Verordening instelling van een fonds voor de kottersector

[Regeling vervallen per 12-05-2007 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2007.]
Geldend van 01-04-2003 t/m 31-12-2006

Verordening instelling van een fonds voor de kottersector

Het bestuur van het Produktschap Vis heeft,

gelet op de artikelen 93, 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 5, 7 en 9 van de Instellingsverordening Productschap Vis op 27 maart 2003 de navolgende verordening vastgesteld.

Artikel 1

[Vervallen per 12-05-2007]

In deze verordening wordt verstaan onder:

Productschap

:

het Productschap Vis;

Bestuur

:

het bestuur van het productschap;

Dagelijks bestuur

:

het dagelijks bestuur van het productschap;

Voorzitter

:

de voorzitter van het productschap;

Fonds

:

het fonds genoemd in artikel 2;

Saneringsfonds

:

het fonds genoemd in artikel 2 van de Verordening financiering saneringsregeling kottervloot;

Stichting

:

de Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Visserij;

Overeenkomst

:

de overeenkomst tussen het productschap en de stichting inzake de verlening van bijdragen door het productschap aan de stichting ten behoeve van capaciteitsreductie van de Nederlandse kottervloot;

Licentie

:

een licentie als bedoeld in de Regeling visserijlicentie;

Kotter

:

een vissersvaartuig waarvoor een licentie is toegekend en dat een lengte tussen de loodlijnen van ten minste 12 meter maar minder dan 59 meter heeft;

Besluit

:

het Besluit capaciteitsaanpassing vissersvloot 1996.

Artikel 2

[Vervallen per 12-05-2007]

 • 1 Er is een fonds voor de kottersector.

 • 2 De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap.

Artikel 3

[Vervallen per 12-05-2007]

De baten van het fonds bestaan uit:

 • a. opbrengsten voortkomend uit de inning van (bestemmings-) heffingen, verminderd met eventuele inningskosten;

 • b. rente van belegde gelden;

 • c. andere baten, met uitzondering van de opbrengst van heffingen wegens het invoeren uit staten die lid zijn van de Europese Unie of partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;

 • d. door de stichting op grond van de overeenkomst gerestitueerde gelden.

Artikel 4

[Vervallen per 12-05-2007]

Ten laste van het fonds komen:

 • a. bijdragen aan de stichting zoals bepaald in de overeenkomst;

 • b. interest over geleende bedragen alsmede kosten verbonden aan de afsluiting van leningen, voor zover deze interest en deze kosten niet gedragen worden door de stichting dan wel door de Staat der Nederlanden;

 • c. andere uitgaven ten behoeve van de kottersector.

Artikel 5

[Vervallen per 12-05-2007]

 • 1 Het bestuur beslist over de bestemming van de middelen van het fonds.

 • 2 Het verlenen van bijdragen aan de stichting geschiedt met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst.

Artikel 6

[Vervallen per 12-05-2007]

Het fonds kan door het bestuur worden opgeheven in welk geval de voorzitter als liquidateur optreedt en het bestuur aan een eventueel liquidatiesaldo een bestemming geeft ten behoeve van de kottersector.

Artikel 7

[Vervallen per 12-05-2007]

 • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2003.

 • 2 Met ingang van de in het voorgaande lid genoemde datum wordt, behoudens ten aanzien van reeds verschuldigde baten en lasten van het saneringsfonds, de Verordening financiering saneringsregeling kottervloot ingetrokken.

 • 3 Alle reeds verschuldigde baten en lasten van het saneringsfonds gaan over naar het fonds voor de kottersector.

 • 4 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening instelling van een fonds voor de kottersector .

Namens het bestuur van het Productschap,

P.J.H.M. Loonen

voorzitter

G.J. van Balsfoort

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 22 mei 2003 en door de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van 6 mei 2003, nr. TRCJZ/2003/3270.

Terug naar begin van de pagina