Verordening W milieufonds wijn 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-06-2003 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Wijn van 13 maart 2003 houdende regels ter zake van het instellen van een fonds (Verordening W milieufonds wijn 2003)

Het bestuur van het Productschap Wijn;

Gelet op artikel 93 en 123 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 12 en 13 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997;

Besluit:

§ 1. Het fonds

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Er is een milieufonds wijn dat deel uitmaakt van het vermogen van het Productschap Wijn.

 • 2 Het dagelijks bestuur van het productschap beheert dit fonds.

 • 3 De baten van het fonds bestaan uit:

  • a. het daarvoor bestemde deel van de heffing uit hoofde van de Verordening W bestemmingsheffing wijn.

  • b. andere middelen welke hetzij het productschap hetzij anderen aan het fonds overmaken.

  • c. de op de middelen van het fonds gekweekte rente.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Ten laste van het fonds kan het bestuur van het productschap brengen:

 • a. bijdragen in de financiering van onderzoek dat verband houdt met de milieu-aspecten bij de (glas)erpakking en de omverpakkingen voor wijnen.

 • b. bijdragen in de financiering van de kosten ter beperking van de belasting van het milieu door (glas)erpakking en omverpakkingen voor wijnen.

§ 2. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening W milieufonds wijn 2003.

Den Haag, 13 maart 2003

J.H.M. Kienhuis

voorzitter

W.F. de Graaf

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 22 mei 2003.

Terug naar begin van de pagina