Verordening HPA wratziekte 2003

[Regeling vervallen per 08-07-2007 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2007.]
Geldend van 31-12-2006 t/m 31-12-2006

Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 20 maart 2003 houdende regels over maatregelen ter voorkoming van wratziekte bij aardappelen (verordening HPA wratziekte 2003)

Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;

Gelet op de artikelen 93, 95, 104, eerste en derde lid, 106 en 126 , tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 2, 4, 15, 16, 18 en 25 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997;

Gehoord de Commissie Aardappelen;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 08-07-2007]

Artikel 1

[Vervallen per 08-07-2007]

Deze verordening verstaat onder:

a.

hoofdproductschap

:

Hoofdproductschap Akkerbouw;

b.

bestuur

:

bestuur van het hoofdproductschap;

c.

dagelijks bestuur

:

dagelijks bestuur van het hoofdproductschap;

d.

voorzitter

:

voorzitter van het hoofdproductschap;

e.

secretaris

:

secretaris van het hoofdproductschap;

f.

commissie

:

Commissie Aardappelen;

g.

ondernemer

:

natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld;

h.

aardappelen

:

planten van de soort Solanum Tuberosum;

i.

perceel

:

een oppervlakte grond, in eigendom of in gebruik bij een onderneming;

j.

wratziekte

:

de aantasting van aardappelen door de schimmel Synchytrium endobioticum.

§ 2. Verbodsbepalingen

[Vervallen per 08-07-2007]

Artikel 2

[Vervallen per 08-07-2007]

 • 1 Het is de ondernemer verboden op een perceel, in een daartoe in de bijlage 1 onder A aangewezen gebied, aardappelplanten te telen, tenzij zij behoren tot een ras, zoals genoemd in de bijlage 1 onder B.

 • 2 Het is de ondernemer verboden op een perceel, in een daartoe in de bijlage 2 onder A aangewezen gebied, aardappelplanten te telen, tenzij zij behoren tot een ras, zoals genoemd in de bijlage 2 onder B.

 • 3

  • a. Het is de ondernemer verboden op een perceel, in een daartoe in de bijlage 3 onder A aangewezen gebied, aardappelplanten te telen, tenzij zij behoren tot een ras, als genoemd in bijlage 3 onder C.

  • b. Het is de ondernemer verboden op een perceel, in een daartoe in de bijlage 3 onder B aangewezen gebied, aardappelplanten van zetmeelrassen, als opgenomen in de bijlage onder A van de Verordening HPA aardappelteelt 2003, te telen, tenzij zij behoren tot een ras zoals bedoeld in bijlage 3 onder C .

  • c. Ten aanzien van de in bijlage 3 onder C genoemde rassen geldt het volgende:

   • -

    met ingang van 1 januari 2003 is het telen van de onder C1 en C2 vermelde rassen met een veldresistentie van 5 of hoger toegestaan. Voor zover het de teelt van NAK-pootaardappelen of consumptieaardappelen in gebied A betreft, is het telen van de onder C1 en C2 vermelde rassen van 5 of hoger en het ras Première tot 1 januari 2006 toegestaan;

   • -

    met ingang van 1 januari 2004 is het telen van de onder C1 vermelde rassen met een veldresistentie van 6 of hoger toegestaan, alsmede het ras Kartel tot 1 januari 2007, met uitzondering van de teelt van NAK-pootaardappelen of consumptieaardappelen in gebied A. Voor de teelt van consumptieaardappelen geldt dat met ingang van 1 januari 2006 het telen van rassen met een veldresistentie van 6 of hoger is toegestaan. Voor de teelt van NAK-pootaardappelen geldt dat het telen van de onder C2 vermelde rassen met een veldrecistentie van 5 of hoger toegestaan blijft.

 • 4 De in het eerste, tweede en derde lid bedoelde gebieden betreffen niet de door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op basis van het Besluit bestrijding wratziekte aangewezen terreinen, waarbinnen of waarop de aanwezigheid van de wratziekte of de schimmel is aangetoond of de wratziekte dreigt op te treden.

§ 3. Overige bepalingen

[Vervallen per 08-07-2007]

Artikel 3

[Vervallen per 08-07-2007]

 • 1 De voorzitter is, namens het bestuur, bevoegd bij besluit, gehoord de commissie, andere dan de in de bijlagen 1, 2 en 3 onder A en B genoemde gebieden onderscheidenlijk de in de bijlagen 1, 2 en 3 onder B en C genoemde rassen, vanwege te nemen preventieve maatregelen teneinde uitbreiding van wratziekte te voorkomen, aan te wijzen, totdat bij verordening tot wijziging van de betreffendebijlage daarin is voorzien. Als dan wordt het betreffende besluit geacht te zijn ingetrokken.

 • 2 Het bestuur kan bij besluit, gehoord de commissie, vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften vaststellen.

 • 3 Een besluit als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van haar bekendmaking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.

 • 4 De secretaris kan, namens het bestuur, op schriftelijk verzoek van de ondernemer ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 2, eerste, tweede of derde lid, en kan daarbij nadere voorschriften vaststellen.

Artikel 4

[Vervallen per 08-07-2007]

Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen plegen te worden verricht.

Artikel 5

[Vervallen per 08-07-2007]

Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld. Een door het bevoegde tuchtgerecht op te leggen geldboete mag niet hoger zijn dan € 450,-- per overtreding, totdat het op 24 februari 2000 ingediende voorstel van wet “Nieuwe regelen inzake tuchtrechtspraak in de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2002)”, Kamerstukken II nr. 27025 (1999-2000), tot wet wordt verheven en in werking treedt.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 08-07-2007]

Artikel 7

[Vervallen per 08-07-2007]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2003.

Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2003, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 juli 2003, met uitzondering van het in artikel 5 bepaalde.

Artikel 8

[Vervallen per 08-07-2007]

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening HPA wratziekte 2003.

Den Haag, 20 maart 2003

J.H.M. Kienhuis

voorzitter

R.J.M. ten Berge

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 22 mei 2003.

Bijlage 1

[Vervallen per 08-07-2007]

A. Als gebieden, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, worden aangewezen:

[Vervallen per 08-07-2007]

 • 1. Het gebied gelegen in de Gemeente Middenveld, dat als volgt is begrensd: v.a. de provinciale grens met Friesland de Twee Provinciënweg tot de A 28, de A 28 in Noordelijke richting tot het viaduct Laaghalen, de Streek, Suermondsweg richting Smilde, Hoofdweg Smilde in zuidelijke richting, Veenhoopsweg tot aan de Brugstraat, Brugstraat, Wittewijk tot aan de provinciale Friese grens, provinciale Friese grens in zuidelijke richting tot de Twee Povinciënweg .

 • 2. Het gebied gelegen in de Gemeenten Middenveld ,Hoogeveen en Coevorden, dat als volgt is begrensd: v.a. de afslag A 28 bij Spier de Steegde, Oosterveldseweg, tot spoorlijn, spoorlijn in zuidelijke richting tot Oosterring, Oostering, Oostermaat, Kremboong, Berkenweg in zuidelijke richting Kerkweg, Molenweg, Kanaal Westzijde, Hoogeveensevaart, Verlengde Hoogeveensevaart, Landschapsweg, zandweg in het verlengde van de Landschapsweg door het Mepperbos, langs bos tot Mepperstraat. Mepperstraat in oostelijke richting, Oldeveen, Eilandsveenweg, Twee Provinciënweg, in westelijke richting tot Hoogeveenseweg, Hoogeveenseweg tot Wijsterseweg, Hamslag/Hamveld, Linthorst Homankanaal in noordelijke richting tot weg Holthe- Ter Horst, weg Holthe - Ter Horst tot spoorlijn en vervolgens Koninginnepad (= fietspad tot A 28), A 28 in zuidelijke richting tot afslag Spier.

 • 3. Het gebied gelegen in de Gemeente Emmen en Vlagtwedde dat als volgt is begrensd:

  oostelijke bosrand Valtherbos, gemeentegrens Emmen/Borger-Odoorn volgen tot Paardeweidsdijkje, Noordveenkanaal, Weerdingerkanaal tot Westerstraat, A.G. Wildervanckweg in zuidelijke richting, provinciale grens volgen tot Duitse grens, Duitse grens in zuidelijke richting tot Kloosterweg, Kloosterweg, Kalkovenwijk W.zijde in N.W.richting tot Hoofdkanaal, Hoofdkanaal in westelijke richting, De Runde, Verlengde Scholtenskanaal, tot Verlengde Eerste Groenedijk,via Middenweg, naar Eerste Groenedijk, Fortweg, Rondweg, Emmerweg, tot Emmerhoutstraat, Emmerhoutstraat tot Oude Roswinkelerweg,.Oude Roswinkelerweg tot bosrand Valtherbos, bosrand volgen tot gemeentegrens Emmen- Borger/Odoorn.

 • 4. Het gebied gelegen in de gemeente Bellingwedde, dat als volgt is begrensd:

  Wymeersterweg v.a. de Duitse grens, Hoofdweg tot Oudeschanckerweg, Oudeschanskerweg tot Nieuwiandseweg, Nieuwlandseweg, Blijhamsterweg in oostelijke richting, Hoofdweg in zuidelijke richting, tot het Veendiep, Veendiep tot B.L.Tijdenskanaal, B.L.Tijdenskanaal in zuidelijke richting tot 5e Dalweg, 5e Dalweg richting Scheidingslaan, Scheidingslaan in Westelijke richting tot Veenweg, Veenweg in zuidelijke richting tot Verbindingsweg, Verbindingsweg in oostelijke richting tot J.Buiskoolweg, J.Buiskoolweg in zuidelijke richting tot gemeentegrens Vlagtwedde, gemeentegrens in oostelijke richting tot Duitse grens, Duitse grens in noordelijke richting tot Wymeersteweg.

B. Als rassen, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, worden aangewezen:

[Vervallen per 08-07-2007]

AGRIA

FESTIEN

MELANIE

ALBAS

FONTANE

MENCO

ALLURE

FRESCO

MERCATOR

AMADEUS

FLORIJN

MERCURY

AMORA

GLORIA

MIRAKEL

AMPERA

HANSA

MIRIAM

ANNABELLE

HOMMAGE

NICOLA

APRIORI

IRENE

NOMADE

APROPOS

JUPITER

ORIGO

ASTARTE

KALIBER

OSTARA

ASTERIX

KANJER

PALLINA

AURORA

KANTARA

PANDA

AVARNA

KARAKTER

PAREL

AVEKA

KARNICO

PLASINKA

AVERIA

KAROLIN

PROGRESS

AVIALA

KARTEL

PROVENTO

BALLYS

KARUVA

RAJA

BARAKA

KATINKA

REALIST

BELITA

KONDOR

ROMANO

BENNO VRIZO

KROSTAR

SATURNA

BINTJE

KURODA

SERESTA

BURREN

MANTRA

SCOPHYTRA

CARDINAL

MARKANT

SHANNON

CLEOPATRA

MARLEN

SMARAGD

COLMO

MARIJKE

SOFISTA

COURAGE

 

STARGA

DELCORA

 

STEFANO

DESIREE

 

STEMSTER

DIAMANT

 

TIMATE

DONALD

 

UKAMA

EBA

 

ULME

EHUD

 

VALIANT

EIGENHEIMER

 

VEBEBE

ELEMENT

 

VEBECA

ESCORT

 

VEBESTA

EVITA

 

YVONNE

Bijlage 2

[Vervallen per 08-07-2007]

A. Als gebied als bedoeld in artikel 2, tweede lid, wordt aangewezen:

[Vervallen per 08-07-2007]

De A 67 in Venlo vanaf de grens met Duitsland in westelijke richting tot aan de Zuid Willemsvaart. De Zuid Willemsvaart in noordelijke richting tot de kruising met de N 265 in Veghel. De N 265 in noordelijke richting tot Uden. De N 603 in noordelijke richting tot de A 50 in Heesch. De A 50 in noordelijke richting tot de kruising met de Maas. De Maas in oostelijke richting tot de kruising met de spoorbrug in Mook. Vanaf de spoorbrug de N 271 in zuidelijke richting tot de Schildersweg in Plasmolen. De Schildersweg in noordelijke richting tot de Bosweg langs Sint Jansberg. De Bosweg langs Sint Jansberg tot aan de grens met Duitsland.

De grens met Duitsland in zuidelijke richting tot aan de A 67 in Venlo.

B. Als rassen, als bedoeld in artikel 2, tweede lid, worden aangewezen:

[Vervallen per 08-07-2007]

ACCENT

AVANTI

CORNADO

FESKA

KARUVA

ACRONET

BALDER

COSMOS

FESTIEN

KATINKA

ACTIVA

BALLADE

COSTELLA

FIANNA

KATJA

AGATA

BALLYS

COUWGE

FLAMENCO

KONDOR

AGRIA

BARIMA

CYCLOON

FLORIJN

KOOPMANS BLAUWE

AGRINOVA

BARTINA

DAISY

FLORISSANT

KRISTALLA

AJAX

BEDALIN

DANIËLLE

FONTANE

KROMETA

AJIBA

BELITA

DANVA

FORELLE

KROSTAR

ALBAS

BELLINI

DARWINA

FRANCA

KURAS

ALBINO

BENNO VRIZO

DELCORA

FRESCO

KURODA

ALCMARIA

BEVELANDER

DELISTA

FRIESLANDER

KUROLA

ALKON

BILDTSTAR

DÉSIRÉE

FURORE

LADY CHRISTL

ALLARD

BIMONDA

DIAMANT

GIGANT

LADY CLAIRE

ALLURE

BINELLA

DIANA

GLORIA

LADY JO

ALPHA

BINGO

DINAMO

GOLDIKA

LADY OLYMPIA

AMADEUS

BLANKA

DISCO

GOYA

LADY ROSETTA

AMATI

BOLERO

DITTA

GRATA

LAMIA

AMAZONE

BOLESTA

DONALD

HANSA

LARGA

AMBRA

BONELL

DORADO

HELA

LATONA

AMERA

BONITA

DORÉ

HERCULES

LEKKERLANDER

AMIGO

BRIGHT

DRAGA

HERTHA

LEYLA

AMINCA

BRILJANT

DROP

HOLDE

LIBERTAS

AMORA

BURMANIA

EBA

IDOLE

LIDO

AMYLA

CAESAR

EDZINA

IMPALA

LINNEA

ANOSTA

CALGARY

EHUD

INDIRA

LINZER DELIKATESS

APOLLONIA

CALLA

ELEMENT

INKA

LINZER GELBE

APPASSIONATO

CANTATE

ELKANA

INNOVATOR

LINZER ROSE

APRIORI

CARDINAL

ELLES

INOVA

LOGITA

APROPOS

CARLITA

ELVIRA

IRENE

LOLA

ARANKA

CAROLA

EMPIRE

ISNA

LOUISE

ARCADE

CECILE

ERASMUS

JADY

LUTETlA

ARKA

CERTO

ERNTESTOLZ

JAERLA

LUXOR

ARKULA

CHARISMA

ESCORT

JESSICA

LYDIA

ARNO

CHARMANTE

ESTIMA

JULIVER

LYRA

ARTEMIS

CHRISTA

EXCELLENT

JUNIOR

MAJA

ASTARTE

CIVA

EXODUS

KALIBER

MAJESTIC

ASTERIX

CLAUDIA

EXQUISA

KANTARA

MANNA

ATICA

CLIMAX

FABULA

KARAKTER

MANSOUR

ATILLO

CLIVIA

FAMBO

KARDAL

MARADONNA

ATRELA

COLUMBUS

FAMOSA

KARDENT

MARANCA

ATSONA

COMBI

FARMER

KARIDA

MARCO POLO

AULA

CONCORDE

FAVORITA

KARNICO

MARFONA

AURORA

CONCURRENT

FELSINA

KARTEL

MARIJKE

MARKANT

PATRONES

ROMULA

SURPRISE

MARLEN

PENTA

ROSELLA

TELLA

MASCOTTE

PICASSO

ROXY

TEMPORA

MEERLANDER

PIMPERNEL

RUBINIA

TEXLA

MELANIE

PLANTA

RUSSET BURBANK

THOMANA

MELODY

PLATINA

RUSTICA

TIMATE

MENTOR

PLENTY

SALOME

TURBO

MEPHYTHO

PONTO

SANTANA

UKAMA

MERCATOR

PREFECT

SANTE

VALENTINA

MERCURY

PREMIËRE

SASKIA

VAN GOGH

MINERVA

PRIMURA

SATURNA

VEBEBE

MIRAKEL

PRIOR

SAVA

VEBECA

MIRIAM

PROBAAT

SECURA

VEBESTA

MIRKA

PROCURA

SEMENA

VELOKA

MONALISA

PRODUCENT

SENARIA

VENOUSKA

MONDIAL

PROMESSE

SENATOR

VERONICA

MONITOR

PROMINENT

SENSOR

VICTORIA

MONTANA

PROVENTO

SERESTA

VITAL

MULTA

PROVITA

SHEIDA

VIVAKS

MURILLO

PRUDENTA

SIEGLINDE

VULKANO

NEW TARZAN

QUARTA

SIENTJE

WILJA

NICOLA

QUINCY

SIGNAL

WOUDSTER

NIKA

RADOSA

SILVERSTER

YVONNE

NIKITA

RAISA

SIMONE

 

NOËLLA

RAJA

SIRCO

 

NOMADE

RAMOS

SIRIUS

 

NOORDELING

RAPIDO

SIROCCO

 

OBELIX

REALIST

SIRTEMA

 

OLEVA

REBECCA

SJAMERO

 

OLINDA

REDSTAR

SOLANDA

 

ORIGO

REMARKA

SOLARA

 

OSCAR

RESONANT

SOLTANA

 

OSEKA

RESY

SOMMERGOLD

 

OSTARA

REVELINO

SONATE

 

OTTENA

REX

SOPHYTRA

 

OVATIO

RIKEA

SPARTAAN

 

PALLAS

ROBINTA

SPUNTA

 

PALMA

RODEO

STABILO

 

PANDORA

RODE PIPO

STARTER

 

PAOLA

ROMANO

STEFANO

 

PAREL

ROMINA

STEMSTER

 

Bijlage 3

[Vervallen per 08-07-2007]

A. Als gebieden als bedoeld in artikel 2, derde lid onderdeel a worden aangewezen:

[Vervallen per 08-07-2007]

Alle gemeenten in de provincie Drenthe.

In de provincie Groningen de volgende gemeenten of gedeelten daarvan: Bellingwedde, Groningen voorzover gelegen ten zuiden van het Eemskanaal, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Marum, Menterwolde, Pekela, Reiderland voorzover gelegen ten westen van de Ulsderweg en C.G. Wiegersweg en ten zuiden van de Hoofdweg en Goldhoorn te Finsterwolde, Scheemda voorzover gelegen ten zuiden van de Goldhoom te Oostwold en ten westen van de Noorderstraat, ten noorden van de Polderweg, ten westen van de Langeweg, ten zuiden van Hoofdweg-Oost, Hoofdstraat en Hoofdweg-west te Nieuwolda, ten zuiden van de Hoofdweg 't Waar, ten zuiden van de Rechte Walsterweg,Slochteren, Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde, Winschoten

In de provincie Friesland: Oost-Stellingwerf voorzover gelegen ten noorden van de Verwersweg, Zorgvlied vanaf de provinciegrens tot het driegemeentepunt Diever-Weststellingwerf-Ooststellingwerf, ten oosten van de weg Zuid en Hoofdweg tot Kloosterweg, ten zuiden van de wegen Kloosterweg, Terwisscha, Westeres en Bruggelaan tot de Compagnonsvaart, ten oosten van de wegen Zuideinde Fochteloo, Noordeinde, de Knolle tot kruising met de weg Weper, en ten zuiden van de wegen Weper, Weperpolder tot provinciegrens.

In de provincie Overijssel de volgende gemeenten of gedeelten daarvan: Avereest, Brederwiede voorzover gelegen ten zuiden en ten oosten van de Kanaalweg, Gramsbergen, Den Ham, Hardenberg, Hellendoorn, Ommen, Steenwijk, Vriezenveen, Ijsselham voorzover gelegen ten noorden en ten oosten van de Punterweg (vanaf Kuindeweg), Hammerdijk, Kerkbuurt, Blokzijlerdijk en Kuinderdijk.

B. Als gebieden als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b worden aangewezen:

[Vervallen per 08-07-2007]

De gemeenten in de provincie Overijssel voorzover niet gelegen in gebied A .

De gemeenten in de provincie Gelderland tot de Nederrijn.

In de provincie Friesland de gemeenten Ooststellingwerf voorzover niet gelegen in gebied A, Weststellingwerf en Opsterland.

C. Als rassen als bedoeld in artikel 2, derde lid, worden aangewezen:

[Vervallen per 08-07-2007]

C 1.

10 Belit

9 Cleopatra

8 Allure

7 Albas

6 Agria

10 Delcora

9 Desiree

8 Amadeus

7 Apriori

6 Arnora

10 Karakter

9 Irene

8 Aurora

7 Apropos

6 Ballys

10 Karolin

9 Kanjer

8 Aveka

7 Astarte

6 Bintje

10 Katinka

9 Kantara

8 Colmo

7 Asterix

6 Cardinal

10 Mirlam

9 Ampera

8 Courage

7 Baraka

6 Diamant

10 Palina

9 Festien

8 Evita

7 Benno Vrizo

6 Eba

10 Panda

9 Jupiter

8 Escort

7 Donald

6 Florijn

10 Plasinka

9 Mantra

8 Kaliber

7 Ehud

6 Krostar

10 Provento

9 Marlen

8 Karuva

7 Element

6 Ostara

10 Senesta

9 Progress

8 Kondor

7 Fontane

6 Realist

10 Stemster

9 Starga

8 Mclaine

7 Fresco

 

10 Ulme

9 Valiant

8 Mercury

7 Karnico

 

10 Vebeca

 

8 Nicole

7 Markant

 
   

8 Nomade

7 Menco

 
   

8 Romano

7 Mercator

 
   

8 Saturna

7 Mirakel

 
   

8 Sophytra

7 Origo

 
   

8 Timate

7 Parel

 
   

8 Ukama

7 Stefano

 
   

8 Vebebe

 

Eigenheimer1

   

8 Vesesta

 

Gloria2

   

8 Yvonne

 

Marijke3

       

Averia

       

Aviala

       

Hansa

       

Kuroda

       

Smaragd

       

Sofista

       

Annabelle

       

Hommage

       

Burren

       

Shannon

       

Avarna

       

Raja

C 2.

5 Elkana

5 Karida

5 Kartel4

5 Kuras

5 Obelix

5 Ottena

5 Picasso

5 Prior

5 Sirco

5. Sjamero

Estima

Markies

Victoria

 1. Van deze rassen is bekend dat de veldresistentie minimaal 6 bedraagt. Een exact cijfer ontbreekt.

  ^ [1]
 2. Van deze rassen is bekend dat de veldresistentie minimaal 6 bedraagt. Een exact cijfer ontbreekt.

  ^ [2]
 3. Van deze rassen is bekend dat de veldresistentie minimaal 6 bedraagt. Een exact cijfer ontbreekt.

  ^ [3]
 4. Toegestaan tot en met 2006

  ^ [4]
Terug naar begin van de pagina