Verordening instelling van een onderzoek- en projectenfonds groothandelssector

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-04-2003 t/m 31-12-2007

Verordening instelling van een onderzoek- en projectenfonds groothandelssector

Het bestuur van het Productschap Vis heeft,

gelet op de artikelen 93, 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 5, 6 en 9 van de Instellingsverordening Productschap Vis op 27 maart 2003 de navolgende verordening vastgesteld.

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

In deze verordening wordt verstaan onder:

Productschap

:

het Productschap Vis;

Bestuur

:

het Bestuur van het Productschap;

Voorzitter

:

de voorzitter van het Productschap;

Commissie groothandel

:

de commissie ingesteld door het bestuur voor het adviseren over aangelegenheden betreffende de groothandel in vis.

Fonds

:

het fonds genoemd in artikel 2 ;

Ondernemer

:

degene, die een onderneming drijft, waarvoor het productschap is ingesteld;

Vis

:

alle door uitoefening van de zee- of kustvisserij, in de zin van artikel 1, vierde lid, van de Visserijwet 1963, verkregen soorten vis, schaal- of schelpdieren, een en ander met uitzondering van mosselen, oesters, kokkels, spisula, strandschelpen, zwaardscheden en mesheften, en nonnetjes;

Mosselen

:

schelpdieren van het geslacht mytilus of het geslacht perna;

Oesters

:

schelpdieren van de soort Ostrea edulis of de soort Crassostrea gigas;

Kokkels

:

scherpdieren van de soort Cerastoderrna edule ;

Spisula

:

schelpdieren van de soort Spisula substruncata of de soort Spisula solida ;

Strandschelpen

:

schelpdieren van de soort Spisula Spp.;

Zwaardscheden en Mesheften

:

schelpdieren van de soort Ensis Spp.;

Nonnetjes

:

schelpdieren van de soort Macoma balthica;

Aanvoerder

:

de ondernemer die vis aanvoert met een in Nederland geregistreerd vissersvaartuig;

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Er is een Onderzoek- en projectenfonds groothandelssector.

 • 2 De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het Productschap en mogen een bedrag van 225.000,-- Euro niet overschrijden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

De baten van het fonds bestaan uit:

 • a. de opbrengsten voortkomend uit de inning van (bestemmings-) heffingen, verminderd met eventuele inningskosten;

 • b. rente van belegde gelden;

 • c. andere baten, met uitzondering van de opbrengst van heffingen wegens het invoeren uit staten die lid zijn van de Europese Unie of partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

De middelen van het fonds zijn bestemd voor:

 • a. een bijdrage aan onderzoek- of ontwikkelingsprojecten (waaronder opleiding en voorlichting, verwerking en afzet) voor de groothandelssector in vis in de meest ruime zin van het woord;

 • b. andere uitgaven ten bate van onderzoek of ontwikkeling voor de groothandelssector in de meest ruime zin van het woord.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het bestuur beslist over de bestemming van de middelen van het fonds.

 • 2 Het bestuur neemt een besluit over de bestemming van de middelen van het fonds op voorstel van de Commissie groothandel.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2008]

Het fonds kan door het bestuur worden opgeheven, in welk geval de voorzitter als liquidateur optreedt en het bestuur aan een eventueel liquidatiesaldo een bestemming geeft ten behoeve van de groothandelssector.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2003.

 • 2 De Verordening instelling van een fonds financiering onderzoek en projekten groothandelssector wordt ingetrokken.

 • 3 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening instelling van een onderzoek- en projectenfonds groothandelssector.

Namens het bestuur van het Productschap,

J.P.H.M. Loonen

voorzitter

G.J. van Balsfoort

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van d e Sociaal-Economische Raad bij besluit van 22 mei 2003 en door de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van 13 mei 2003, nr. TKRCJZ/2003/3263.

Terug naar begin van de pagina