Regeling aanvraagperiode en subsidieplafond 2003 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 09-03-2003 t/m 23-01-2004

Regeling aanvraagperiode en subsidieplafond 2003 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 6 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Aanvragen tot subsidieverlening voor de beheers- en landschapspakketten, genoemd in de bijlagen 6 tot en met 18 en 24 tot en met 46, kunnen door anderen dan beheerders als bedoeld in artikel 4 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer worden aangevraagd tot en met 15 april 2003.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Het subsidieplafond wordt voor de aanvraagperiode, genoemd in artikel 1, vastgesteld op € 1.000.000,- voor aanvragen door anderen dan beheerders als bedoeld in artikel 4 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 maart 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina