Regeling aanpassing landelijke bedragen gemiddelde personeelslast (gpl-bedragen) schooljaar 2002 - 2003 en 2003 - 2004

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 29-03-2003 t/m 30-12-2004

Regeling aanpassing landelijke bedragen gemiddelde personeelslast (gpl-bedragen) schooljaar 2002 - 2003 en 2003 - 2004

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

 • artikel 84b, tweede lid, 85, vijfde lid en artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, juncto de Regeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs, alsmede

 • artikel II, vierde en zesde lid, van de Wet van 25 mei 1998 (Stb. 337);

Besluit

Paragraaf I. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor de toepassing in deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1. schoolsoortgroep 1:

  • a. scholen voor mavo, vbo en scholengemeenschappen mavo/vbo, inclusief de afdelingen leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs,

  • b. scholen voor praktijkonderwijs waarop artikel 11 van de Regeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs van toepassing is;

 • 2. schoolsoortgroep 2:

  scholen voor vwo, havo en scholengemeenschappen vwo/havo;

 • 3. schoolsoortgroep 3:

  scholengemeenschappen (vwo/)havo/mavo, inclusief de afdeling leerwegondersteunend onderwijs;

 • 4. schoolsoortgroep 4:

  scholengemeenschappen (vwo/)havo/mavo/vbo, inclusief de afdelingen leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs.

Paragraaf II. Vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 2003

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 2. Landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 2003

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Voor de directie bedraagt per 1 januari 2003 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats voor:

  • a. schoolsoortgroep 1: € 67.357,23

  • b. schoolsoortgroep 2: € 80.391,41

  • c. schoolsoortgroep 3: € 79.533,30

  • d. schoolsoortgroep 4: € 77.255,93

 • 2 De landelijke gemiddelde personeelslast voor de leraren wordt per school bepaald volgens de formule:

  cf x ggl + c.

  Daarbij is:

  cf: de voor de schoolsoortgroep waartoe de school behoort vastgestelde coëfficiënt.

  Deze bedraagt per 1 januari 2003 voor:

  • a. schoolsoortgroep 1: € 1.039,95

  • b. schoolsoortgroep 2: € 1.472,05

  • c. schoolsoortgroep 3: € 1.266,64

  • d. schoolsoortgroep 4: € 1.101,74

  ggl: de gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren als bedoeld in de publicatie van 27 februari 1998, VO/FB/1998/7449 (Uitleg OCenW-Regelingen 1998, 7) en van 10 augustus 1998, VO/FB/1998/30920 (Uitleg OCenW-Regelingen 1998, 18), en

  c: de voor de schoolsoortgroep waartoe de school behoort vastgestelde vaste voet.

  Deze bedraagt per 1 januari 2003 voor:

  • a. schoolsoortgroep 1: € 10.411,47

  • b. schoolsoortgroep 2: € 1.686,86

  • c. schoolsoortgroep 3: € 7.611,65

  • d. schoolsoortgroep 4: € 9.750,68

 • 3 Voor het onderwijsondersteunend personeel bedraagt per 1 januari 2003 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats € 35.315,01, ongeacht de schoolsoortgroep.

Artikel 3. Aanvullende personele bekostiging vanaf 1 januari 2003

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Indien een aanvullende bekostiging op grond van artikel 85a, eerste lid, van de WVO wordt verstrekt, zijn op de vaststelling van de bekostiging het tweede tot en met het vierde lid van toepassing.

 • 2 Voor de directieformatie geldt de voor de school in artikel 2, eerste lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

 • 3 Voor de lerarenformatie bedraagt per 1 januari 2003 de gemiddelde personeelslast per formatieplaats voor

  • a. schoolsoortgroep 1: € 55.639,05

  • b. schoolsoortgroep 2: € 64.764,20

  • c. schoolsoortgroep 3: € 61.507,14

  • d. schoolsoortgroep 4: € 57.599,31

 • 4 Voor de formatie onderwijsondersteunend personeel geldt de in artikel 2, derde lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

Paragraaf III. Vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 augustus 2003

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 4. Aanvullende personele bekostiging vanaf 1 augustus 2003

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Voor de directie bedraagt per 1 augustus 2003 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats voor:

  • a. schoolsoortgroep 1: € 67.451,71

  • b. schoolsoortgroep 2: € 80.504,17

  • c. schoolsoortgroep 3: € 79.644,86

  • d. schoolsoortgroep 4: € 77.364,29

 • 2 De landelijke gemiddelde personeelslast voor de leraren wordt per school bepaald volgens de formule:

  cf x ggl + c

  Daarbij is:

  cf: de voor de schoolsoortgroep waartoe de school behoort vastgestelde coëfficiënt.

  Deze bedraagt per 1 augustus 2003 voor:

  • a. schoolsoortgroep 1: € 1.049,87

  • b. schoolsoortgroep 2: € 1.482,50

  • c. schoolsoortgroep 3: € 1.275,25

  • d. schoolsoortgroep 4: € 1.109,88

  ggl: de gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren als bedoeld in de publicatie van 27 februari 1998, VO/FB/1998/7449 (Uitleg OCenW-Regelingen 1998, 7) en van 10 augustus 1998, VO/FB/1998/30920 (Uitleg OCenW-Regelingen 1998, 18), en

  c: de voor de schoolsoortgroep waartoe de school behoort vastgestelde vaste voet.

  Deze bedraagt per 1 augustus 2003 voor:

  • a. schoolsoortgroep 1: € 10.510,75

  • b. schoolsoortgroep 2: € 1.698,84

  • c. schoolsoortgroep 3: € 7.663,39

  • d. schoolsoortgroep 4: € 9.822,70

 • 3 Voor het onderwijsondersteunend personeel bedraagt per 1 augustus 2003 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats € 35.364,54, ongeacht de schoolsoortgroep.

Artikel 5. Aanvullende personele bekostiging vanaf 1 augustus 2003

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Indien een aanvullende bekostiging op grond van artikel 85a, eerste lid, van de WVO wordt verstrekt, zijn op de vaststelling van de bekostiging het tweede tot en met het vierde lid van toepassing.

 • 2 Voor de directieformatie geldt de voor de school in artikel 4, eerste lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

 • 3 Voor de lerarenformatie bedraagt per 1 augustus 2003 de gemiddelde personeelslast per formatieplaats voor:

  • a. schoolsoortgroep 1: € 55.728,62

  • b. schoolsoortgroep 2: € 64.868,36

  • c. schoolsoortgroep 3: € 61.606,44

  • d. schoolsoortgroep 4: € 57.691,74

 • 4 Voor de formatie onderwijsondersteunend personeel geldt de in artikel 4, derde lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

Paragraaf IV. Maatregelen schooljaar 2003 - 2004

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 6. Percentage vergoeding kosten voor vervanging personeel voor het schooljaar 2003 - 2004

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor het schooljaar 2003 - 2004 is het percentage in verband met de kosten van vervanging, bedoeld in artikel 84b van de WVO: 2,12%.

Artikel 7. Percentage vergoeding kosten van werkloosheidsuitkeringen of suppleties inzake arbeidsongeschiktheid voor het schooljaar 2003 - 2004

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor het schooljaar 2003 - 2004 is het percentage in verband met de kosten van werkloosheidsuitkeringen of suppleties inzake arbeidsongeschiktheid, bedoeld in artikel 84b van de WVO: 3,56%.

Paragraaf V. Slotbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 8. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW- Regelingen waarin deze regeling is bekendgemaakt en werkt wat betreft de artikelen 2 en 3 terug tot en met 1 januari 2003.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage I. Overzicht GPL-bedragen schooljaar 2002-2003 en 2003-2004

[Vervallen per 31-12-2004]

Soort bedrag

Bedrag

per 1 augustus 2002

Bedrag

per 1 januari 2003

Bedrag

per 1 augustus 2003

Schoolsoortgroep 1

Directie:

€ 67.706,98

€ 67.357,23

€ 67.451,71

OP coëfficient:

€ 1.042,84

€ 1.039,95

€ 1.049,87

OP constante:

€ 10.440,41

€ 10.411,47

€ 10.510,75

OP gpl

€ 55.793,68

€ 55.639,05

€ 55.728,62

aanvullende

bekostiging:

       

Schoolsoortgroep 2

Directie:

€ 80.808,83

€ 80.391,41

€ 80.504,17

OP coëfficient:

€ 1.476,14

€ 1.472,05

€ 1.482,50

OP constante:

€ 1.691,55

€ 1.686,86

€ 1.698,84

OP gpl

€ 64.944,12

€ 64.764,20

€ 64.868,36

aanvullende

bekostiging:

       

Schoolsoortgroep 3

Directie:

€ 79.946,27

€ 79.533,30

€ 79.644,86

OP coëfficient:

€ 1.270,16

€ 1.266,64

€ 1.275,25

OP constante:

€ 7.632,80

€ 7.611,65

€ 7.663,39

OP gpl

€ 61.678,36

€ 61.507,14

€ 61.606,44

aanvullende

bekostiging:

       

Schoolsoortgroep 4

Directie:

€ 77.657,07

€ 77.255,93

€ 77.364,29

OP coëfficient:

€ 1.104,80

€ 1.101,74

€ 1.109.88

OP constante:

€ 9.777,78

€ 9.750,68

€ 9.822,70

OP gpl

€ 57.759,10

€ 57.599,31

€ 57.691,74

aanvullende

bekostiging:

       

OP alle groepen:

€ 35.498,38

€ 35.315,01

€ 35.364,54

Terug naar begin van de pagina