Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Stichting Reclassering Nederland [...] Reclassering over de periode 1948–1999, Justitie

Geldend van 23-07-2004 t/m heden

Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Stichting Reclassering Nederland op het beleidsterrein Reclassering over de periode 1948–1999, Justitie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, C.H.J. van Leeuwen, en de Minister van Justitie,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 4 september 2001, nr. arc-2001.2443/2);

Besluiten:

Artikel 2

De categorieën met betrekking tot het beleidsterrein reclassering van de ‘lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken voor het archief van het Ministerie van Justitie en de archieven van de onder dat Ministerie ressorterende takken van dienst, colleges en ambtenaren’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Justitie en de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, nr. OKN 29361 d.d. 06-10-1956 en AZ/PA 336/056 d.d. 08-09-1956) laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de Minister van Justitie en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, nr. R&B/OSA/2001/3030 d.d. 3-09-2001(gepubliceerd in de Staatscourant nr. 2001/194 d.d. 8-10-2001)) worden ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 17 maart 2003

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

Directeur van de Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning Bestuursdepartement

,

A. Wildeboer

Terug naar begin van de pagina