Regeling verzamelverbod pluimvee 2003

[Regeling vervallen per 22-08-2003.]
Geldend van 04-07-2003 t/m 21-08-2003

Regeling verzamelverbod pluimvee Nederland 2003

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautair handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

Gelet op de artikelen 18, eerste en tweede lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-08-2003]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. AI: Aviaire Influenza;

  • b. AI-gevoelige dieren: gehouden dieren van een soort behorende tot de orde van de hoenderachtigen (Galliformes), tot de familie van de eenden, ganzen en zwanen (Anatidae), tot de families van de struisvogels (Struthionidae), emoes (Dromaiidae) en nandoes (Rheidae) en voor consumptie gehouden duiven (Columbia livia).

Artikel 2

[Vervallen per 22-08-2003]

  • 1 Het is in het gebied, bedoeld in bijlage I van de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003, verboden vogels, afkomstig van verschillende plaatsen, tijdelijk bijeen te brengen op een plaats.

  • 2 In het gebied, bedoeld in het eerste lid, zijn markten, verkopingen en veilingen waarop vogels worden verhandeld, alsmede tentoonstellingen, keuringen en andere evenementen geschorst.

  • 3 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op het verzamelen van duiven ten behoeve van het deelnemen aan wedvluchten.

Artikel 3

[Vervallen per 22-08-2003]

  • 1 Het is in de provincies Flevoland, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Utrecht, met uitzondering van de gebieden bedoeld in bijlage I van de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003, verboden AI-gevoelige dieren, afkomstig van verschillende plaatsen, tijdelijk bijeen te brengen op een plaats.

  • 2 In de provincies Flevoland, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Utrecht, met uitzondering van de gebieden bedoeld in bijlage I van de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003, zijn markten, verkopingen en veilingen waarop AI-gevoelige dieren worden verhandeld, alsmede tentoonstellingen, keuringen en andere evenementen geschorst.

Artikel 4

[Vervallen per 22-08-2003]

Paragraaf 7 van de Regeling betreffende het bijeenbrengen van dieren 2000 is niet van toepassing.

Artikel 5

[Vervallen per 22-08-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verzamelverbod pluimvee 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
overeenkomstig het door de Minister genomen besluit,
de

directeur-generaal

,

R.M. Bergkamp

Terug naar begin van de pagina