Mandaatbesluit agentschap LASER

[Regeling vervallen per 29-10-2003.]
Geldend van 21-03-2003 t/m 28-10-2003

Mandaatbesluit agentschap LASER

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Paragraaf 1:. Algemeen

[Vervallen per 29-10-2003]

Artikel 1

[Vervallen per 29-10-2003]

Aan de teammanagers van het agentschap LASER is mandaat en volmacht verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen ten aanzien van de in de artikelen 8 tot en met 15 genoemde aangelegenheden.

Artikel 2

[Vervallen per 29-10-2003]

Aan de directeur, de plaatsvervangend directeur en de unitmanagers van het agentschap LASER is mandaat en volmacht verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

 • a.

 • b. de uitgifte van legitimatiebewijzen als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht aan ambtenaren van het agentschap LASER;

 • c. het vaststellen van mededelingen als bedoeld in de onder artikel 13, onderdelen p tot en met jj genoemde regelingen, niet inhoudende beleidsregels;

 • d. het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die nodig zijn voor de organisatie en de uitvoering van transport, opslag en vernietiging van verwerkte dierlijke eiwitten als bedoeld in de Regeling transport en vernietiging verwerkte dierlijke eiwitten;

 • e. de beantwoording van aan de Minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van de dienst betreffende, voorzover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de Minister persoonlijk of namens deze door de Secretaris-Generaal of een Directeur-Generaal dient te worden ondertekend.

Artikel 3

[Vervallen per 29-10-2003]

Aan de directeur en de plaatsvervangend directeur van het agentschap LASER is mandaat en volmacht verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 4

[Vervallen per 29-10-2003]

Aan de unitmanagers van het agentschap LASER is volmacht verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard, voorzover deze een bedrag van € 50.000,- niet te boven gaan.

Artikel 5

[Vervallen per 29-10-2003]

Aan de hoofden van de stafafdelingen van het agentschap LASER is volmacht verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard, voorzover deze een bedrag van € 5.000,- niet te boven gaan.

Artikel 6

[Vervallen per 29-10-2003]

Aan de directeur, de plaatsvervangend directeur en het hoofd Juridische Zaken van het agentschap LASER is mandaat verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 7

[Vervallen per 29-10-2003]

De hoofden bedrijfsbureau van het agentschap LASER zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zekerheden vrij te geven, voor zover van toepassing, met betrekking tot de in artikel 13, onderdelen p tot en met jj genoemde regelingen.

Artikel 7a

[Vervallen per 29-10-2003]

Aan het hoofd van de stafafdeling dienstcontrol en het hoofd van de afdeling financiële administratie van het agentschap LASER is mandaat verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 86 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

Paragraaf 2:. De binnenvisserij, kustvisserij en visserijzone

[Vervallen per 29-10-2003]

Artikel 8

[Vervallen per 29-10-2003]

De in artikel 1 bedoelde aangelegenheden betreffende visserijaangelegenheden zijn beschikkingen met betrekking tot:

Paragraaf 3:. De Flora- en Faunawet

[Vervallen per 29-10-2003]

Artikel 9

[Vervallen per 29-10-2003]

De in artikel 1 bedoelde aangelegenheden betreffende de Flora- en Faunawet zijn beschikkingen met betrekking tot:

Paragraaf 4:. De Boswet

[Vervallen per 29-10-2003]

Artikel 10

[Vervallen per 29-10-2003]

De in artikel 1 bedoelde aangelegenheden betreffende de Boswet zijn:

Paragraaf 5:. Het Programma Beheer

[Vervallen per 29-10-2003]

Artikel 11

[Vervallen per 29-10-2003]

De in artikel 1 bedoelde aangelegenheden betreffende het Programma Beheer zijn:

 • a. de beschikkingen inzake de Subsidieregeling natuurbeheer;

 • b. de beschikkingen inzake de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer;

 • c. de beschikkingen inzake de Regeling organisatiekosten samenwerkingsverbanden;

 • d. de beschikkingen inzake de Tijdelijke regeling particulier natuurbeheer, alsmede het sluiten van de overeenkomst, bedoeld in artikel 15 van de Tijdelijke regeling particulier natuurbeheer;

 • e. de beschikkingen inzake de Tijdelijke regeling agrarisch natuurbeheer;

 • f. de beschikkingen inzake de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, alsmede het sluiten van de overeenkomst, bedoeld in artikel 46 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000;

 • g. de beschikkingen inzake de Regeling draagvlak natuur;

 • h. de beschikking tot het verlenen van een voorschot, tot subsidievaststelling en tot intrekking van inzake krachtens artikel 5, onderdeel a, van de Kaderwet LNV-subsidies verleende subsidies particulier natuurbeheer.

Paragraaf 6:. De Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten

[Vervallen per 29-10-2003]

Artikel 12

[Vervallen per 29-10-2003]

De in artikel 1 bedoelde aangelegenheden betreffende de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten zijn de beschikkingen met betrekking tot:

Paragraaf 7:. De Landbouwwet

[Vervallen per 29-10-2003]

Artikel 13

[Vervallen per 29-10-2003]

De in artikel 1 bedoelde aangelegenheden betreffende de Landbouwwet zijn de beschikkingen met betrekking tot:

 • a. de Regeling steunverlening producenten akkerbouwgewassen;

 • b. de Regeling EG -steunverlening akkerbouwgewassen;

 • c. de Regeling stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden;

 • d. de Uitvoeringsregeling superheffing 1988;

 • e. de Uitvoeringsregeling EEG-premie schapenvleesproducenten 1993;

 • f. de Uitvoeringsregeling EEG-premie aanhouden zoogkoeienbestand 1993;

 • g. de Uitvoeringsregeling EEG-premie rundvleesproducenten 1993;

 • h. de Uitvoeringsregeling EEG-rooipremie appelbomen 1990;

 • i. de Uitvoeringsregeling EG-rooipremie appelbomen 1994;

 • j. de Regeling schadevergoeding SLOM-deelnemers;

 • k. de Beschikking superheffing 1993;

 • l. de Beschikking superheffing zure boerderijzuivelprodukten;

 • m. de Subsidieregeling extensivering vleesstierenhouderij;

 • n. de Regeling dierlijke EG-premies;

 • o. de Subsidieregeling fokverbod varkens 1997;

 • p. de Beschikking bijzondere restituties bij uitvoer bepaalde soorten rundvlees 1984;

 • q. de Beschikking controlevoorschriften inzake herkomst, samenstelling en kwaliteit van bepaalde landbouwprodukten;

 • r. de Beschikking denaturatie en verwerkingssteun magere melkpoeder 1980;

 • s. de Beschikking particuliere opslag zuivelprodukten en vlees 1980;

 • t. de Beschikking steun boter met bijzonder gebruik of bijzondere bestemming 1981;

 • u. de Regeling suiker, isoglucose en inulinestroop;

 • v. de Tabaksbeschikking 1971-I;

 • w. de Beschikking controlevoorschriften inzake het gebruik of de bestemming van bepaalde landbouwprodukten 1979;

 • x. de Regeling erkenningen interventie;

 • y. de aankoop, via inschrijving, van boter op basis van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (PbEG L 148), Verordening (EEG) nr. 1589/87 van de Commissie van 5 juni 1987 inzake de aankoop, via inschrijving, van boter door de interventiebureaus (PbEG L 146) en Verordening (EG) nr. 454/95 titel I van de Commissie van 28 februari 1995 houdende uitvoeringsbepalingen van de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room (PbEG L 129);

 • z. de verkoop, voor uitvoer, van boter uit interventievoorraden op basis van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (PbEG L 148), Verordening (EEG) nr. 985/68 van de Raad van 15 juli 1968 houdende vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room (PbEG L 169) en Verordening (EEG) nr. 3378/91 van de Commissie van 20 november 1991 houdende nadere regels voor de verkoop, voor uitvoer, van boter uit interventievoorraden (PbEG L 319);

 • aa. de verkoop van boter uit openbare opslag op basis van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (PbEG L 148), Verordening (EEG) nr. 985/68 van de Raad van 15 juli 1968 houdende vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room (PbEG L 169) en Verordening (EEG) nr. 2315/76 van de Commissie van 24 september 1976 met betrekking tot de verkoop van boter uit openbare opslag (PbEG 261);

 • bb. de aankoop van magere melkpoeder op basis van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (PbEG L 148), Verordening (EEG) nr. 1158/91 van de Commissie van 3 mei 1991 inzake de aankoop bij inschrijving van magere melkpoeder door de interventiebureaus (PbEG L 187) en Verordening (EG) nr. 322/96 van de Commissie van 22 februari 1996 houdende uitvoeringsbepalingen inzake openbare opslag van magere melkpoeder (PbEG L 45);

 • cc. de verkoop bij openbare inschrijving van magere melkpoeder voor de vervaardiging van mengvoeder op basis van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (PbEG L 148) en Verordening (EEG) nr. 3398/91 van de Commissie van 20 november 1991 inzake de verkoop bij openbare inschrijving van magere melkpoeder voor de vervaardiging van mengvoeder (PbEG 320);

 • dd. de algemene en speciale interventiemaatregelen in de sector rundvlees op basis van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (PbEG L 148) en Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie van 1 september 1993 betreffende algemene en speciale interventiemaatregelen in de sector rundvlees (PbEG L 225);

 • ee. de afzet van het door de interventiebureaus aangekochte bevroren rundvlees op basis van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (PbEG L 148) en Verordening nr. 98/69 (EEG) van de Raad van 16 januari 1969 houdende vaststelling van de algemene voorschriften voor de afzet van het door de interventiebureaus aangekochte bevroren rundvlees (PbEG L 14);

 • ff. de overneming van granen door de interventiebureaus op basis van Verordening (EEG) nr. 689/92 van de Commissie van 19 maart 1992 tot vaststelling van de procedure en voorwaarden voor de overneming van granen door de interventiebureaus (PbEG L 74) en Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (PbEG L 181);

 • gg. de verkoop van graan door de interventiebureaus op basis van Verordening (EEG) nr. 1836/82 van de Commissie van 7 juli 1982 tot vaststelling van de procedure en de voorwaarden voor de verkoop van graan door de interventiebureaus (PbEG L 202) en Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (PbEG L 181);

 • hh. de verkoop van boter tegen verlaagde prijs en de toekenning van steun voor room, boter en boterconcentraat bestemd voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen op basis van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (PbEG L 148) en de Verordeningen (EEG) nr. 570/88 en nr. 2571/97 van de Commissie van 16 februari 1988 onderscheidenlijk 15 december 1997 betreffende de verkoop tegen verlaagde prijs van boter en de toekenning van steun voor boter en boterconcentraat bestemd voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen (PbEG L 55 onderscheidenlijk L 350);

 • ii. buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Nederland op basis van Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees (PbEG L 282) en Verordening (EG) nr. 413/97 van de Commissie van 3 maart 1997 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees (PbEG L 62);

 • jj. de Interventieregeling vis;

 • kk. de Regeling subsidie opkoop in beschermings- en toezichtsgebieden MKZ;

 • ll. de individuele subsidieverstrekkingen op basis van Verordening (EG) nr. 1221/97 van de Raad van 25 juni 1997 houdende algemene regels voor de uitvoering van de maatregelen tot verbetering van de produktie en de afzet van honing (PbEG, nr. L 173);

 • mm. vergoedingen op grond van de Regeling werkprogramma's producentenorganisaties visserij- en aquacultuursector.

Paragraaf 8:. Het Stimuleringskader

[Vervallen per 29-10-2003]

Artikel 14

[Vervallen per 29-10-2003]

De in artikel 1 bedoelde aangelegenheden betreffende het Stimuleringskader zijn de beschikkingen met betrekking tot:

Paragraaf 9:. Overige aangelegenheden

[Vervallen per 29-10-2003]

Artikel 15

[Vervallen per 29-10-2003]

Aangelegenheden als bedoeld in artikel 1 zijn de beschikkingen met betrekking tot:

Paragraaf 10:. Overige bepalingen

[Vervallen per 29-10-2003]

Artikel 16

[Vervallen per 29-10-2003]

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 1 tot en met 7a, luidt:

`DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

de directeur van LASER,',

onderscheidenlijk

`DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

de plaatsvervangend directeur van LASER,',

onderscheidenlijk

`DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

de unitmanager van LASER,',

onderscheidenlijk

`DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

de teammanager van LASER,',

onderscheidenlijk

`DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

het hoofd van de AFDELING Juridische Zaken van LASER,',

onderscheidenlijk

`DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

HET HOOFD VAN DE STAFAFDELING [NAAM AFDELING] VAN LASER,',

onderscheidenlijk

`DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

het hoofd bedrijfsbureau van LASER,',

onderscheidenlijk

`DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

HET HOOFD VAN DE STAFAFDELING DIENSTCONTROL VAN LASER,',

onderscheidenlijk

`DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

HET HOOFD VAN DE AFDELING FINANCIËLE ADMINISTRATIE VAN LASER,'.

Artikel 17

[Vervallen per 29-10-2003]

Voorzover een aangelegenheid als bedoeld in de artikelen 1 tot en met 15 behoort tot het takenpakket van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, geschiedt het nemen van beslissingen of ondertekenen van stukken betreffende die aangelegenheid namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 18

[Vervallen per 29-10-2003]

Indien artikel 17 van toepassing is, luidt de ondertekening, bedoeld in de artikelen 1 tot en met 7a, in afwijking van artikel 16, eerste lid:

`DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

de directeur van LASER,',

onderscheidenlijk

`DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

de plaatsvervangend directeur van LASER,',

onderscheidenlijk

`DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

de unitmanager van LASER,',

onderscheidenlijk

`DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

de teammanager van LASER,',

onderscheidenlijk

`DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

het hoofd van de AFDELING Juridische Zaken van LASER,',

onderscheidenlijk

`DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

HET HOOFD VAN DE STAFAFDELING [NAAM AFDELING] VAN LASER,',

onderscheidenlijk

`DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

het hoofd bedrijfsbureau van LASER,',

onderscheidenlijk

`DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

HET HOOFD VAN DE STAFAFDELING DIENSTCONTROL VAN LASER,',

onderscheidenlijk

`DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

HET HOOFD VAN DE AFDELING FINANCIËLE ADMINISTRATIE VAN LASER,'.

Artikel 19

[Vervallen per 29-10-2003]

Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 3 december 2002 (Stcrt. 2002, nr. 325), nr. TRCJZ/2002/12758, houdende machtiging aan de ambtenaren van het agentschap LASER, wordt ingetrokken.

Artikel 20

[Vervallen per 29-10-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2003.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina