Sanctieregeling Irak 2003

[Regeling vervallen per 23-07-2003.]
Geldend van 11-05-2003 t/m 22-07-2003

Regeling van 21 maart 2003, nr. DJZ/BR/085-03, betreffende de onderbreking van de economische en financiële betrekkingen met Irak (Sanctieregeling Irak 2003)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

in overeenstemming met de Ministers van Financiën, van Verkeer en Waterstaat en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op

Verordening (EG) nr. 2465/96 betreffende de onderbreking van de economische en financiële betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en Irak (PbEG L 337);

Gelet op

Verordening (EG) nr. 1346/2002 van de Raad van de Europese Unie van 25 juli 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2465/96 betreffende de onderbreking van de economische en financiële betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en Irak (PbEG L 197);

Gelet op

de artikelen 2, tweede lid, en 3 van de Sanctiewet 1977,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-07-2003]

  • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 1 en 4 van Verordening (EG) nr. 2465/96 van de Raad van de Europese Unie van 17 december 1996 betreffende onderbreking van de economische en financiële betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en Irak (PbEG L 337).

  • 2 Het verbod ten aanzien van handelen in strijd met artikel 1, eerste en vijfde lid, van Verordening (EG) nr. 2465/96 geldt niet in gevallen waarin artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de verordening van toepassing is dan wel toepassing is gegeven aan artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de verordening.

  • 3 Het verbod ten aanzien van handelen in strijd met artikel 1, tweede en vijfde lid, van Verordening (EG) nr. 2465/96 geldt niet in gevallen waarin toepassing is gegeven aan artikel 2, tweede lid, van de verordening.

  • 4 Het verbod ten aanzien van handelen in strijd met artikel 1, derde, vierde en vijfde lid, van Verordening (EG) nr. 2465/96 geldt niet in gevallen waarin artikel 2, derde lid, onderdeel a of onderdeel c, van toepassing is dan wel toepassing is gegeven aan artikel 2, derde lid, onderdeel b, van de verordening.

Artikel 3

[Vervallen per 23-07-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling Irak 2003.

Artikel 4

[Vervallen per 23-07-2003]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit van 24 februari 2003 tot intrekking van het Sanctiebesluit Irak 1997 in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

J.G. de Hoop Scheffer

Terug naar begin van de pagina