Regeling invoering LGF

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 27-03-2003 t/m 31-07-2008

Regeling invoering LGF

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

 • artikel XV van de Wet van 28 november 2002 tot wijziging van de Wet op de expertisecentra;

 • de Wet op het primair onderwijs;

 • de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van de leerlinggebonden financiering en

 • de vorming van regionale expertisecentra ( Regeling leerlinggebonden financiering) (Stb 631).

Besluit

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Regeling leerlinggebonden financiering:

  de Wet van 28 november 2002 tot wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van de leerlinggebonden financiering en de vorming van regionale expertisecentra (Regeling leerlinggebonden financiering) (Stb 631).

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 8a, derde lid onder a, en artikel 117, zesde, zevende en negende lid, van de Wet op de expertisecentra blijven buiten toepassing tot het tijdstip waarop bij algemene maatregel van bestuur in de in die artikelleden bedoelde aanwijzing van de onderwijssoorten en vaststelling van de grondslagen voor de berekening van de formatie is voorzien.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2008]

De wijzigingen in of de invoering van de hierna genoemde artikelen of leden van artikelen in de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs zoals die vóór 1 augustus 2003 zijn aangebracht als gevolg van de Regeling leerlinggebonden financiering zijn voor het eerst van toepassing op het schooljaar 2003 - 2004:

 • de artikelen 2, tweede lid onderdeel h, en vierde lid, 8a, eerste en tweede lid, 28a, 28b, eerste, derde, vierde, vijfde, zesde, achtste, negende en tiende lid, 28c, eerste tot en met zevende lid en negende tot en met twaalfde lid, 40b, 71a en 117, achtste lid, van de Wet op de expertisecentra;

 • artikel 70a, eerste, tweede, derde, vierde en vijfde lid, van de Wet op het primair onderwijs;

 • artikel 77a, eerste, tweede, derde, vierde en vijfde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2008]

Voor de toepassing van artikel IV van de Regeling leerlinggebonden financiering wordt:

 • 1. In het eerste, het tweede en het vierde lid voor "het schooljaar 2002-2003" telkens gelezen: het schooljaar 2003-2004.

 • 2. In het eerste en het tweede lid voor "1 augustus 2002" telkens gelezen: 1 augustus 2003.

 • 3. In het vierde lid voor "31 juli 2002" gelezen: 31 juli 2003.

Artikel 5

[Vervallen per 01-08-2008]

Voor de toepassing van artikel V, eerste lid, van de Regeling leerlinggebonden financiering wordt voor "1 augustus 2002" gelezen: 1 augustus 2003.

Artikel 6

[Vervallen per 01-08-2008]

Voor de toepassing van artikel VII van de Regeling leerlinggebonden financiering wordt:

 • 1. In het eerste en het vijfde lid voor "31 juli 2002" telkens gelezen: 31 juli 2003

 • 2. In het tweede lid voor "voor het schooljaar 2001-2002" gelezen: voor het schooljaar 2002-2003.

Artikel 7

[Vervallen per 01-08-2008]

Voor de toepassing van artikel VIII van de Regeling leerlinggebonden financiering wordt:

 • 1. In het eerste, het tweede, het derde en het vierde lid voor "1 oktober 1999" telkens gelezen: 1 oktober 2000.

 • 2. In het derde lid voor "25" gelezen: 60.

Artikel 8

[Vervallen per 01-08-2008]

Voor de toepassing van artikel X van de Regeling leerlinggebonden financiering wordt:

 • 1. In het eerste lid voor "voor het schooljaar 2002-2003" gelezen "voor het schooljaar 2003 - 2004" en voor "voor het schooljaar 2001-2002": voor het schooljaar 2002-2003.

 • 2. In het tweede lid voor "1 oktober 2000 dan wel 16 januari 2001" gelezen: 1 oktober 2001 dan wel 16 januari 2002.

Artikel 9

[Vervallen per 01-08-2008]

Voor de toepassing van artikel XI van de Regeling leerlinggebonden financiering wordt:

 • 1. In het eerste lid voor "voor 1 augustus 2002"gelezen "voor 1 augustus 2003" en voor "voor 1 juni 2002": voor 1 juni 2003.

 • 2. In het eerste lid indien het een verzoek betreft als bedoeld in het tweede lid voor "voor 1 augustus 2002" gelezen "voor 1 augustus 2003 respectievelijk 1 augustus 2004" en voor "voor 1 juni 2002": voor 1 juni 2003 respectievelijk 1 juni 2004.

 • 3. Het verzoek van het bevoegd gezag tot opneming in het plan, bedoeld in artikel 76a, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra, voor 1 mei 2003 ingediend bij het regionaal expertisecentrum-in-oprichting dat de voorloper is van het regionaal expertisecentrum waarbij de school met ingang van 1 augustus 2003 zal zijn aangesloten.

Artikel 10

[Vervallen per 01-08-2008]

Voor de toepassing van artikel XII, eerste lid, van de Regeling leerlinggebonden financiering wordt voor "de periode van 1 augustus 2002 tot 1 augustus 2005" gelezen: de periode van 1 augustus 2003 tot 1 augustus 2006.

Artikel 11. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 12. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst en werkt terug tot en met 19 februari 2003.

Artikel 13. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling invoering LGF.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina