Regeling bekostiging nascholing voortgezet onderwijs 2003 - 2004

[Regeling vervallen per 01-08-2004.]
Geldend van 19-04-2003 t/m 31-07-2004

Regeling bekostiging nascholing voortgezet onderwijs 2003 - 2004

De staatssecretaris voor onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

  • artikel 85b van de Wet op het voortgezet onderwijs,

Besluit

Artikel 1. Bekostiging voor nascholing

[Vervallen per 01-08-2004]

  • 1 De bekostiging voor nascholing van het personeel van een school of scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs, met uitzondering van een school voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging bedraagt voor het schooljaar 2003 - 2004 € 528,- per formatieplaats, met inachtneming van het tweede lid.

  • 2 Bij de berekening van de bekostiging wordt in aanmerking genomen:

    • a. het aantal formatieplaatsen bedoeld in artikel 8, eerste lid, van het Formatiebesluit W.V.O. wat betreft de personeelscategorie leraren;

    • b. het aantal formatieplaatsen leraren ingevolge artikel 4 van de Regeling personele vergoeding culturele minderheidsgroepen en anderstalige leerlingen WVO;

  • 3 De bekostiging wordt in twee termijnen betaald. De eerste termijn in oktober 2003 en de tweede termijn in januari 2004.

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2004]

Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW- Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding en werkingsduur

[Vervallen per 01-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW- Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt, is van toepassing op het schooljaar 2003 - 2004 en vervalt met ingang van 1 augustus 2004.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging nascholing voortgezet onderwijs 2003 - 2004.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina