvee vleesprod., 1-2 jaar, mannelijk

275

0,200

225

Jongvee vleesprod., > 2 jaar, vrouwelijk

275

0,200

227

Stieren vleesprod., > 2 jaar

275

0,200

228

Zoogkoeien

475

0,345

229

Vlees- en weidekoeien

275

0,200

Varkens

235

Biggen tot 20 kg, bij de zeug

0

0

237

Biggen tot 20 kg, niet meer bij de zeug

(alleen indien 247 t/m 251 = 0, anders 0)

45

0,033

239

Vleesvarkens 20-50 kg

45

0,033

241

Vleesvarkens 50 kg of meer

45

0,033

243

Opfokzeugen en beertjes, 20-50 kg

75

0,055

245

Opfokzeugen, 50 kg of meer, niet gedekt

75

0,055

247

Zeugen, 50 kg of meer, gedekt

340

0,247

249

Zeugen, 50 kg of meer, bij biggen

340

0,247

251

Overige zeugen, 50 kg of meer, gust

340

0,247

253

Beren, 50 kg of meer, nog niet dekrijp

75

0,055

255

Beren, 50 kg of meer, dekrijp

340

0,247

Kippen (per 100 dieren)

269

Vleeskuikens

190

0,138

271

Ouderdieren vleesrassen, jonger dan 18 weken

600

0,436

273

Ouderdieren vleesrassen, 18 weken of ouder

910

0,662

275

Leghennen, jonger dan 18 weken

185

0,135

276

Leghennen, 18 weken tot 20 maanden

405

0,295

278

Leghennen, 20 maanden of ouder

405

0,295

Eenden en kalkoenen (per 100 dieren)

287

Jonge eenden voor de vleesproductie

460

0,335

289

Kalkoenen

760

0,553

297

Overig pluimvee

460

0,335

Paarden en pony’s

260

Paarden jonger dan 3 jaar

335

0,244

261

Paarden 3 jaar of ouder

2.570

1,870

285

Pony’s jonger dan 3 jaar

305

0,222

286

Pony’s 3 jaar of ouder

2.160

1,570

Schapen en geiten

265

Lammeren (alleen indien 266 = 0, anders 0)

89

0,065

266

Overige schapen, vrouwelijk

89

0,065

268

Overige schapen, mannelijk (alleen indien 266 = 0, anders 0)

89

0,065

282

Melkgeiten

185

0,135

284

Overige geiten (alleen indien 282 = 0, anders 0)

16

0,012

Konijnen

232

Gespeende vleeskonijnen (alleen indien 233 = 0, anders 0)

4

0,003

233

Voedsters

83

0,060

Edelpelsdieren

290

Nertsen (moederdieren)

69

0,050

292

Vossen (moederdieren)

175

0,127

294

Overige pelsdieren (moederdieren)

175

0,127

C - Tuinbouw onder glas

Groenten

601

Tomaten

202.000

146,90

605

Komkommers

151.500

110,20

610

Aardbeien onder glas

215.000

156,40

611

Aardbei in betreedbare plastic tunnel

74.600

54,30

613

Paprika

203.000

147,60

616

Radijs

114.000

82,90

618

Aubergines

226.500

164,70

621

Overige groenten

117.500

85,50

624

Groentezaden onder glas

105.000

76,40

625

Opkweekmateriaal

356.500

259,30

Fruit

632

druiven voor wijn, onder glas

89.300

64,90

634

Overig fruit

89.300

64,90

635

Fruit onder glas

89.300

64,90

Bloemkwekerijgewassen

641

Rozen

350.500

254,90

643

Anjers

197.000

143,30

645

Anthurium

185.000

134,50

647

Chrysanten

172.500

125,50

649

Freesia’s

190.500

138,50

650

Orchideeën

234.000

170,20

651

Gerbera’s

262.500

190,90

652

Alstroemeria

184.000

133,80

653

Gypsophila

155.500

113,10

654

Eustoma Russellianum

188.000

136,70

655

Lelies

198.000

144,00

656

Nerine

153.000

111,30

657

Overige snijbloemen

204.500

148,70

658

Potplanten voor de bloei: kalanchoë

360.000

261,80

659

Potplanten voor de bloei: begonia

352.500

256,40

661

Overige potplanten voor de bloei

330.500

240,40

664

Potplanten, blad, ficus

235.500

171,30

668

Potplanten, blad, dracaena

429.500

312,40

669

Potplanten: overige bladplanten

379.000

275,60

662

Amaryllis (voor de bol)

75.800

55,10

663

Perkplanten

224.500

163,30

677

Bloemzaden

190.500

138,50

665

Overige bloemkwekerijgewassen

190.500

138,50

666

Opkweekmateriaal snijbloemen

332.500

241,80

Boomkwekerijgewassen en vaste planten

670

Vermeerdering en/of aantrekking

106.000

77,10

672

Volledige teelt onder glas

255.500

185,80

Paddenstoelenteelt

Champignons

806

Beteelbare opp., zonder doorgroeide compost

876.500

637,50

807

Beteelbare opp., met doorgroeide compost

1.322.000

961,50

809

Overige eetbare paddestoelen

230

0,167

Bollenbroei en witloftrek

911

Tulpenbroei (per 1.000 stuks)

62

0,045

912

Hyacinthenbroei (per 1.000 stuks)

84

0,061

913

Narcisbroei (per kg)

1

0,00073

583

Witloftrek (per ha getrokken pennen)

6.220

4,520

D - Tuinbouw open grond

Groenten

401

Aardbeien

20.800

15,13

405

Andijvie

13.400

9,75

409

Asperges

14.600

10,62

408

Asperges, nog geen productie

14.600

10,62

417

Bewaarkool

8.550

6,22

421

Bloemkool

7.200

5,24

423

Broccoli

5.960

4,33

425

Herfst- en vroege sluitkool

3.560

2,59

429

Knolselderij (>= 100 are)

3.380

2,46

429

Knolselderij (< 100 are)

7.390

5,37

431

Kroten

3.330

2,42

433

Sla

12.800

9,31

437

Prei

8.880

6,46

441

Schorseneren

6.740

4,90

445

Spinazie (>= 200 are)

2.180

1,59

445

Spinazie (< 200 are)

4.200

3,05

449

Spruitkool

4.890

3,56

465

Was- en bospeen (>= 50 are)

1.930

1,40

465

Was- en bospeen (< 50 are)

10.400

7,56

469

Winterpeen (>= 150 are)

3.400

2,47

469

Winterpeen (< 150 are)

5.240

3,81

473

Witlofwortel

2.900

2,11

950

Overige niet genoemde groenten (>= 200 are)

2.860

2,08

950

Overige niet genoemde groenten (< 200 are)

6.800

4,95

Fruit

501

Appelen

6.820

4,96

503

Appelen

6.820

4,96

505

Peren

11.300

8,22

507

Peren

11.300

8,22

515

Overige pit- en steenvruchten

12.600

9,16

533

Druiven voor wijn, open grond

13.800

10,04

520

Klein fruit

27.600

20,07

525

Machinaal geoogst fruit

3.670

2,67

Tuinbouwzaden

530

Tuinbouwzaden: groentezaden

3.630

2,64

532

Tuinbouwzaden: bloemzaden

4.410

3,21

Bloemkwekerijgewassen

540

Droogbloemen

8.180

5,95

542

Overige bloemkwekerijgewassen

35.900

26,10

Bloembollen en -knollen

571

Hyacinten

23.400

17,02

573

Tulpen

17.700

12,87

575

Narcissen

17.800

12,95

577

Gladiolen

13.800

10,04

578

Krokussen

16.700

12,15

579

Lelies

31.600

22,98

580

Irissen

16.100

11,71

581

Overige bol- en knolgewassen

21.000

15,27

Boomkwekerijgewassen

551

Bos- en haagplantsoen

13.300

9,67

552

Laan- en parkbomen

15.800

11,49

554

Vruchtbomen

11.300

8,22

555

Rozenstruiken

14.700

10,69

557

Sierconiferen

36.700

26,70

559

Sierheesters en klimplanten

86.200

62,70

Vaste planten

561

Vaste planten

48.600

35,30

E - Akkerbouw, grasland, natuurterrein

351

Aardappelen, consumptie, op zand-/veengrond

2.140

1,56

353

Aardappelen, consumptie, op kleigrond

2.880

2,09

347

Aardappelen, poot (NAK), op zand-/veengrond

2.240

1,63

349

Aardappelen, poot (NAK), op kleigrond

4.290

3,12

355

Aardappelen, zetmeel (incl. pootgoed)

1.690

1,23

357

Bieten, suiker

2.370

1,72

359

Bieten, voeder

1.890

1,37

331

Blauwmaanzaad

1.480

1,08

935

Boekweit

940

0,68

323

Bruine bonen

1.310

0,95

945

Bonen, tuin >= 150 are (droog te oogsten)

2.860

2,08

945

Bonen, tuin < 150 are (droog te oogsten)

2.720

1,98

946

Bonen, tuin >= 150 are (groen te oogsten)

1.820

1,32

946

Bonen, tuin < 150 are (groen te oogsten)

1.920

1,40

325

Bonen, veld

835

0,61

960

Bos (incl. Kerstdennen), met beheersregime,

met herplantplicht

155

0,11

961

Bos (incl. Kerstdennen), zonder beheersregime,

met herplantplicht

160

0,12

954

Bos, zonder herplantplicht

425

0,31

955

Bos (set aside regeling)

325

0,24

956

Braak, met bos (SBL-regeling)

345

0,25

924

Braak, groene- (ten minste 6 maanden)

350

0,26

925

Braak, groene- (10 meter, ten minste 6 maanden)

490

0,36

927

Braak, LNV natuur-eenjarig

355

0,26

929

Braak, LNV natuur-eenjarig en andere

overheidsinstantie

355

0,26

928

Braak, LNV natuur-meerjarig

370

0,27

930

Braak, LNV natuur-meerjarig en andere

overheidsinstantie

370

0,27

957

Braak, zwarte- (minder dan 6 maanden)

290

0,21

958

Braak, zwarte- (ten minste dan 6 maanden)

290

0,21

926

Braak, voederleguminosen

350

0,26

380

Cichorei

2.140

1,56

326

Erwten (groen)

1.530

1,11

915

Erwten (droog te oogsten)

1.130

0,82

808

Faunaranden

675

0,49

305

Gerst, winter

1.000

0,73

307

Gerst, zomer

1.010

0,74

932

Gierst

940

0,68

933

Graansorgho

940

0,68

703

Grasland, blijvend

1.350

0,98

715

Grasland, tijdelijk

1.350

0,98

754

Grasland, natuurlijk, >75% gras

675

0,49

963

Grasland, natuurlijk (50-75% bedekt met gras)

540

0,39

962

Grasland, natuurlijk (minder dan 50% bedekt

met gras)

405

0,30

341

Graszaad

1.270

0,92

923

Groenbemestingsgewassen (anders dan

ihkv de akkerbouwregeling)

0

0,00

311

Haver

895

0,65

381

Hennep

1.070

0,78

936

Kanariezaad

940

0,68

321

Kapucijners+gr. erwten

1.340

0,98

329

Karwijzaad

1.110

0,81

944

Klaverzaad

940

0,68

919

Koolzaad (ook boterzaad)

945

0,69

369

Luzerne

625

0,46

922

Lijnzaad

1.540

1,12

376

Maïs, corncob mix

1.190

0,87

313

Maïs, korrel-

1.190

0,87

373

Maïs, snij-

1.190

0,87

947

Maïs, suiker

1.190

0,87

940

Miscanthus

955

0,70

941

Niet bitter lupinen

1.360

0,99

934

Overige granen

940

0,68

931

Overige (niet genoemde akkergewassen)

3.060

2,23

966

Overige natuurterreinen

270

0,20

937

Overige non food/non feed gewassen

940

0,68

942

Overige toegestane voedergewassen

1.190

0,87

943

Overige voedergewassen

1.190

0,87

948

Pronkbonen

13.400

9,75

920

Raapzaad

945

0,69

309

Rogge-geen snijrogge

845

0,62

916

Schokkers (droog te oogsten)

1.130

0,82

938

Sojabonen

1.430

1,04

453

Stamsperziebonen (>= 150 are)

1.340

0,98

453

Stamsperziebonen (< 150 are)

4.620

3,36

949

Stoksnijbonen en stokslabonen

8.420

6,12

301

Tarwe, winter

1.160

0,84

303

Tarwe, zomer

940

0,68

312

Triticale

940

0,68

383

Uien, poot- en plant-

2.960

2,15

385

Uien, zaai-

3.240

2,36

387

Uien, zilver-

2.960

2,15

921

Vlas, vezel

1.540

1,12

939

Zonnebloemen

1.180

0,86

F - Bedrijfsindeling

753

Cultuurgrond, niet in gebruik

0

0,00

964

Overige gronden

0

0,00

1 nge = 1.375 bss (= 1.375 Euro in 2000).

Terug naar begin van de pagina