Wijzigingsregeling Regeling registratie diergeneesmiddelen 1995

[Regeling vervallen per 14-12-2006.]
Geldend van 01-04-2003 t/m 13-12-2006

Wijziging Regeling registratie diergeneesmiddelen 1995

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Diergeneesmiddelenwet;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 14-12-2006]

Op een aanvraag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Diergeneesmiddelenwet, ingediend voor het moment van inwerkingtreding van deze regeling, blijven de bepalingen van de Regeling registratie diergeneesmiddelen 1995, zoals die onmiddellijk voor het in werking treden van de onderhavige regeling golden, onverkort van toepassing.

Artikel III

[Vervallen per 14-12-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 maart 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina