Verordening W fonds wijn en wijnbouwproducten 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-06-2003 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Wijn van 13 maart 2003 houdende regels ter zake van het instellen van een fonds (Verordening W fonds wijn en wijnbouwproducten 2003)

Het bestuur van het Productschap Wijn;

Gelet op artikel 93 en 123 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 12 en 13 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997;

Besluit:

§ 1. Het fonds

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Er is een fonds wijn en wijnbouwproducten dat deel uitmaakt van het vermogen van het Productschap Wijn.

 • 2 Het dagelijks bestuur van het productschap beheert dit fonds.

 • 3 De baten van het fonds bestaan uit:

  • a. de opbrengst van de heffing uit hoofde van de Verordening W bestemmingsheffing wijn.

  • b. andere middelen welke hetzij het productschap hetzij anderen aan het fonds overmaken.

  • c. de van de middelen van het fonds gekweekte rente.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Ten laste van het fonds kan het bestuur van het productschap brengen bijdragen en subsidies ten behoeve van de financiering van werkzaamheden die van belang worden geacht voor het Nederlandse bedrijfsleven dat zich bezighoudt met de productie van en de handel in wijn en wijnbouwproducten, zoals

 • a. marktonderzoek

 • b. advisering

 • c. wetenschappelijk onderzoek

 • d. sociale aangelegenheden

 • e. scholing

 • f. voorlichting over verantwoord alcoholgebruik

 • g. voorlichting over het product wijn

 • h. hygiëne code

§ 2. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

De Verordening W fonds wijn en wijnbouwproducten 1993 wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening W fonds wijn en wijnbouwproducten 2003.

Den Haag, 13 maart 2003

Terug naar begin van de pagina