Regeling regionale verwijzingscommissies en zorgbudget voortgezet onderwijs 2003 - 2004

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 19-04-2003 t/m 30-12-2004

Regeling regionale verwijzingscommissies en zorgbudget voortgezet onderwijs 2003 - 2004

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Handelende in overeenstemming met de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op:

  • artikel XVII van de Wet van 30 mei 2002, Stb.288;

Besluit

Paragraaf 1. Indicatiestelling, vergoeding regionale verwijzingscommissies en regionaal zorgbudget

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 1. Regeling regionale verwijzingscommissie en zorgbudget voortgezet onderwijs 2003 - 2004

[Vervallen per 31-12-2004]

De Regeling regionale verwijzingscommissies en zorgbudget voortgezet onderwijs 2002 - 2003 (Uitleg OCenW- Regelingen 2001, 30 en 2002, 24) vindt in het schooljaar 2002 - 2003 overeenkomstige toepassing voor het kalenderjaar 2003 en het schooljaar 2003 - 2004 met inachtneming van de volgende bepalingen.

Artikel 2. Wijziging datum aanduiding

[Vervallen per 31-12-2004]

Bij elk in de regeling genoemd jaartal wordt, voor zover van toepassing, een kalenderjaar opgeteld.

Artikel 3. Vaststelling overzicht screenings- en testinstrumenten

[Vervallen per 31-12-2004]

Ten behoeve van de indicatiestelling voor het schooljaar 2003 - 2004 geldt het overzicht van screenings- en testinstrumenten, zoals opgenomen in Uitleg OCenW-Regelingen 2002, 24.

Artikel 4. Vergoeding regionale verwijzingscommissies

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor de werkzaamheden van een regionale verwijzingscommissie verstrekt de minister, binnen door de begrotingswetgever ter beschikking gestelde middelen, voor het kalenderjaar 2003 een vergoeding van € 149.747,47 per regionale verwijzingscommissie en een aanvullende vergoeding van € 21,- per leerling.

Paragraaf 2. Slotbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 5. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW- Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW- Regelingen waarin deze regeling wordt geplaatst. De regeling vervalt met ingang van 15 november 2004, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de periode waarop zij betrekking had.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling regionale verwijzingscommissies en zorgbudget voortgezet onderwijs 2003 - 2004.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage Lijst van te gebruiken instrumenten schooljaar 2003 - 2004

[Vervallen per 31-12-2004]

Alle instrumenten zijn vermeld met de naam waaronder zij in de Documentatie van tests en testresearch (Evers e.a. 2000) zijn opgenomen.

Criterium IQ

Leeftijdsbereik

Opmerking/toelichting

Groninger Intelligentietest voor Voortgezet Onderwijs, GIVO, 1994

Groep 8 en klas 1, 2, 3 VO.

Aan te raden LWOO en af te raden PrO

IBO Differentiatietest, 1979

Groep 8

Dit jaar voor het laatst toegestaan

Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised, WISC-R, 1986

6 t/m 16 jaar

Dit jaar voor het laatst toegestaan

SON-R 51/2– 17, Niet-verbale Intelligentietest, 1989

51/2-17 jaar

Bij taalproblemen (achterstanden technisch lezen, begrijpend lezen en spelling > 50%) en allochtone leerlingen die onvoldoende Nederlands spreken.

ISI-reeks, vorm III, 1963/1980

Groep 7 en 8

Aan re raden voor LWOO en af te raden voor PrO. Dit jaar voor het laatst toegestaan.

Raven Coloured Progressive Matrices, CPM, 1986-

4 t/m 10 jaar

Dit jaar voor het laatst toegestaan

Raven Progressive Matrices, PM, 1938

Vanaf 6 jaar

Dit jaar voor het laatst toegestaan

RAKIT , Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test, 1984/1987

4;2 – 11;2 jaar

Let op leeftijdsbereik: tot 11;2 jaar.

De scores op IQ-testen mogen niet ouder zijn dan twee jaar redenerend vanaf de aanmeldingsdatum RVC-VO

Criterium SE

Leeftijdsbereik

Opmerking/toelichting

Gedragsvragenlijst voor Kinderen, CBCL 4 – 18, 1990/1996

4 t/m 18 jaar

Teacher’s Report Form, TRF, 1997

4 t/m 18 jaar

Youth Self Report, YSR, 1997

11 t/m 18 jaar

Af te raden voor PrO

Prestatie-Motivatie Test voor Kinderen, PMT-K, 1968/1983

10 – 16 jaar

Schoolgedrag Beoordelingslijst, SCHOBL-R, 1980/1993

4;2 – 11;2 jaar

Let op leeftijdsbreik: tot 11;2 jaar.

Beide versies (A&B) afnemen

Situatie Specifieke Angst Test, SSAT, 1995

11 t/m 16 jaar

Af te raden voor PrO

School Vragenlijst, SVL, 1983

9 – 16 jaar

A- en B-versie moeten beiden worden afgenomen.

Competentie Belevingsschaal voor Kinderen, CBSK,

8 – 12 jaar

Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst, NPV-J, 1981/1989

9 t/m 15 jaar

Dit jaar voor het laatst toegestaan

AUTI-R schaal, 1990

1 t/m 12 jaar

VAK, vragenlijst voor angst bij kinderen, 1995

6 t/m 12 jaar

Apeldoornse Vragenlijst/AVL 2002

Groep 8

De scores op SE-testen mogen niet ouder zijn dan één jaar redenerend vanaf de aanmeldingsdatum RVC-VO

Criterium LA-Technisch lezen

Leeftijdsbereik

Opmerking/toelichting

Toelatingstoets voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs, Cito 2001

Groep 8.

Tempo Test Lezen, T.T.L., Zinnen en Woorden, De Vos 1992

Dit jaar voor het laatst toegestaan

Brus Eén-Minuut-Test, vorm A en B, 1973/1999

Groep 3 t/m 8

AVI-toetspakket, 3e herziene versie, 1996

Groep 3 tot het moment dat de leerling AVI-9 beheerst.

Dit jaar voor het laatst toegestaan

Criterium LA-Technisch lezen

Leeftijdsbereik

Opmerking/toelichting

Leestechniek en leestempo, Cito 2001

Groep 4 t/m 8

Klepel, vorm A en B, 1994

Groep 4 t/m 8, 1ste klas vo.

Criterium LA-Begrijpend lezen

Leeftijdsbereik

Opmerking/toelichting

Toelatingstoets voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs, Cito 2001

Groep 8

Begrijpend Leestest groep 7, Aarnoutse, 1991/1996

Groep 7

Begrijpend leeestest groep 8, Aarnoutse, 1992/1996

Groep 8

Begrijpend leestests groep 4 t/m 6, Aarnoutse 1989/1996

Groep 4 t/m 6

Test voor het begrijpend lezen 4e leerjaarjaar (groep 6) basisonderwijs, Aarnoutse, 1984 te gebruiken zijn de drie taakgerichte toetsen: Hoofdgedachtentest, Bedoelingentest en Redeneertest

Groep 6

Dit jaar voor het laatst toegestaan

ToetsenBegrijpendlezen.TBL; Cito1995/1998

Groep5t/m8

InclusieftoetsA&B

Drempelonderzoek 678, 3e herijkte versie, 2001

Groep 5 t/m 8, 1ste klas vo

Clib-toetsen begrijpend lezen, Cito 1992

Groep 4 t/m 8

Criterium LA-Spelling

Leeftijdsbereik

Opmerking/toelichting

Toelatingstoets voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs, Cito 2001

Groep 8

Niveautest Spellen, NTS, Zinnen en Woorden; de Vos, 1993

Groep 3 t/8 en 1ste klas vo

Dit jaar voor het laatst toegestaan

Schaalvorderingen in Spellingsvaardigheid, SVS 1, 2 en 3; Cito 1995

Groep 3 t/m 8

Drempelonderzoek 678, 3e herijkte versie, 2001

Groep 8

Spellingtest voor de Basisschool, Aarnoutse, 1996

Groep 3 t/m 8

Criterium LA – Rekenen

Leeftijdsbereik

Opmerking/toelichting

Toelatingstoets voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs, Cito 2001

Groep 8

Rekenen en Wiskunde 1, 2 en 3; Cito 1990/1998; Rekenen & Wiskunde 2002, Cito

Groep 3 t/m 8

Drempelonderzoek 678, 3e herijkte versie, 2001

Groep 8

In principe wordt altijd gevraagd om de meest recent afgenomen didactische toetsen.

Wanneer de leerling tussen 1 januari 2003 en 1 september 2003 wordt aangemeld, moeten de didactische toetsen in het schooljaar 2002 - 2003 zijn afgenomen. Aanmelding vóór 1 januari 2003: de gegevens van de didactische toetsen die in het onderwijskundig rapport zijn opgenomen mogen niet ouder zijn dan een half jaar geredeneerd vanaf de datum van ondertekening van het onderwijskundig rapport. Uitzondering hierop is Cito Begrijpend lezen dat een vast afnamemoment kent in de winter en slechts één maal per jaar kan worden afgenomen.

Bij aanmelding na 1 september 2003 dient didactisch onderzoek niet ouder te zijn dan één jaar.

Terug naar begin van de pagina