Sanctieregeling Zimbabwe 2003

[Regeling vervallen per 21-02-2004.]
Geldend van 09-03-2003 t/m 20-02-2004

Regeling van 5 maart 2003 betreffende voortzetting van een verbod op levering aan Zimbabwe van wapens en aanverwant materiaal, alsmede voortzetting van andere beperkende maatregelen waaronder bevriezing van tegoeden

De Minister van Buitenlandse Zaken, in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op het Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad van de Europese Unie van 18 februari 2002 (2002/145/GBVB) betreffende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe (PbEG L 50);

Gelet op het Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad van de Europese Unie van 18 februari 2003 (2003/115/GBVB) houdende wijziging en verlenging van Gemeenschappelijk Standpunt 2002/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe (PbEG L 30);

Gelet op Verordening (EG) nr. 310/2002 van de Raad van de Europese Unie van 18 februari 2002 betreffende bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe (PbEG L 50);

Gelet op Verordening (EG) nr. 313/2003 van de Raad van de Europese Unie van 18 februari 2003 tot verlenging van Verordening (EG) nr. 310/2002 betreffende bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe (PbEG L 46);

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-02-2004]

  • 1 Het is verboden om wapentuig en alle soorten aanverwant materiaal, met inbegrip van wapens en munitie, militaire voertuigen en uitrusting, aangewezen in de bijlage bij het In- en uitvoerbesluit strategische goederen, en paramilitaire uitrusting en onderdelen daarvan te verkopen of te leveren aan natuurlijke personen of rechtspersonen in Zimbabwe.

  • 2 Het is verboden om technische opleiding of bijstand in verband met de levering, de fabricage, het onderhoud of het gebruik van de goederen, bedoeld in het eerste lid, te leveren of te verstrekken aan natuurlijke personen of rechtspersonen in Zimbabwe.

  • 3 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de levering van niet-dodelijke militaire uitrusting voor uitsluitend humanitaire of beschermende doeleinden of van bijbehorende technische bijstand of opleiding, of op beschermende kledingstukken, daaronder begrepen kogelvrije vesten en militaire helmen die het VN-personeel, vertegenwoordigers van de media, medewerkers van humanitaire organisaties, ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel voor hun eigen bescherming tijdelijk naar Zimbabwe exporteren.

Artikel 2

[Vervallen per 21-02-2004]

  • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 2, 3, 7 en 9 van Verordening (EG) nr. 310/2002 van de Raad van de Europese Unie van 18 februari 2002 betreffende bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe (PbEG L 50).

  • 2 Het verbod te handelen in strijd met artikel 2 van Verordening (EG) nr. 310/2002 is niet van toepassing in geval toepassing is gegeven aan de artikelen 4 of 5 van de verordening.

  • 3 Het verbod te handelen in strijd met artikel 7, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 310/2002 is niet van toepassing in geval toepassing is gegeven aan artikel 7, tweede lid, van de verordening.

Artikel 3

[Vervallen per 21-02-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 21 februari 2004.

Artikel 4

[Vervallen per 21-02-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling Zimbabwe 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

J.G. de Hoop Scheffer

Terug naar begin van de pagina