Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Arbozorg en verzuimbeleid 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-04-2003 t/m 31-12-2003

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, onderdeel k, en 9 van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directoraat-generaal Arbeidsomstandigheden en Sociale Verzekeringen 2003;

Besluit:

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. de directie AVB:

de directie Arbozorg en verzuimbeleid van het ministerie;

b. de directeur AVB:

de directeur van de directie Arbozorg en verzuimbeleid van het ministerie.

§ 2. Organisatie en taken afdelingen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

De directie AVB bestaat uit de volgende afdelingen:

 • a. de afdeling Arbo-infrastructuur;

 • b. de afdeling Verzuim- en doelgroepenbeleid;

 • c. de afdeling Strategie en beheer arboconvenanten;

 • d. de afdeling Uitvoering arboconvenanten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Arbo-infrastructuur is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het bevorderen van een goede arbo-infrastructuur;

 • b. het bevorderen van een toegankelijke tweedelijnsarbo-kennisinfrastructuur;

 • c. het bevorderen van arbo-curatieve samenwerking voorzover het de arbo-infrastructuur betreft;

 • d. het algemeen beheer van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Verzuim- en doelgroepenbeleid is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het bevorderen van arbo- en verzuimbeleid en vroegtijdige reïntegratie;

 • b. het beheren en ontwikkelen van beleid voor groepen die bijzondere aandacht behoeven;

 • c. het bevorderen van registratie en analyse van en onderzoek naar de oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid;

 • d. het bijdragen aan de kwaliteit van de inhoud en de organisatie van het werk;

 • e. het bevorderen van de arbo-curatieve samenwerking, voorzover het ziekteverzuim en reïntegratie betreft.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Strategie en beheer arboconvenanten is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. strategie en beleid inzake de kwaliteit, effectiviteit en evaluatie van arboconvenanten;

 • b. algemeen en financieel beheer arboconvenanten;

 • c. het beheer van de Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden;

 • d. de voortgangsbewaking arboconvenanten;

 • e. voorlichting en communicatie met betrekking tot arboconvenanten in algemene zin.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Uitvoering arboconvenanten is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het afsluiten van intentieverklaringen en arboconvenanten;

 • b. het stimuleren en bewaken van implementatie met betrekking tot elk arboconvenantstraject;

 • c. de informatievoorziening en voortgangsbewaking met betrekking tot elk arboconvenantstraject.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd Bureau Bedrijfsvoering van de directie Arbeidsveiligheid en -gezondheid is verantwoordelijk voor alle interne bedrijfsvoeringsprocessen van de directie AVB, waaronder wordt verstaan de management-, administratieve, secretariële, personele en financiële ondersteuning, automatisering, informatievoorziening, archivering en huisvesting.

§ 3. Bevoegdheden

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2004]

De hoofden van de afdelingen worden gemachtigd tot het paraferen van stukken, niet-zijnde AVB-voortouwstukken, een en ander met uitzondering van stukken waarvan gelet op het belang daarvan, redelijkerwijs kan worden vermoed dat deze door de directeur AVB afgedaan moeten worden.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2004]

Aan elk van de hoofden van de afdelingen, genoemd in artikel 2, wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden van de eigen afdeling, voorzover het betreft:

 • a. het opmaken, niet-zijnde vaststellen, van beoordelingen van medewerkers;

 • b. het houden van manager-medewerkergesprekken;

 • c. verlof van medewerkers;

 • d. kleine beloningen, niet-zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur AVB.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2004]

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur AVB worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering diens taken en bevoegdheden waargenomen door het hoofd van de afdeling Verzuim- en doelgroepenbeleid, welke is aangewezen als plaatsvervangend directeur.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2004]

De hoofden van de afdelingen Arbo-infrastructuur, Verzuim- en doelgroepenbeleid, Strategie en beheer arboconvenanten en Uitvoering arboconvenanten kunnen aan rechtstreeks onder hen ressorterende functionarissen ondermandaat verlenen. Een besluit tot ondermandaat behoeft de goedkeuring van de directeur AVB.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Het hoofd Bureau Bedrijfsvoering van de directie Arbeidsveiligheid en -gezondheid wordt gemachtigd tot het paraferen van stukken die betrekking hebben op taken gelegen op het terrein van de bedrijfsvoering van de directie AVB.

 • 2 Doorverlening van bevoegdheden aan rechtstreeks onder het hoofd Bureau Bedrijfsvoering ressorterende functionarissen behoeft de goedkeuring van de directeur AVB voorzover dit de bedrijfsvoering van de directie AVB betreft.

§ 4. Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang 1 april 2003.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Arbozorg en verzuimbeleid 2003.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 25 maart 2003

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.C.V. Schrama

Terug naar begin van de pagina