Regeling subsidie opkoop in vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 15-05-2003 t/m 23-01-2004

Regeling subsidie opkoop in vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

 • b. landbouwbedrijf: geheel van productie-eenheden in Nederland, bestaande uit één of meer gebouwen of gedeelten daarvan en de daarbij behorende cultuurgrond, uitsluitend of deels dienende tot uitoefening van de landbouw;

 • c. rechtspersoon: rechtspersoon, anders dan een publiekrechtelijke rechtspersoon;

 • d. beschrijvingsbiljet: beschrijvingsbiljet als bedoeld in artikel 24 van de Landbouwwet zoals dit door de Minister ten behoeve van de in 2002 gehouden landbouwtelling is vastgesteld;

 • e. vervoersbeperkingsgebieden: de gebieden, zoals deze zijn omschreven in bijlage I bij de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003, zoals deze luidt op 29 april 2003;

 • f. LASER: Agentschap LASER van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:

 • g. vleeskuikens: vleeskuikens van post 0105 92 00 en 0105 93 00 van de gecombineerde nomenclatuur, als bedoeld in rubriek 269 van het beschrijvingsbiljet;

 • h. vleeskalkoenen: vleeskalkoenen van post 0105 99 30 van de gecombineerde nomenclatuur, als bedoeld in rubriek 289 van het beschrijvingsbiljet;

 • i. vleeseenden: vleeseenden van post 0105 99 10 van de gecombineerde nomenclatuur, als bedoeld in rubriek 287 van het beschrijvingsbiljet;

 • j. parelhoenders: parelhoenders van post 0105 99 50 van de gecombineerde nomenclatuur, als bedoeld in rubriek 297 van het beschrijvingsbiljet;

 • k. opfokhennen: kippen van post 0105 92 00 en 0105 93 00 van de gecombineerde nomenclatuur, als bedoeld in rubriek 271, 273, 275 en 276 van het beschrijvingsbiljet.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

De Minister verstrekt op aanvraag met inachtneming van de volgende bepalingen een subsidie voor de opkoop ter destructie van vleeskuikens, vleeseenden, vleeskalkoenen, parelhoenders en opfokhennen die om welzijnsredenen worden afgevoerd, voorzover dat landbouwbedrijf op het moment van opkoop is gelegen in een vervoersbeperkingsgebied, waar het afvoeren van de betrokken dieren van bedrijven ter slacht dan wel het verplaatsen van de betrokken opfokhennen van opfokbedrijven naar productiebedrijven niet is toegestaan krachtens de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Voor de subsidie voor opkoop ter destructie van vleeskuikens, vleeseenden, vleeskalkoenen, parelhoenders en opfokhennen komen in aanmerking natuurlijke personen en rechtspersonen die, in voorkomend geval blijkens de statuten, een landbouwbedrijf als bedoeld in artikel 2 exploiteren.

 • 2 De subsidie voor opkoop ter destructie van de dieren om welzijnsredenen wordt verstrekt voor:

  • a) vleeskuikens die gedurende een periode van tenminste 43 dagen deel uitmaken van een koppel waarvan bij het opzetten de dichtheid maximaal 22 dieren per m2 staloppervlakte bedroeg;

  • b) vleeskuikens die gedurende een periode van tenminste 36 dagen deel uitmaken van een koppel waarvan bij het opzetten de dichtheid minimaal 23 dieren per m2 staloppervlakte bedroeg;

  • c) vleeseenden die gedurende een periode van tenminste 46 dagen deel uitmaken van een koppel;

  • d) vleeskalkoenen die, voor hennen, gedurende een periode van tenminste 113 dagen deel uitmaken van een koppel en voor hanen gedurende een periode van tenminste 148 dagen deel uitmaken van een koppel;

  • e) parelhoenders die gedurende een periode van tenminste 84 dagen deel uitmaken van een koppel;

  • f) opfokhennen als bedoeld in rubriek 276 van het beschrijvingsbiljet, die gedurende een periode van ten minste 134 dagen deel uitmaken van een koppel en voor opfokhennen als bedoeld in rubriek 273 die gedurende een periode van tenminste 141 dagen deel uitmaken van een koppel.

 • 3 De subsidie voor de opkoop ter destructie van vleeskuikens, vleeseenden, vleeskalkoenen, parelhoenders en opfokhennen om welzijnsredenen, wordt alleen verstrekt indien alle op de betrokken overeenkomstig artikel 1, eerste lid, onderdeel j van de Meststoffenwet geregistreerde locatie van het bedrijf aanwezige overige vleeskuikens, vleeseenden, vleeskalkoenen, parelhoenders en opfokhennen ter destructie worden opgekocht.

 • 4 De subsidie bedoeld in het tweede lid, onderdeel f, wordt niet verstrekt indien een landbouwbedrijf op dezelfde locatie over zowel een opfokstal als een productiestal beschikt en de welzijnsproblemen voor de opfokhennen kunnen worden opgelost door deze te verplaatsen naar de productiestal, zonodig onder de krachtens de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 toegestane afvoer ter slacht van de in de productiestal aanwezige kippen.

 • 5 In afwijking van het tweede lid komen, indien een landbouwbedrijf op dezelfde locatie over zowel een opfokstal als een productiestal beschikt en de welzijnsproblemen voor de opfokhennen kunnen worden opgelost door deze te verplaatsen naar de productiestal, alleen voor subsidie voor opkoop ter destructie in aanmerking de in de productiestal aanwezige kippen ouder dan 50 weken in geval het vleesproductiedieren betreft en ouder dan 60 weken in geval het leghennen betreft, voor zover de afvoer ter slacht van deze kippen niet is toegestaan krachtens de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003.

 • 6 De voorwaarde bedoeld in het derde lid geldt niet:

  • - voor kippen die zich bevinden in productiestallen;

  • - voor zover het afvoeren van de overige dieren ter slacht, of het verplaatsen ervan van opfokbedrijf naar productiebedrijf is toegestaan krachtens de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003;

  • - indien welzijnsproblemen voor de overige opfokhennen kunnen worden voorkomen door verplaatsing van opfokstal naar productiestal op hetzelfde bedrijf.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De Minister stelt de subsidie vast.

 • 2 Afvoer van de opgekochte vleeskuikens, vleeseenden, vleeskalkoenen, parelhoenders en opfokhennen ter destructie geschiedt door LASER.

 • 3 De voorbereidingen van de opkoop van de dieren wordt gestaakt en de subsidie wordt geweigerd, indien het landbouwbedrijf waar de dieren worden gehouden, niet langer gelegen is in een vervoersbeperkingsgebied als bedoeld in artikel 2.

Artikel 6

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Voor de aanvraag voor de subsidie wordt gebruik gemaakt van een daartoe door LASER vastgesteld formulier dat volledig en naar waarheid wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend, en vergezeld gaat van alle gevraagde bewijsstukken.

 • 2 De aanvrager is verplicht de met de uitvoering van of toezicht op de naleving van deze regeling belaste personen alle medewerking te verlenen, die zij nodig achten voor de vervulling van hun taken.

 • 3 Indien de aanvrager niet de eigenaar is van de vleeskuikens, vleeseenden, vleeskalkoenen, parelhoenders en opfokhennen wordt de aanvraag mede ondertekend door de eigenaar.

 • 4 De aanvrager is verplicht alle gegevens te verstrekken waaruit blijkt dat aan het bepaalde in artikel 3 is voldaan.

 • 5 Een aanvraag voor de subsidie voor de opkoop ter destructie van opfokhennen als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel f, kan uitsluitend worden ingediend in de periode van 15 mei tot en met 30 mei 2003.

Artikel 7

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Voor subsidies als bedoeld in artikel 3 is een subsidieplafond vastgesteld op € 5.500.000,-.

 • 2 Indien het subsidieplafond dreigt te worden overschreden kan de minister besluiten dat geen aanvragen tot subsidieverlening meer kunnen worden ingediend.

 • 3 De minister maakt een besluit, bedoeld in het tweede lid, bekend in de Staatscourant.

 • 4 Het beschikbare bedrag wordt verdeeld op basis van de volgorde van de datum van ontvangst van de volledige aanvragen door LASER die betrekking hebben op dieren die voldoen aan de voorwaarden van artikel 3, tweede lid.

 • 5 Ingeval door toewijzing van de aanvragen met dezelfde datum van ontvangst het subsidieplafond zou worden overschreden, geschiedt de rangschikking door middel van een loting verricht door een notaris van de op dezelfde dag ontvangen aanvragen. De loting geschiedt door een door de minister aan te wijzen notaris.

Artikel 8

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Subsidies en vergoedingen worden verleend onder voorbehoud van goedkeuring van de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

 • 2 De beslissing tot verstrekking van een subsidie of vergoeding wordt ingetrokken of gewijzigd indien dit noodzakelijk is in verband met het verkrijgen van de goedkeuring van de Commissie van de Europese Gemeenschappen voor deze regeling of wegens het uitblijven daarvan, dan wel wegens het van kracht worden van een communautaire regeling terzake.

Artikel 9

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 3 De te betalen rente is de wettelijke rente zoals deze geldt op de laatste dag van de maand waarin de betaling van de subsidie heeft plaatsgevonden.

 • 4 Geen wettelijke rente is verschuldigd indien de oorzaak van het onverschuldigd betalen bij de minister is gelegen.

Artikel 11

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 12

[Vervallen per 24-01-2004]

De regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidie opkoop in vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Overeenkomstig het door de minister genomen besluit,

C.J. Kalden

secretaris-generaal

Terug naar begin van de pagina