Verordening instelling van een onderzoekfonds kleinhandel

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-04-2003 t/m 31-12-2007

Verordening instelling van een onderzoekfonds kleinhandel

Het bestuur van het Productschap Vis heeft,

gelet op de artikelen 93, 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 5, 6 en 9 van de Instellingsverordening Productschap Vis op 27 maart 2003 de navolgende verordening vastgesteld.

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

In deze verordening wordt verstaan onder:

Productschap

:

het Productschap Vis;

Bestuur

:

het Bestuur van het Productschap;

Voorzitter

:

de voorzitter van het Productschap;

Fonds

:

het fonds, genoemd in artikel 2;

Ondernemer

:

degene, die een onderneming drijft, waarvoor het productschap is ingesteld;

Kleinhandel

:

de ondernemer die zijn bedrijf maakt van het verkopen van vis en/of visproducten aan particulieren;

Vis

:

vissen, schaal- en schelpdieren, delen van vissen alsmede van schaal- en schelpdieren en puf en nest, een en ander met uitzondering van sier- en aquariumdieren;

Commissie Detailhandel

:

de commissie ingesteld door het bestuur voor het adviseren over aangelegenheden betreffende de detailhandel.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Er is een Onderzoekfonds kleinhandel.

 • 2 De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het Productschap en mogen een bedrag van 225.000,-- Euro niet overschrijden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

De baten van het fonds bestaan uit:

 • a. de opbrengsten voortkomend uit de inning van (bestemmings-) heffingen, verminderd met eventuele inningskosten;

 • b. rente van belegde gelden;

 • c. andere baten, met uitzondering van de opbrengst van heffingen wegens het invoeren uit staten die lid zijn van de Europese Unie of partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

De middelen van het fonds zijn bestemd voor:

 • a. een bijdrage aan onderzoek- of ontwikkelingsprojecten voor de kleinhandel in vis in de meest ruime zin van het woord;

 • b. andere uitgaven ten bate van onderzoek of ontwikkeling voor de kleinhandel in de meest ruime zin van het woord.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het bestuur beslist over de bestemming van de middelen van het fonds.

 • 2 Het bestuur neemt geen besluit over de bestemming van de middelen van het fonds dan na advies van de Commissie Detailhandel.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2008]

Het fonds kan door het bestuur worden opgeheven in welk geval de voorzitter als liquidateur optreedt en het bestuur aan een eventueel liquidatiesaldo een bestemming geeft en behoeve van de kleinhandel in vis.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2003.

 • 2 De Verordening onderzoekfonds kleinhandel wordt ingetrokken.

 • 3 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening instelling van een onderzoekfonds kleinhandel.

Namens het bestuur van het Productschap,

P.J.H.M. Loonen,

voorzitter

G.J. van Balsfoort,

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 22 mei 2003 en door de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van 13 mei 2003, nummer TRCJZ/2003/3267.

Terug naar begin van de pagina