Vaststellingsregeling geraamde totale kosten voor heffingskortingen

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 28-03-2004 t/m 31-12-2005

Regeling van 7 maart 2003, houdende de vaststelling van de geraamde totale kosten voor heffingskortingen

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op de artikelen 44a, derde lid, en 53, tweede lid, van de Wet financiering volksverzekeringen;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling geraamde totale kosten voor heffingskortingen

[Vervallen per 01-01-2006]

De geraamde totale kosten voor de heffingskortingen, bedoeld in artikel 53, tweede lid, van de Wet financiering volksverzekering worden als volgt vastgesteld:

  • a. in het jaar 2001: 24.796.000.000 euro;

  • b. in het jaar 2002: 26.336.400.000 euro; en

  • c. in het jaar 2003: 28.271.100.000 euro.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2006]

De regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 maart 2003

De

Staatsecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina