Regeling instroomcijfers WAO en Wet WIA

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Regeling instroomcijfers WAO

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 80a, eerste en tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

Besluit:

Artikel 1. Beperking openbaarmaking tot grote werkgevers

De openbaarmaking van de gegevens, bedoeld in artikel 80a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 40 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, vindt plaats ten aanzien van werkgevers die gedurende het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarop die openbaarmaking betrekking heeft, gemiddeld 250 werknemers of meer in dienst hadden.

Artikel 2. Openbaarmaking

  • 3 In de toelichting, bedoeld in het tweede lid, zal tevens worden opgenomen dat per werkgever geen rekening is gehouden met de samenstelling van het werknemersbestand, waaronder de verhouding mannen en vrouwen, de leeftijdsopbouw en het aandeel werknemers in dienst met een bovengemiddeld risico om recht te krijgen op uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Tevens zal worden opgenomen dat geen rekening is gehouden met de oorzaak en mate van arbeidsongeschiktheid en de omvang van het dienstverband.

  • 5 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen maakt de rapportage, genoemd in het eerste lid, voorzien van de toelichting, genoemd in het tweede lid, voor 1 juli openbaar, nadat deze is toegestuurd aan de daarin vermelde werkgevers voorzover het de gegevens met betrekking tot de sector betreft waarbij de betrokken werkgever is aangesloten.

  • 6 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen maakt in de Staatscourant melding van de rapportage, van het jaar waarop deze betrekking heeft, alsmede van de wijze waarop het de rapportage openbaar heeft gemaakt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 maart 2003

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina