Regeling naturalisatietoets

[Regeling vervallen per 01-04-2007.]
Geldend van 13-02-2005 t/m 31-03-2007

Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 13 maart 2003, nr. 5213869/03/6 ter uitvoering van het Besluit naturalisatietoets

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Gelet op artikel 23 van de Rijkswet op het Nederlanderschap;

Gelet op het Besluit naturalisatietoets;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 De naturalisatietoets, genoemd in artikel 2, tweede lid, van het Besluit naturalisatietoets is de toets zoals in opdracht van de IND ontwikkeld door het Bureau ICE te Lienden en de Stichting CITO Markt tussen 28 oktober 2002 en 1 februari 2003 en zoals op laatstgenoemde datum aan de IND in eigendom geleverd.

 • 2 De in artikel 4 van het Besluit naturalisatietoets genoemde verzoeker die niet is ontheven van de onderdelen luisteren en spreken, kan worden verplicht de onderdelen luisteren en spreken van de naturalisatietoets af te leggen door middel van een telefoontoets. De telefoontoets, onderdelen luisteren en spreken, is de toets zoals in opdracht van het Ministerie van Justitie ontwikkeld door het CINOP te Den Bosch tussen 18 december 2003 en 1 november 2004 en zoals op laatstgenoemde datum aan het Ministerie van Justitie in eigendom geleverd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 Bevoegd tot het afnemen van de naturalisatietoets in Nederland is het Regionale Opleidingen Centrum:

  • a. van Amsterdam te Amsterdam;

  • b. Rijn-IJsselcollege te Arnhem;

  • c. School voor Volwasseneneducatie te Eindhoven;

  • d. Mondriaan Stadscollege voor Educatie te Den Haag;

  • e. Alfa College Unit Educatie te Groningen en Hoogeveen;

  • f. Albeda College te Rotterdam;

  • g. Utrecht Educatie te Utrecht; en

  • h. Landstede te Zwolle en Harderwijk.

 • 2 Bevoegd tot het afnemen van de naturalisatietoets op Nederlandse diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland is het hoofd van die post namens de Minister van Buitenlandse Zaken. De beoordeling van de resultaten van de op de vertegenwoordigingen afgenomen naturalisatietoetsen geschiedt bij uitsluiting door het Regionaal Opleidingen Centrum te Den Haag.

 • 3 Indien verzoeker een beroep doet op ontheffing van een of meerdere onderdelen van de naturalisatietoets kan de burgemeester hem verwijzen naar het Regionaal Opleidingen Centrum van Amsterdam te Amsterdam ter advisering of verzoeker in staat is of op termijn in staat zal zijn de naturalisatietoets of onderdelen daarvan af te leggen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 De resultaten van de naturalisatietoets worden standaard door twee correctoren beoordeeld. De resultaten van de telefoontoets, onderdelen luisteren en spreken, worden met behulp van een computer met spraakherkenner beoordeeld. Er vindt geen nadere beoordeling plaats.

 • 2 Indien een of meer onderdelen van de naturalisatietoets als onvoldoende worden beoordeeld, kan de verzoeker eerst na zes maanden het betreffende onderdeel of de betreffende onderdelen opnieuw afleggen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 Aan het afleggen en de beoordeling van de resultaten van de naturalisatietoets alsmede aan het opnieuw afleggen en het beoordelen van de resultaten van niet gehaalde toetsonderdelen zijn kosten verbonden die door de verzoeker voorafgaande aan het afleggen van de betreffende toetsonderdelen voldaan dienen te worden.

 • 2 Aan de advisering door het Regionaal Opleidingen Centrum van Amsterdam te Amsterdam over een beroep op ontheffing van het afleggen van de naturalisatietoets, als bedoeld in artikel 3, derde lid, zijn kosten verbonden die door de verzoeker voorafgaande aan de advisering voldaan dienen te worden.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant gepubliceerd.

 • 3 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling naturalisatietoets.

Den Haag,, 13 maart 2003

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

H.P.A. Nawijn

Terug naar begin van de pagina