Non-discriminatiecode UWV

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 20-03-2003 t/m 31-12-2008

Non-discriminatiecode UWV

De Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Overwegende, dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bij de uitvoering van de door de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen opgedragen taken discriminatie wil tegengaan op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, nationaliteit, ras, etnische of culturele afkomst, sekse, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, leeftijd en handicap of chronische ziekte;

Overwegende, dat het daarom wenselijk is een code vast te stellen waaruit blijkt dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen zich zal inzetten om discriminatie bij de uitvoering van haar taken te voorkomen en te bestrijden;

Gelet op artikel 31 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2009]

In deze code wordt verstaan onder:

Artikel 2. Het begrip discriminatie

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 Voor de toepassing van deze code wordt onder discriminatie verstaan het maken van direct onderscheid tussen personen op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, nationaliteit, ras, etnische of culturele afkomst, sekse, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, leeftijd, handicap en chronische ziekte.

  • 2 Voor de toepassing van deze code wordt onder discriminatie mede verstaan het maken van indirect onderscheid op grond van een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze die direct onderscheid als bedoeld in het eerste lid tot gevolg heeft, tenzij dit wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.

  • 3 Voor de toepassing van deze code wordt onder discriminatie mede verstaan, gedrag dat met de gronden genoemd in het eerste lid verband houdt en tot doel of als gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast en een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

Artikel 3. Werkingssfeer

[Vervallen per 01-01-2009]

UWV waakt bij de uitvoering van haar taken tegen discriminatie, zowel in de omgang met haar klanten als in de omgang met medewerkers en tussen medewerkers onderling.

Artikel 4. Omgangsvormen

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 De medewerkers onthouden zich zowel in de omgang met klanten als jegens elkaar van discriminerende gedragingen, uitlatingen en bejegening.

  • 2 De medewerkers accepteren geen discriminerende gedragingen, uitlatingen en bejegening van/door klanten.

  • 3 De medewerker die in de omgang met klanten of in de omgang met medewerkers en tussen medewerkers onderling discriminerende gedragingen, uitlatingen of bejegening signaleert, brengt dit onder de aandacht van zijn direct leidinggevende.

Artikel 5. Registratie van verzekerden, uitkeringsgerechtigden en werkgevers

[Vervallen per 01-01-2009]

UWV registreert van verzekerden, uitkeringsgerechtigden en werkgevers geen gegevens die discriminatie tot gevolg hebben of kunnen hebben, tenzij enig wettelijk voorschrift hiertoe leidt.

Artikel 6. Aangifte

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 De medewerker die op grond van bepaalde feiten of waarnemingen vermoedt dat sprake is van discriminatie zoals strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht, meldt dit zo spoedig mogelijk aan zijn direct leidinggevende.

  • 2 De direct leidinggevende die het vermoeden van discriminatie bedoeld in het eerste lid deelt, doet daarvan aangifte bij de politie.

Artikel 7. Behandeling van klachten

[Vervallen per 01-01-2009]

Op klachten van derden over discriminatie is - onverminderd de rechten die krachtens de Algemene wet gelijke behandeling bestaan - het Klachtenreglement UWV 2002van toepassing.

Artikel 8. Toezicht

[Vervallen per 01-01-2009]

De Raad van bestuur is belast met het toezicht op de naleving van de non-discriminatiecode UWV.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling kan worden aangehaald als 'Non-discriminatiecode UWV'.

Artikel 10. Inwerkingtreding en bekendmaking

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 Deze regeling treedt in werking op de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2002.

  • 2 UWV maakt de Non-discriminatiecode UWV voorts bekend onder zijn medewerkers en klanten door de code neer te leggen op een voor hen zichtbare, toegankelijke en bereikbare plaats.

Amsterdam, 1 maart 2003

T.H.J. Joustra

voorzitter Raad van bestuur

Terug naar begin van de pagina