Verordening W registratie wijnhandelaren 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 13-05-2012 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Wijn van 13 maart 2003 houdende regels ter zake van de registratie van handelaren in wijn (Verordening W registratie wijnhandelaren 2003)

Het bestuur van het Productschap Wijn;

Gelet op de artikelen 93 en 104, eerste en derde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 2 en 3 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

productschap

:

Productschap Wijn

b.

voorzitter, onderscheidenlijk secretaris

:

voorzitter, onderscheidenlijk secretaris van het productschap

c.

ondernemer

:

degene die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld

d.

wijn

:

stille wijn, mousserende wijn, parelwijn, likeurwijn en gearomatiseerde wijn van verse druiven, zoals aangeduid onder de GN-codes 2204 en 2205, ook indien hieraan naderhand de alcohol geheel of gedeeltelijk is onttrokken (GN-code 2202 90 10) alsmede alcoholhoudende drank, ex GN-code 2206, al dan niet mousserend, op basis van andere vruchten dan druiven met een effectief alcoholvolumegehalte van tenminste 8,5% vol en ten hoogste 15 % vol bij een temperatuur van 20 graden Celsius, waarbij het alcoholgehalte tenminste voor een deel is verkregen door vergisting

e.

handelaar in wijn

:

een ondernemer die beroepsmatig, dan wel bedrijfsmatig in Nederland wijn in het verkeer brengt waarvoor accijns verschuldigd is op grond van de Wet op de accijns.

§ 2. Het register

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het productschap houdt een register van handelaren in wijn onder andere voor het kunnen opleggen van een heffing.

 • 2 Aan de ingeschreven handelaren in wijn wordt door het productschap een registratienummer toegekend.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

De handelaar in wijn is verplicht, binnen 30 dagen na de datum waarop hij bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven, zich te laten registreren bij het productschap.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De handelaar in wijn is verplicht aan de secretaris gegevens te verstrekken ten behoeve van het register bedoeld in artikel 2 op een bij het productschap te verkrijgen formulier.

 • 2 De te verstrekken gegevens betreffen tenminste:

  • a. naam, handelsnaam en rechtsvorm van de onderneming;

  • b. naam van de handelaar;

  • c. plaats van vestiging van de (hoofd)zetel van de onderneming;

  • d. overige aangelegenheden van belang voor een doelmatige registratie.

 • 3 De in het register, bedoeld in artikel 2, opgenomen ondernemingen verstrekken het productschap desgevraagd gegevens betreffende de hoofd- en nevenactiviteiten, de bedrijfsomvang en het aantal bij de onderneming werkzame personen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De handelaar in wijn is verplicht wijziging van de gegevens die op grond van artikel 4 zijn verstrekt schriftelijk aan de secretaris mede te delen.

 • 2 Deze gegevens moeten worden verstrekt binnen een maand nadat de wijziging heeft plaatsgevonden.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

Indien de secretaris, op een andere wijze dan ingevolge het bepaalde in artikel 5, kennis draagt van een wijziging van de gegevens, die op grond van artikel 4 zijn verstrekt, is hij bevoegd namens het bestuur een wijziging in het register aan te brengen. De handelaar in wijn wordt hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

Op overtreding van het bepaalde in de artikelen 3, 4 en 5 worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld. Een door het bevoegde tuchtgerecht op te leggen geldboete mag niet hoger zijn dan € 450,-- per overtreding.

§ 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 De in artikel 7 bedoelde geldboete is van toepassing tot het op 24 februari 2000 ingediende voorstel van wet "Nieuwe regelen inzake tuchtrechtspraak in de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2002)", Kamerstukken nr. 27025, tot wet wordt verheven en in werking treedt.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2015]

De Verordening W registratie handelaren in wijn 1993 wordt ingetrokken.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening W registratie wijnhandelaren 2003.

Den Haag, 13 maart 2003

J.H.M. Kienhuis

voorzitter

W.F. de Graaf

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 22 mei 2003.

Terug naar begin van de pagina