Regeling vergoedingen NIWO en SIEV

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geldend van 17-01-2007 t/m 30-04-2009

Regeling vergoedingen NIWO en SIEV

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 27 van de Wet goederenvervoer over de weg;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2009]

De vergoedingen voor de behandeling en de afgifte van documenten als bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de wet, bedragen:

 • a. € 347,10 voor de behandeling van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor binnenlands beroepsvervoer als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de wet;

 • b. € 38,60 voor de behandeling van een aanvraag tot tijdelijke voortzetting van de exploitatie van een onderneming als bedoeld in artikel 13 van de wet;

 • c. € 347,10 voor de behandeling van een aanvraag tot blijvende voortzetting van de exploitatie van een onderneming als bedoeld in artikel 13 van de wet;

 • d. € 13,60 voor de afgifte van een vergunningbewijs als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de wet, alsmede voor de afgifte van een gewaarmerkte kopie van een communautaire vergunning als bedoeld in artikel 10, vierde lid van de wet;

 • e. € 96,– voor de behandeling van een aanvraag voor een inschrijving voor eigen vervoer als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de wet;

 • f. € 84,– voor de behandeling van een aanvraag tot het verlengen van een inschrijving voor eigen vervoer als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de wet;

 • g. € 84,– voor de behandeling van een aanvraag tot het wijzigen van een inschrijving voor eigen vervoer als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de wet;

 • h. € 12,50 voor de afgifte van een inschrijvingsbewijs voor eigen vervoer als bedoeld in artikel 20, derde lid, van de wet;

 • i. € 5,– voor de behandeling van een aanvraag tot afgifte van een aanvullend document voor grensoverschrijdend eigen vervoer als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de wet;

 • j. € 0,30 voor het toekennen van een eco-zegel;

 • k. € 100,- voor de behandeling van een aanvraag tot afgifte van een bestuurdersattest;

 • l. € 50,– voor de behandeling van een aanvraag tot het verlengen van een bestuurdersattest;

 • m. € 100,– voor de behandeling van een aanvraag tot het verlenen van een communautaire vergunning als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de wet;

 • n. € 100,– voor de behandeling tot aanvraag van een vergunning in verband met wijziging van de rechtsvorm van de onderneming.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De vergoedingen voor de behandeling en de afgifte van documenten als bedoeld in artikel 27, eerste lid, onderdeel d, van de wet, bedragen ten aanzien van een CEMT-vergunning:

  • a. voor de behandeling van een aanvraag: € 135,–;

  • b. voor de afgifte van een jaarvergunning: € 54,50;

  • c. voor de aanvraag van een korteduurvergunning: € 22,70;

  • d. voor de afgifte van een korteduurvergunning: € 4,50;

  • e. voor een CEMT-verhuisvergunning: € 22,70.

 • 2 De vergoedingen voor de behandeling en de afgifte van documenten als bedoeld in artikel 27, eerste lid, onderdeel d, van de wet, bedragen ten aanzien van bilaterale vergunningen:

  • a. voor een ritvergunning: € 5,–;

  • b. voor een termijnvergunning: € 13,60;

  • c. voor een ritvergunning voor Zwitserland: € 3,-.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De vergoeding, bedoeld in artikel 27, tweed lid, van de wet, bedraagt:

  • a. € 21,- voor elke vrachtauto, waarmee onder dekking van een vergunningbewijs uitsluitend binnenlands vervoer kan worden verricht;

  • b. € 30,- voor elke vrachtauto, waarmee onder dekking van een vergunningbewijs binnenlands vervoer kan worden verricht, en waarmee tevens onder dekking van een gewaarmerkte kopie van een communautaire vergunning grensoverschrijdend vervoer kan worden verricht.

 • 2 Bij de berekening van de in het eerste lid bedoelde vergoeding wordt uitgegaan van het totale aantal aan de vergunninghouder verstrekte vergunningbewijzen onderscheidenlijk gewaarmerkte kopieën van een communautaire vergunning. Voor de in de loop van een jaar afgegeven onderscheidenlijk ingeleverde vergunningbewijzen of gewaarmerkte kopieën wordt de vergoeding naar evenredigheid berekend, waarbij afronding op een half jaar plaatsvindt, met dien verstande dat de eerste dag van een half jaar als peildatum geldt.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen NIWO en SIEV.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer

Terug naar begin van de pagina