Aanpassingsregeling Appa-pensioenen 2003

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 14-03-2003 t/m 30-06-2013

Aanpassingsregeling Appa-pensioenen 2003

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 105 en 157, beide derde lid, van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 2 Indien een pensioen wordt afgeleid van een ander pensioen, wordt onder berekeningsgrondslag verstaan het bedrag waarnaar dat andere pensioen wordt berekend.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De aangepaste berekeningsgrondslagen van de pensioenen die zijn ingegaan voor of op de aanpassingsdatum worden met ingang van die datum nader aangepast door vermenigvuldiging met 1,0379.

 • 2 Een pensioen als bedoeld in het eerste lid wordt met ingang van de aanpassingsdatum aangepast in evenredigheid aan de wijziging van de aangepaste berekeningsgrondslag.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De aangepaste berekeningsgrondslagen van de pensioenen die ingaan na de aanpassingsdatum worden, indien die berekeningsgrondslagen betrekking hebben op tijd voor die datum, nader aangepast door vermenigvuldiging met 1,0379.

 • 2 Een pensioen als bedoeld in het eerste lid wordt met ingang van de ingangsdatum van dat pensioen berekend naar de nader aangepaste berekeningsgrondslag, met inachtneming van de bedragen vermeld in artikel 5.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Aan degene die op 31 december 2002 recht had op pensioen, wordt een bedrag uitgekeerd in evenredigheid aan de aanpassing bedoeld in artikel 2, over de periode van 23 juli 2002 of de latere ingangsdatum van zijn pensioen tot de aanpassingsdatum.

 • 2 Degene bedoeld in het eerste lid, ontvangt een eenmalige uitkering ter grootte van 0,43% van het voor hem geldende bedrag aan pensioen per 31 december 2002, berekend zonder dat toepassing wordt gegeven aan de inbouw- en franchisebepalingen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Met ingang van de aanpassingsdatum luiden:

  • a. het in de artikelen 14, 59 en 139, telkens tweede lid, genoemde bedrag: € 4.061,00;

  • b. het in de artikelen 27a, vierde lid, 27b, derde lid, 73, vierde lid, 73a, derde lid, 150a, vierde lid, en 150b, derde lid genoemde bedrag: € 35.466,30;

  • c. de bedragen van de artikelen 93 en 94 van de wet, zoals die artikelen luidden op 31 december 1985:

   • artikel 93, eerste, tweede en derde lid:

    • € 89.851,47

   • artikel 94, onder a:

    • € 89.851,47

    • € 64.180,38

   • artikel 94, onder b:

    • € 89.851,47

    • € 12.836,27

    • € 25.670,10;

  • d. het in artikel 156, tweede lid, van de wet genoemde bedrag: € 15.741,36;

 • 2 Een pensioen dat is toegekend met toepassing van artikel 38 van de wet bedraagt vanaf de aanpassingsdatum ten hoogste € 26.383,24.

 • 3 Een pensioen dat is toegekend met toepassing van artikel 83 van de wet bedraagt vanaf de aanpassingsdatum € 1.183,03 per lidmaatschapsjaar en ten hoogste € 21.514,29.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2003.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanpassingsregeling Appa-pensioenen 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina