Verordening HPA bestrijding wilde haver 2003

[Regeling materieel uitgewerkt per 08-06-2008.]
[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 28-05-2006 t/m 31-12-2014

Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 20 maart 2003 houdende regels over de bestrijding van wilde haver (verordening HPA bestrijding wilde haver 2003)

Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;

Gelet op de artikelen 93, 95, 104, eerste en derde lid en 106 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 2, 4, 15 en 16 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997; Gehoord de Commissie Teeltaangelegenheden;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening verstaat onder:

a.

hoofdproductschap

:

Hoofdproductschap Akkerbouw;

b.

bestuur

:

bestuur van het hoofdproductschap;

c.

dagelijks bestuur

:

dagelijks bestuur van het hoofdproductschap:

d.

voorzitter

:

voorzitter van het hoofdproductschap;

e.

secretaris

:

secretaris van het hoofdproductschap;

f.

commissie

:

Commissie Teeltaangelegenheden;

g.

ondernemer

:

de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld;

h.

wilde haver

:

plant van de soort Avena fatua.

§ 2. Verplichtingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

De ondernemer, die grond in gebruik heeft, is verplicht de op die grond voorkomende wilde haverplanten, te verwijderen en te vernietigen, vóórdat het zaad begint uit te vallen, doch uiterlijk in de provincies Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg vóór 1 juli en in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel en Noord-Holland vóór 15 juli van het lopende kalenderjaar.

§ 3. Overige bepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Het bestuur kan bij besluit, gehoord de commissie, vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften vaststellen.

  • 2 De secretaris is bevoegd namens het bestuur op schriftelijk verzoek van de ondernemer ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 2 en daarbij nadere voorschriften vast te stellen, welke onder meer de verplichting kunnen inhouden de op de grond voorkomende wilde haverplanten met een daartoe geschikt chemisch middel te bestrijden. Een dergelijk verzoek dient tijdig vóórdat het zaad begint uit te vallen, doch uiterlijk twee weken vóór de in artikel 2 bedoelde datum, te worden ingediend.

  • 3 Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt bekend gemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen plegen te worden verricht.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld. Een door het bevoegde tuchtgerecht op te leggen geldboete mag niet hoger zijn dan € 450,-- per overtreding, totdat het op 24 februari 2000 ingediende voorstel van wet “Nieuwe regelen inzake tuchtrechtspraak in de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2002)”, Kamerstukken II nr. 27025 (1999-2000), tot wet wordt verheven en in werking treedt.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

De verordening HPA bestrijding wilde haver 1997 wordt ingetrokken.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2003.

Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2003, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 juli 2003, met uitzondering van het in artikel 5 bepaalde.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening bestrijding wilde haver 2003.

Den Haag, 20 maart 2003

J.H.M. Kienhuis

voorzitter

R.J.M. ten Berge

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 12 juni 2003.

Terug naar begin van de pagina