Registratieverordening Bedrijfschap Horeca en Catering 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 01-07-2003 t/m 31-12-2008

VERORDENING van het Bedrijfschap voor het Hotel-, het Restaurant-, het Café- en het Pension- en Kamerverhuurbedrijf en Aanverwante Bedrijven, betreffende de registratie van ondernemingen. (REGISTRATIEVERORDENIG BEDRIJFSCHAP HORECA EN CATERING 2003)

Het bestuur van het Bedrijfschap voor het Hotel-, het Restaurant-, het Café- en het Pension- en Kamerverhuurbedrijf en Aanverwante Bedrijven;

Gelet op de artikelen 93, 95 en 104 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op de artikelen 4, onder i en j, en 5, van het Instellingsbesluit Bedrijfschap Hotel-, Restaurant-, Café- en Pension- en Kamerverhuurbedrijf en Aanverwante Bedrijven;

Besluit vast te stellen de navolgende verordening:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2009]

In deze verordening wordt verstaan onder:

onderneming

:

onderneming waarvoor het bedrijfschap is ingesteld;

ondernemer

:

een natuurlijk of rechtspersoon, die een onderneming drijft;

secretaris

:

de secretaris van het bedrijfschap.

Artikel 2. Register

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Er is een register van ondernemingen, waarin gegevens worden verwerkt van ondernemingen en ondernemers, ten behoeve van de vervulling van de taak van het bedrijfschap.

 • 2 Het bestuur stelt een reglement vast voor het register.

 • 3 De in het register opgenomen gegevens mogen niet worden gebruikt in strijd met het doel van het register.

 • 4 De secretaris verwerkt de gegevens namens het bestuur.

 • 5 De secretaris kan de bevoegdheid uit het vierde lid ondermandateren.

Artikel 3. Meldings- en informatieplicht

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De ondernemer meldt binnen vier weken aan de secretaris:

  • a. de aanvang van een onderneming;

  • b. de staking van een onderneming, onder mededeling door wie de onderneming wordt voortgezet;

  • c. mutaties in de rechtsvorm, waarin de onderneming wordt gedreven;

  • d. wijzigingen in de aard en omvang van de onderneming.

 • 2 De ondernemer verstrekt de in het registratieformulier, bedoeld in artikel 4, gevraagde gegevens.

 • 3 De ondernemer dient het registratieformulier binnen vier weken na ontvangst volledig en juist ingevuld bij de secretaris in.

 • 4 Als melding, bedoeld in het eerste lid, geldt ook een overeenkomstige melding aan het handelsregister, mits deze melding door het Bedrijfschap wordt overgenomen.

Artikel 4. Registratieformulier

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 2 De secretaris kan, indien hij dit nodig acht, ook in andere gevallen dan in het eerste lid bedoeld, de ondernemer een registratieformulier toezenden.

 • 3 Het bestuur van het bedrijfschap bepaalt welke soorten gegevens door de ondernemer op het registratieformulier moeten worden verstrekt.

Artikel 5. Registratie

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De secretaris neemt na ontvangst van het registratieformulier de onderneming op in het register.

 • 2 Indien geen of een onvolledig ingevuld registratieformulier is ingediend, is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

 • 3 De secretaris stelt de ondernemer schriftelijk op de hoogte van registratie van de onderneming.

Artikel 6. Doorhaling

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Indien geen onderneming meer wordt uitgeoefend, haalt de secretaris de registratie door in het register.

 • 2 De secretaris stelt de ondernemer schriftelijk op de hoogte van doorhaling van de registratie in het register.

Artikel 7. Strafbaar feit

[Vervallen per 01-01-2009]

Overtreding van het bepaalde in artikel 3 is een strafbaarfeit.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

De Registratieverordening Bedrijfschap Horeca (No. Ho 04/1993) wordt ingetrokken.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze verordening wordt afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze verordening wordt aangehaald als: Registratieverordening Bedrijfschap Horeca en Catering 2003.

Zoetermeer, 12 maart 2003

P.J. Biesheuvel

voorzitter

J.G. Vianen

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 22 mei 2003 en door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mede namens de Minister van Economische Zaken bij beschikking van 11 november 2003, nr. AV/CAM/2003/72555.

Terug naar begin van de pagina