Verordening HPA aardappelteelt 2003

[Regeling materieel uitgewerkt per 08-06-2008.]
[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 30-09-2007 t/m 31-12-2014

Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 20 maart 2003 houdende regels omtrent het gebruik van pootaardappelen (verordening HPA aardappelteelt 2003)

Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;

Gelet op de artikelen 93, 95, 104, eerste en derde lid en 106 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 2, 4, 15, 16, 18 en 25 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997;

Gehoord de Commissie Aardappelen;

Besluit :

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening verstaat onder:

a.

hoofdproductschap

:

Hoofdproductschap Akkerbouw;

b.

bestuur

:

bestuur van het hoofdproductschap;

c.

dagelijks bestuur

:

dagelijks bestuur van het hoofd productschap;

d.

voorzitter

:

voorzitter van het hoofdproductschap;

e.

secretaris

:

secretaris van het hoofdproductschap;

f.

commissie

:

Commissie Aardappelen;

g.

ondernemer

:

de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld:

h.

N.A.K.

:

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen, gevestigd te Emmeloord;

i.

keuringsdienst

:

N.A.K. dan wel een tot het afgeven van certificaten of verklaringen van goedkeuring bevoegde dienst of instelling van een andere E.U.-lidstaat of van een derde land, waar het teeltmateriaal op grond van artikel 15 van Richtlijn nr. 66/403/EEG van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van pootaardappelen (PbEG no. 125) is erkend of toegelaten;

j.

aardappelen

:

planten van de soort Solanum Tuberosum;

k.

pootaardappelen

:

aardappelen, kennelijk bestemd voor wederuitplant;

l.

pootaardappelen voor eigen gebruik

:

pootaardappelen, afkomstig van en bestemd voor de teelt binnen de eigen/dezelfde onderneming;

m.

perceel

:

een ononderbroken oppervlakte grond, in eigendom of in gebruik bij een onderneming, waarop één soort gewas geteeld wordt;

n.

eigen/dezelfde onderneming

:

het geheel van de percelen dat de ondernemer op Nederlands grondgebied beheert en voor eigen rekening en risico exploiteert.

§ 2. Verbodsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het is de ondernemer verboden aardappelen te telen met gebruikmaking van pootaardappelen, indien de ondernemer niet beschikt over één of meerdere certificaten dan wel een schriftelijke verklaring, afgegeven door een keuringsdienst, waaruit blijkt dat de desbetreffende voor de teelt gebruikte pootaardappelen door een keuringsdienst zijn goedgekeurd.

 • 2 De ondernemer bedoeld in het eerste lid is verplicht het certificaat dan wel certificaten of de schriftelijke verklaring op eerste vordering van de daartoe bevoegde toezichthouder aan deze te tonen.

 • 3 De ondernemer bedoeld in het eerste lid is verplicht het certificaat dan wel certificaten of de schriftelijke verklaring te bewaren tot de maand mei, welke volgt op het jaar waarin de pootaardappelen door hem voor de teelt van aardappelen zijn gebruikt.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Van het bepaalde in artikel 2 mag worden afgeweken, indien het pootaardappelen voor eigen gebruik betreft behorende tot de in de bijlage onder A genoemde zetmeelrassen, en het perceel waarop deze aardappelen worden geteeld gelegen is in de daartoe in de bijlage onder B aangewezen gebieden en indien de ondernemer beschikt over één of meerdere beoordelingsrapporten, afgegeven door de Stichting Teeltbeschermingsmaatregelen Zetmeelaardappelen (TBM), waaruit blijkt dat de desbetreffende voor de teelt gebruikte pootaardappelen door de Stichting Teeltbeschermingsmaatregelen Zetmeelaardappelen zijn beoordeeld.

Artikel 3a

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Van het bepaalde in artikel 2 mag worden afgeweken, indien het pootaardappelen voor eigen gebruik betreft ten behoeve van de consumptieaardappelteelt en deze pootaardappelen geclassificeerd zijn in de C-norm op basis van het keuringsreglement van de N.A.K. te velde.

  De eis van de teelt van pootaardappelen op een AM-vrij perceel, zoals opgenomen in vorenbedoeld keuringsreglement is niet van toepassing.

 • 2 Voor het van toepassing zijn van het in het eerste lid gestelde geldt tevens als voorwaarde dat de pootaardappelen afkomstig zijn van een perceel en de consumptie-aardappelteelt plaatsvindt op een perceel, dat gelegen is binnen een straal van 25 kilometer vanaf het vestigingsadres van de onderneming.

 • 3 Voor het van toepassing zijn van het in het eerste lid gestelde geldt bovendien als voorwaarde dat binnen de onderneming in het voorgaande teeltjaar geen pootaardappelen zijn geteeld die door de N.A.K. conform het keuringsreglement te velde zijn gekeurd.

§ 3. Overige bepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het bestuur kan bij besluit, gehoord de commissie, vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften vaststellen.

 • 2 De voorzitter is namens het bestuur bevoegd bij besluit, gehoord de commissie, andere dan de in de bijlage genoemde zetmeelrassen onderscheidenlijk gebieden aan te wijzen, totdat bij verordening tot wijziging van de bijlage daarin is voorzien. Alsdan wordt het betreffende besluit geacht te zijn ingetrokken.

 • 3 Een besluit als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt bekend gemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.

 • 4 De secretaris is bevoegd namens het bestuur op schriftelijk verzoek van de ondernemer ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 2 en daarbij nadere voorschriften vast te stellen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen plegen te worden verricht.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld. Een door het bevoegde tuchtgerecht op te leggen geldboete mag niet hoger zijn dan € 450,-- per overtreding, totdat het op 24 februari 2000 ingediende voorstel van wet “Nieuwe regelen inzake tuchtrechtspraak in de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2002)”, Kamerstukken II nr. 27025 (1999-2000), tot wet wordt verheven en in werking treedt.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2003.

Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2003, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 juli 2003, met uitzondering van het in artikel 6 bepaalde.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening HPA aardappelteelt 2003.

Den Haag, 20 maart 2003

J.H.M. Kienhuis

voorzitter

R.J.M. ten Berge

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 22 mei 2003.

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2015]

 • A. Als zetmeelrassen, bedoeld in artikel 3, worden aangewezen:

  ALBAS

  MELANIE

  ALLURE

  MENCO

  ASTARTE

  MERCATOR

  AURORA

  MERCURY

  AVARNA

  NOMADE

  AVAYA

  PLASANDES

  AVEKA

  PLASENT

  AVENTRA

  PLASINKA

  AVERIA

  REALIST

  BELITA

  ROBÉNY

  BENNO VRIZO

  SCARLET

  EHUD

  SERESTA

  FESTIEN

  SIGNUM

  FLORIJN

  SMARAGD

  KALIBER

  SOFISTA

  KANJER

  SOPHYTRA

  KANTARA

  STARGA

  KARAKTER

  STEFANO

  KARNICO

  VALIANT

  KARUVA

  VEBEBE

  KATINKA

  VEBECA

  KROSTAR

  VEBESTA

  MANTRA

  MARKANT

   
   
   
 • B. Als gebied, bedoeld in artikel 3 wordt aangewezen het gebied, gelegen in de provincie Drenthe, de provincie Overijssel, de provincie Gelderland ten noorden van de Nederrijn en de volgende gemeenten of gedeelten daarvan: Bellingwedde, Groningen voor zover gelegen ten zuiden van het Eemskanaal, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Marum, Menterwolde, Pekela, Reiderland voor zover gelegen .ten westen van de Ulsderweg en C.G. Wiegersweg en ten zuiden van de Hoofdweg en Goldhoorn te Finsterwolde, Scheemda voor zover gelegen ten zuiden van de Goldhoorn te Oostwold en ten westen van de Noorderstraat, ten noorden van de Polderweg, ten westen van de Langeweg, ten zuiden van Hoofdweg-Oost, Hoofdstraat en Hoofdwegwest te Nieuwolda, ten zuiden van Hoofdweg 't Waar, ten zuiden van de Rechte Walsterweg, Slochteren, Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde, Winschoten, Ooststellingwerf voor zover gelegen ten noorden van de Verwersweg, Zorgvlied vanaf de provinciegrens tot het driegemeentepunt Diever-Weststellingwerf-Ooststellingwerf, ten oosten van de weg Zuid en Hoofdweg tot Kloosterweg, ten zuiden van de wegen Ktoosterweg, Terwisscha, Westeres en Bruggelaan tot de Compagnonsvaart, ten oosten van de wegen Zuideinde Fochteloo, Noordeinde, de Knolle tot kruising met de weg Weper, en ten zuiden van de wegen Weper, Weperpolder tot provinciegrens.

Terug naar begin van de pagina