Verordening HPA gebruik verdeelapparatuur van gewasbeschermingsmiddelen 2003

[Regeling materieel uitgewerkt per 08-06-2008.]
[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 28-05-2006 t/m 31-12-2014

Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 20 maart 2003 houdende regels omtrent het gebruik van verdeelapparatuur bij gewasbeschermingsmiddelen (verordening HPA gebruik verdeelapparatuur bij gewasbeschermingsmiddelen 2003)

Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;

Gelet op de artikelen 93, 95, 104, eerste en derde lid en 106 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 2,4, 15 en 16 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997; Gehoord de Commissie Teeltaangelegenheden;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening verstaat onder:

a.

hoofdproductschap

:

Hoofdproductschap Akkerbouw;

b.

bestuur

:

bestuur van het hoofdproductschap;

c.

dagelijks bestuur

:

dagelijks bestuur van het hoofdproductschap;

d.

voorzitter

:

voorzitter van het hoofdproductschap;

e.

secretaris

:

secretaris van het hoofdproductschap;

f.

commissie

:

Commissie Teeltaangelegenheden;

g.

ondernemer

:

de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het hoofd productschap is ingesteld;

h.

gewasbeschermingsmiddel

:

gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 1 eerste lid, onderdeel g van de Bestrijdingsmiddelenwet;

i.

verdeelapparatuur

:

mechanisch voortbewogen apparatuur voor het verdelen van gewasbeschermingsmiddelen, bestemd voor bovengrondse volveldsbehandelingen in buitenteelten, die een overwegend neerwaartse richting van de spuitvloeistof bewerkstelligt;

j.

lidstaat

:

staat, niet zijnde Nederland, die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Unie.

§ 2. Verbodsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het is de ondernemer verboden bij de toediening van gewasbeschermingsmiddelen op een gewas of op de grond, gebruik te maken of te laten maken van verdeelapparatuur.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor:

  • a. verdeelapparatuur die is goedgekeurd door een gecertificeerde instantie als bedoeld in artikel 3 en waarvan de ondernemer een geldig keuringsbewijs kan overleggen;

  • b. verdeelapparatuur, in gebruik door een ondernemer in een lidstaat, die in die lidstaat is gekeurd en die blijkens het terzake van deze keuring afgegeven schriftelijk bewijs voldoet aan de eisen die de lidstaat stelt aan verdeelapparatuur;

  • c. verdeelapparatuur die niet ouder is dan drie jaar, te bewijzen aan de hand van de factuur.

§ 3. De keuringseisen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Namens het bestuur keurt, dan wel laat de in artikel 2, tweede lid, onderdeel a bedoelde gecertificeerde instantie, verdeelapparatuur keuren op de eisen gesteld aan verdeelapparatuur, zoals opgenomen in de bijlage;

 • 2 Het keuringsbewijs wordt door de gecertificeerde instantie namens het hoofdproductschap aan de ondernemer afgegeven;

 • 3 De geldigheidsduur van het keuringsbewijs is drie jaar na datum afgifte daarvan.

§ 4. Overige bepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het bestuur kan bij besluit, gehoord de commissie, vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften vaststellen.

 • 2 De voorzitter is bevoegd namens het bestuur, bij besluit, gehoord de commissie, het gestelde in de bijlage te wijzigen, totdat bij verordening tot wijziging van de betreffende bijlage daarin is voorzien. Alsdan wordt het betreffende besluit geacht te zijn ingetrokken.

 • 3 Een besluit als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt bekend gemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.

 • 4 De secretaris is, namens het bestuur, bevoegd op schriftelijk verzoek van de ondernemer ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 2, eerste lid en kan daarbij nadere voorschriften vaststellen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen plegen te worden verricht.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld. Een door het bevoegde tuchtgerecht op te leggen geldboete mag niet hoger zijn dan € 450,-- per overtreding, totdat het op 24 februari 2000 ingediende voorstel van wet "Nieuwe regelen inzake tuchtrechtspraak in de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2002)", Kamerstukken II nr. 27025 (1999-2000), tot wet wordt verheven en in werking treedt.

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

De verordening HPA gebruik verdeelapparatuur bij gewasbeschermingsmiddelen 2000 wordt ingetrokken. De op grond van artikel 3 van die verordening afgegeven keuringsbewijzen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van onderhavige verordening van kracht zijn, behouden hun volgens die verordening bepaalde geldigheid van twee jaar na datum afgifte.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2003.

Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2003, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 juli 2003, met uitzondering van het in artikel 6 bepaalde.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening HPA gebruik verdeelapparatuur van gewasbeschermingsmiddelen 2003.

Den Haag, 20 maart 2003

J.H.M. Kienhuis

voorzitter

R.J.M. ten Berge

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 12 juni 2003.

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2015]

Eisen voor verdeelapparatuur van gewasbeschermingsmiddelen:

[Vervallen per 01-01-2015]

De verdeelapparatuur wordt afgekeurd als een of meer van de in de groepen a t/m q vermelde onderdelen zich voordoet. Afwezigheid van onderdelen waarvan kan worden aangetoond dat ze al niet aanwezig waren toen de machine nieuw was, is geen reden tot afkeuring. Uitzonderingen hierop zijn de aanwezigheid van een zeef in de tankopening en de uitvoering van de manometer.

a. Spuitboom uit- en inklappen vergrendelen:

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. Het handmatig in- en uitklappen kan niet door één volwassen persoon zonder gebruik van geweld of gereedschap worden uitgevoerd;

 • 2. Het mechanisch of hydraulisch in- en uitklappen vindt niet plaats met een redelijk gelijkmatige snelheid of handmatig ingrijpen is nodig;

 • 3. De vergrendelingen op de spuitboom , inclusief de obstakelbeveiliging, in werkstand en/of transportstand zijn onvoldoende;

 • 4. Slangen worden bij het in- en uitklappen afgeklemd.

b. Hoogteverstelling:

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. Een kabel, waarmee de hoogteverstelling plaatsvindt met behulp van een mechanisch of hydraulisch systeem, vertoont rafels of heeft gebroken draden;

 • 2. De hoogteverstelling is niet op de oorspronkelijke manier mogelijk; de oorspronkelijke manier is niet meer vast te stellen en de actuele manier is gevaarlijk voor de bedieningspersoon;

 • 3. De op de gewenste hoogte ingestelde spuitboom verandert bij draaiende motor meer dan plus of minus 2 cm in hoogte.

c. Balanscorrectie, pendelconstructie:

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De balanscorrectie/schuinstelmogelijkheid ten opzichte van het maaiveld werkt niet;

 • 2. De boom kan niet soepel heen en weer bewogen worden in het verticale vlak als gevolg van verbogen, klemmende of stroef glijdende respectievelijk draaiende onderdelen van de pendel- of balansconstructie (slingeren).

d. Werking obstakelbeveiliging

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. Het boomdeel waarop de obstakelbeveiliging zit kan niet met één hand ontgrendeld worden;

 • 2. De obstakelbeveiliging keert niet volledig in ruststand terug, nadat het einde van het beveiligde boomdeel handmatig in een vloeiende snelle beweging één meter achterwaarts is geduwd en losgelaten.

e. Kwaliteit van de constructie

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De uiteinden van de boom hangen als gevolg van slijtage meer door dan 10 cm;

 • 2. De aandrijving verkeert in zodanige staat dat het goed functioneren van de spuitapparatuur niet gewaarborgd is;

 • 3. In de scharnierconstructie zit als gevolg van overmatige slijtage of breuk veel bewegingsruimte, waardoor de aan elkaar gekoppelde boomdelen onafhankelijk van elkaar ongecontroleerde bewegingen kunnen maken (zwiep).

f. Spuitleiding met toebehoren

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. Bij stilstand treedt lekkage op;

 • 2. Slangen zijn geknikt;

 • 3. De spuitleiding, dophouders en doppen zijn niet onbeweeglijk bevestigd; het onderlinge hoogteverschil van de doppen is meer dan 10 cm;

 • 4. Slangklemmen functioneren zo slecht dat een slang kan worden losgetrokken zonder gebruik te maken van gereedschap of zonder eerst een veiligheidsvoorziening te hebben verwijderd;

 • 5. Slangen zijn ingesneden door slangklemmen;

 • 6. Er wordt beschadiging van de wapening van de slangen vastgesteld, onder andere tot uiting komend in opgezwollen slangen.

g. Tank

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De tankinhoud is niet vast te stellen, omdat bijvoorbeeld de markering ontbreekt, het peilglas defect of niet helder is, of het vloeistofniveau niet goed door de tankwand is waar te nemen;

 • 2. Het tankdeksel past qua grootte en vorm niet op de opening en kan niet onbeweeglijk worden vastgezet of kan niet met de hand worden losgemaakt;

 • 3. De ontluchting werkt niet;

 • 4. Het aftappunt is niet goed bruikbaar;

 • 5. Er is in de tankopening geen of een niet in goede staat verkerende vulzeef aanwezig;

 • 6. Via de zuigslang of vul-spoelinrichting kan spuitvloeistof teruglopen.

h. Filters

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. In de zuig- en persleiding ontbreekt een filter;

 • 2. De aanwezige filters zijn niet compleet en/of verkeren niet in goede staat.

i. De spuitmanometer

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. Het huis van de manometer heeft een diameter die kleiner is dan 63 mm;

 • 2. Schaalindeling:

  • -

   de op de spuit aanwezige doppen hebben een spuitgebied van I tot en met 5 bar, maar de schaalindeling in het gebied van 1-5 bar is grover dan 0,2 bar;

  • -

   de op de spuit aanwezige doppen hebben een spuitgebied van 7 tot en met 5 bar respectievelijk van 5 tot en met 8 bar, maar de schaalindeling in het gebied van 1 tot en met 5 bar is grover dan 0,2 bar of de schaalindeling in het gebied van 5 tot en met 8 bar is grover dan 1,0 bar respectievelijk de schaafindeling in beide gebieden is grover dan per gebied is toegestaan;

 • 3. Nauwkeurigheid:

  de op de spuit aanwezige doppen hebben een spuitgebied van 1 tot en met 5 bar of van 5 tot en met 8 bar maar de door de spuit-manometer aangegeven drukken in het traject van 1 tot en met 8 bar hebben ten opzichte van de ijkmanometer een afwijking die groter is dan 0,4 bar;

 • 4. Er zijn meerdere spuitmanometers (d.w.z. manometers geplaatst achter het persfilter en/of voorzien van een druksensor) aanwezig maar er wordt niet voldaan aan de eis dat minstens twee spuitmanometers aan de eisen (i 1 t/m 3) voldoen. Voor de digitaal afleesbare spuitmanometer is de afmetingseis niet van toepassing;

 • 5. Een manometer voor de luchtdruk van spuitsystemen met lucht/vloeistofdoppen dient een minimale diameter te hebben van 63 mm, een schaalindeling tussen 0,5 en 2 bar van maximaal 0,1 bar en een maximale afwijking t.o.v. de ijkmanometer van 0,2 bar.

j. De flowmeter

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De op de spuit aanwezige flowmeter (doorstroommeter) wijkt méér dan 5 % af van de testdoorstroommeter.

k. Pomp/druktest (lektest).

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. Bij het opschroeven van de druk naar 10 bar of de door de fabrikant maximaal toegestane druk in het leidingsysteem met uitzondering van de spuitleiding, treedt lekkage op van olie of spuitvloeistof;

 • 2. De overdrukbeveiliging functioneert niet goed (o.a. geen opvang van vloeistofoverstort);

 • 3. Tijdens het spuiten met de hoogste druk behorende bij het spuitgebied van de te testen spuitdoppen treedt lekkage op aan de spuitleiding;

 • 4. Bij de druktesten zijn de slangen opgezwollen;

 • 5. Spuitdoppen druppen meer dan 2 ml na nadat de spuitkegel na het sluiten van de hoofdkraan 5 seconden is gestopt;

 • 6. Er bevinden zich obstakels in het spuitbeeld.

l. De drukregelaar

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De ingestelde spuitdruk bij gelijkblijvend toerental wordt niet met een nauwkeurigheid van plus of minus 0,2 bar gehandhaafd;

 • 2. Na enkele malen openen en sluiten van de hoofdkraan wordt de ingestelde druk (plus of minus 0,2 bar) niet opnieuw verkregen.

m. De roercapaciteit

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. Er is onvoldoende roercapaciteit bij het spuiten met de op de spuit aanwezige doppen met de grootste afgifte en de bij deze doppen behorende hoogste spuitdruk.

  • -

   Bij aanwezigheid van alleen een hydraulische roerinrichting is de roercapaciteit onvoldoende als de voor de roering beschikbare capaciteit van de pomp in l/min minder is dan 5 % van de nominale tankinhoud.

  • -

   Bij aanwezigheid van een hydraulische roerinrichting plus een injector of een mechanisch roerwerk is de roercapaciteit in I/min onvoldoende als de beschikbare hydraulische roercapaciteit van de pomp minder is dan 2,5 % van de nominale tankinhoud, gemeten bij uitgeschakelde injector.

  • -

   Bij aanwezigheid van alleen een mechanisch roerwerk is de roercapaciteit in I/min onvoldoende als op basis van door de opdrachtgever aangeleverde documentatie kan worden vastgesteld dat de waterverplaatsing (l/min) van het mechanische roerwerk kleiner is dan 5 % van de nominale tankinhoud;

 • 2. De werking van de roerinrichting is onvoldoende:

  • -

   het mechanisch- of injectorroerwerk werkt niet

  • -

   bij een hydraulisch-, mechanisch-, of injectorroerwerk is de vloeistof in een halfvolle de tank niet duidelijk in beweging.

n. Het verdelingspatroon van de verspoten vloeistof

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. de per 10cm gemeten hoeveelheid verspoten vloeistof wijkt meer dan plus of min 15% af van het gemiddelde. Van alle op of bij de spuit aanwezige doptypen moet het verdelingspatroon per doptype gecontroleerd worden over de volledige werkbreedte;

 • 2. Kantdoppen zijn, indien aanwezig, niet gemonteerd volgens de instructie of hebben geen juist spuitbeeld.

o. Drukaccumulator

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. er is luchtlekkage;

 • 2. de druk van de accumulator kan niet ingesteld worden op de juiste voordruk van de in te stelten spuitdrukken van de aanwezige spuitdoppen. Als de accumulator oorspronkelijk niet instelbaar was, vervalt deze afkeuringsreden;

 • 3. de wijzer van de manometer staat niet stil.

p. Fustreiniger (indien aanwezig)

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De fustreiniger is beschadigd of niet compleet (zakkenspoelframe);

 • 2. De spoelkop is verstopt.

q. Bedieningsorganen

[Vervallen per 01-01-2015]

Tijdens de uitvoering van de keuring is geconstateerd dat de bedieningsorganen van meet-, schakel- en drukinstellingen niet soepel of niet goed functioneren.

Terug naar begin van de pagina