Instellingsregeling Arbo Platform Nederland

[Regeling vervallen per 01-03-2007.]
Geldend van 12-03-2003 t/m 28-02-2007

Instellingsregeling Arbo Platform Nederland

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte,

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-03-2007]

Deze regeling verstaat onder:

a. Minister:

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b. Ministerie:

het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

c. arbokennisinfrastructuur:

de verzameling van organisaties in Nederland en hun onderlinge werkrelaties, die er gezamenlijk toe bijdragen dat kennisproductie, -transfer, -implementatie en evaluatie op het terrein van arbeidsomstandigheden plaatsvinden;

d. arbodienstverlening:

het verlenen van diensten door en aan partijen uit de arbokennisinfrastructuur, inzake de kennisproductie, de -transfer, de -implementatie en de -evaluatie op het terrein van arbeidsomstandigheden.

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 01-03-2007]

 • 1 Er is een Arbo Platform Nederland.

 • 2 Het Arbo Platform Nederland wordt gevormd door een overlegorgaan en een ondersteunend bureau.

 • 3 Het Arbo Platform Nederland heeft tot taak:

  • a. het bevorderen van de afstemming tussen de vraag naar kennis en het kennisaanbod, en het bevorderen van samenwerking tussen werkgevers- en werknemersorganisaties, arbodiensten, onderzoeks- en adviesinstellingen, overheid en andere relevante organisaties inzake de arbodienstverlening;

  • b. verbeteren van de beschikbaarheid, toepasbaarheid en toegankelijkheid van arbokennis en informatie ter bevordering van goede arbeidsomstandigheden en informatie over arbo-relevante factoren ter bevordering van reïntegratie;

  • c. activeren en stimuleren van werkgevers, werknemers en arbodienstverleners om de beschikbare kennis in de praktijk toe te passen.

 • 4 Het Arbo Platform Nederland communiceert over de activiteiten door tenminste de voornemens, activiteiten en resultaten zoveel mogelijk publiek toegankelijk te maken via een website.

Artikel 3. Het overlegorgaan

[Vervallen per 01-03-2007]

 • 1 De Minister benoemt de leden en de voorzitter van het overlegorgaan voor de periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. Bij eventuele tussentijdse benoeming wegens vervanging geldt de benoeming voor de resterende periode.

 • 2 Van de leden worden in ieder geval:

  • a. drie benoemd op voordracht van representatieve organisaties van werkgevers;

  • b. drie benoemd op voordracht van representatieve organisaties van werknemers;

  • c. twee benoemd namens de Branche Organisatie Arbodiensten;

  • d. drie benoemd uit kennis- of adviesinstellingen die behoren tot de arbokennisinfrastructuur;

  • e. een benoemd op voordracht van beroepsverenigingen van arboprofessionals;

  • f. twee benoemd die werkzaam zijn bij het Ministerie.

 • 3 Voor alle leden worden plaatsvervangende leden benoemd, waarbij het eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing zijn.

 • 4 De leden van het overlegorgaan dragen een onafhankelijke voorzitter voor.

 • 5 De voorzitter is voor de uitoefening van zijn taak verantwoording schuldig aan de Minister.

Artikel 4. Het bureau

[Vervallen per 01-03-2007]

 • 1 Het Arbo Platform Nederland wordt ondersteund door een bureau. Het overlegorgaan stelt de taken van het bureau vast.

 • 2 Het Ministerie bepaalt welke instelling de taken van het bureau uitvoert. Het bureau kan in afstemming met het overlegorgaan derden inschakelen bij de uitvoering van de activiteiten.

 • 3 Het bureau staat onder leiding van een directeur. De directeur is voor de uitoefening van zijn taak verantwoording schuldig aan het overlegorgaan.

Artikel 5. Jaarplan en jaarverslag

[Vervallen per 01-03-2007]

 • 1 Het Arbo Platform Nederland legt in jaarplannen vast welke activiteiten worden ondernomen ter realisering van haar taken.

 • 2 Voorafgaand aan het opstellen van een conceptjaarplan vindt overleg plaats tussen de Minister en vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties die lid zijn van het overlegorgaan. Vervolgens stelt het bureau voor 1 oktober een conceptjaarplan op met betrekking tot het daaropvolgende kalenderjaar. Het conceptjaarplan wordt door het overlegorgaan besproken en, na eventuele aanpassing, vastgesteld.

 • 3 Het Arbo Platform Nederland stelt jaarlijks een verslag op van de voortgang en resultaten van de uitgevoerde activiteiten van het afgelopen kalenderjaar en zendt dit voor 1 april aan de Minister.

Artikel 6. Begroting

[Vervallen per 01-03-2007]

 • 1 De Minister stelt jaarlijks middelen ter beschikking ter voldoening van de noodzakelijke kosten ter uitvoering van het jaarplan, van het bureau en van de activiteiten van de voorzitter. De hoogte van de te verlenen subsidie is afhankelijk van het beleid en de begroting van het Ministerie betreffende de arbokennisinfrastructuur.

 • 2 Het Arbo Platform Nederland legt jaarlijks voor 1 november, tezamen met het jaarplan, bedoeld in artikel 5, aan de Minister een begroting van inkomsten en uitgaven ter beoordeling voor, aangaande het daaropvolgende kalenderjaar.

 • 3 Het staat het Arbo Platform Nederland vrij om andere financiële middelen te betrekken voor activiteiten die niet zijn opgenomen in de jaarplannen en de daarbij behorende begroting, bedoeld in het tweede lid.

 • 4 Het in artikel 5 genoemde jaarplan alsmede de begroting behoeven bij vaststelling door het overlegorgaan tenminste de instemming van vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties.

Artikel 7. Werkgroepen

[Vervallen per 01-03-2007]

Het Arbo Platform Nederland kan, ter verwezenlijking van haar doelstellingen, omtrent nader door haar te bepalen onderwerpen werkgroepen instellen.

Artikel 8. Evaluatie

[Vervallen per 01-03-2007]

Voor 1 januari 2005 alsmede voor 1 januari 2007 brengt het Arbo Platform Nederland een rapport uit aan de Minister, waarin realisatie van de doelstellingen en de bijdragen van de leden van het platform zijn geëvalueerd. Daarin brengt het Arbo Platform Nederland tevens een advies uit over het al dan niet wijzigen en/of continueren van de activiteiten. Op grond van het advies kan de Minister besluiten de instelling van het Arbo Platform Nederland te continueren, in opzet te wijzigen of te beëindigen.

Artikel 9. Intrekking regelgeving

[Vervallen per 01-03-2007]

De Instellingsregeling Arbo Platform van 28 augustus 2000 wordt ingetrokken.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-03-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 maart 2003 en vervalt met ingang van 1 maart 2007.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 01-03-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsregeling Arbo Platform Nederland.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 maart 2003

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina