Besluit vluchtinformatiegebied Londen

[Regeling vervallen per 12-05-2005.]
Geldend van 20-03-2003 t/m 11-05-2005

Besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, houdende het belasten van de LVNL met het geven van luchtverkeersdienstverlening in een deel van het vluchtinformatiegebied Londen (Besluit vluchtinformatiegebied Londen)

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Defensie;

Gezien het verzoek van de Civil Aviation Authority van het Verenigd Koninkrijk;

Gelet op artikel 5.14, tweede lid, van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 12-05-2005]

De LVNL wordt belast met het geven van luchtverkeersdienstverlening behorende bij de luchtverkeersdienstverleningsklasse A aan luchtverkeer in:

 • a. het deel van vluchtinformatiegebied Londen, weergegeven als Molix Area in de bij dit besluit behorende bijlage 1, met als ondergrens vliegniveau 175 en als bovengrens vliegniveau 245 en lateraal begrensd door een lijn tussen de posities:

  • 52°37'04”NB 002°53'56”OL,

  • 53°10'29”NB 003°21'58”OL,

  • 53°14'41”NB 003°11'02”OL,

  • 53°20'00”NB 002°30'00”OL,

  • 52°40'10”NB 002°30'00”OL, en

  • 52°37'04”NB 002°53'56”OL;

 • b. het deel van vluchtinformatiegebied Londen, weergegeven als Godos Area in de bij dit besluit behorende bijlage 1, met als ondergrens vliegniveau 175 en als bovengrens vliegniveau 245 en lateraal begrensd door een lijn tussen de posities:

  • 53°10'29”NB 003°21'58”OL,

  • 53°34'11”NB 003°42'22”OL,

  • 53°41'48”NB 003°00'00”OL,

  • 53°16'08”NB 003°00'00”OL,

  • 53°14'41”NB 003°11'02”OL, en

  • 53°10'29”NB 003°21'58”OL.

Artikel 2

[Vervallen per 12-05-2005]

De LVNL geeft luchtverkeersdienstverlening in de gebieden, genoemd in artikel 1, volgens de regels die zijn vastgelegd in het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Stb. 1947, H 165) en in de bij dit verdrag behorende bijlagen.

Artikel 4

[Vervallen per 12-05-2005]

De LVNL maakt werkafspraken met luchtverkeersdiensten die werken in aangrenzende luchtverkeersgebieden en legt deze vast in een 'Letter of Agreement' tussen de betreffende luchtverkeersdiensten.

Artikel 5

[Vervallen per 12-05-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 20 maart 2003.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
de

directeur Luchtvaart

,

J.A.J.M. Kneepkens

Bijlage 1. behorende bij artikel 1

[Vervallen per 12-05-2005]

Het deel van vluchtinformatiegebied Londen, genoemd in artikel 1 onder a, waarin de LVNL luchtverkeersdienstverlening geeft is aangegeven als CTA 3 (MOLIX Area).

Het deel van vluchtinformatiegebied Londen, genoemd in artikel 1 onder b, waarin de LVNL luchtverkeersdienstverlening geeft is aangegeven als CTA 2 (GODOS Area).

Bijlage 55380.png
Terug naar begin van de pagina