Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

[Regeling vervallen per 01-04-2023.]
Geraadpleegd op 30-09-2023.
Geldend van 01-07-2017 t/m 31-03-2023

Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat inzake de erkenning van opleidingsinstellingen en examinering vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht (Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht)

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 6.56, eerste en derde lid, van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-04-2023]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-04-2023]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. erkende opleidingsinstelling: een door de minister erkende opleidingsinstelling voor het geven van opleidingen en het afnemen van examens ter verkrijging van een certificaat inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht;

 • b. minister: Minister van Infrastructuur en Milieu.

Hoofdstuk 2. Procedureregels

[Regeling vervallen per 01-04-2023]

§ 2.1. Aanvraag van een erkenning

[Regeling vervallen per 01-04-2023]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-04-2023]

 • 1 Een erkenning wordt aangevraagd door indiening bij de minister van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.

 • 2 Exemplaren van het aanvraagformulier, bedoeld in het eerste lid, zijn kosteloos bij de minister te verkrijgen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-04-2023]

De aanvraag voor verlening van een erkenning gaat vergezeld van:

 • a. een verklaring waarin de aanvrager aangeeft dat de aangeleverde informatie juist is en dat de opleiding zal worden uitgevoerd in overeenstemming met deze regeling;

 • b. een overzicht en curriculum vitae van de bij de opleiding betrokken instructeurs;

 • c. een beschrijving van de accommodatie, theorie-instructievoorzieningen en theorie-examenorganisatie;

 • d. een bewijs van beschikbaarheid van de vereiste trainingsuitrusting, voorzieningen en instructeurs;

 • e. een organogram van de aanvrager, inclusief een korte omschrijving, en

 • f. een opleidingsplan en een opleidingssyllabus; de inhoud van het plan en van de syllabus bevat in ieder geval de informatie als bedoeld in Bijlage A.

§ 2.2. Verlening van een erkenning

[Regeling vervallen per 01-04-2023]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-04-2023]

 • 1 De minister verleent een erkenning als bedoeld in artikel 6.56 van de Wet luchtvaart, indien de aanvrager aan de volgende eisen voldoet:

  • a. voor wat betreft de opleidingsinstelling: de eisen, bedoeld in Bijlage A;

  • b. voor wat betreft de inhoud van de opleidingen: de eisen, bedoeld in Bijlage B, en

  • c. voor wat betreft de examinering: de eisen, bedoeld in hoofdstuk 3 van deze regeling.

 • 2 De opleiding voor een erkenning houdt in:

  • a. een opleiding voor handelingen ten aanzien van alle klassen met uitzondering van klasse 7; of

  • b. een opleiding voor handelingen uitsluitend ten aanzien van klasse 7.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-04-2023]

 • 1 Een erkenning wordt voor onbepaalde tijd verleend.

 • 2 Van een erkenning geeft de minister een bewijs af, waarop is aangegeven voor welke opleiding de erkenning is afgegeven.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-04-2023]

Wanneer een erkenning is verleend, worden in de Staatscourant de volgende gegevens gepubliceerd:

 • a. de naam van de erkende opleidingsinstelling, en

 • b. een omschrijving van de opleiding die door de erkende opleidingsinstelling wordt gegeven.

§ 2.3. Wijziging van een erkenning

[Regeling vervallen per 01-04-2023]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-04-2023]

 • 1 Een erkenning wordt gewijzigd, nadat de houder van de erkenning heeft aangetoond, dat hij voldoet aan de eisen, zoals die gelden voor de erkenning, nadat deze is gewijzigd.

Hoofdstuk 3. Examinering

[Regeling vervallen per 01-04-2023]

§ 3.1. Examens

[Regeling vervallen per 01-04-2023]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-04-2023]

 • 1 De minister stelt op voordracht van elke erkende opleidingsinstelling aan het eind van ieder even kalenderjaar examens vast voor ieder type opleiding.

 • 2 De examens bestaan uit maximaal 11 open vragen of meerkeuzevragen over de onderwerpen bedoeld in de van toepassing zijnde categorie van de bij deze regeling behorende Bijlage B.

 • 3 De examens worden afgenomen door de erkende opleidingsinstellingen; de examens kunnen worden bijgewoond door een door de minister aangewezen gecommitteerde.

 • 4 De duur van de examens bedraagt voor:

  • a. vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht 2,5 uur;

  • b. vervoer radioactieve stoffen door de lucht 2 uur.

 • 5 De minister kan een examenreglement vaststellen, waarin onder meer aanvullende voorwaarden omtrent de uitvoering van examens en de examinering opgenomen kunnen worden.

 • 6 Voor het met goed gevolg afleggen van een examen is een minimale score van zeventig punten benodigd. In afwijking hiervan is voor het met goed gevolg afleggen van een examen voor een E-erkenning een minimale score van negentig punten benodigd.

§ 3.2. Certificaat

[Regeling vervallen per 01-04-2023]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-04-2023]

Een erkende opleidingsinstelling geeft aan de examenkandidaat ten bewijze van het met goed gevolg afgelegd hebben van één van de examens een certificaat inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht af.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-04-2023]

De geldigheidsduur van een certificaat als bedoeld in artikel 9, bedraagt 24 maanden.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-04-2023]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-04-2023]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 16 maart 2003.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-04-2023]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat

M.H. Schultz van Haegen

Bijlage A. als bedoeld in de artikelen 3, onderdeel f, en 4, eerste lid, onderdeel a

[Regeling vervallen per 01-04-2023]

Opleidingsplan/opleidingsprotocol

[Regeling vervallen per 01-04-2023]

Er is een opleidingsplan voor iedere aangeboden opleiding gerelateerd aan het type examen. De inhoud en volgorde van het opleidingsplan zijn geschikt voor de desbetreffende opleiding.

In het opleidingsplan wordt omschreven welke onderwerpen zullen worden behandeld tijdens de betreffende opleiding en hoeveel tijd zal worden besteed aan de diverse onderwerpen (lesprogramma).

Instructeurshandleiding

[Regeling vervallen per 01-04-2023]

Er is een instructeurshandleiding, waarin informatie is opgenomen voor de instructeurs over de opleidingseisen waaraan cursisten moeten voldoen. Tevens zijn hierin instructies opgenomen voor de instructeurs over het laten voldoen van cursisten aan de opleidingseisen.

De handleiding bevat voorts informatie ten aanzien van de structurering van de opleiding en een opleidingsplan.

Theoriesyllabus

[Regeling vervallen per 01-04-2023]

Er is een syllabus voor iedere aangeboden opleiding. De syllabus bevat een gespecificeerde uiteenzetting van de inhoud van de te doceren theorie en oefeningen, geordend in de uit te voeren volgorde met hoofd- en subtitels. De syllabus bevat een verklarende lijst van de relevante terminologie. In de syllabus wordt tevens informatie gegeven over de exameneisen en hoe hieraan kan worden voldaan.

Archieven

[Regeling vervallen per 01-04-2023]

De opleidingsinstelling archiveert de afgenomen examens en bijbehorende bescheiden en bewaart deze gedurende een periode van ten minste 5 jaar.

Instructeur

[Regeling vervallen per 01-04-2023]

De opleidingsinstelling dient aantoonbaar de beschikking te hebben over tenminste één instructeur.

De instructeur dient:

 • a. ten overstaan van de opleidingsinstelling of ten overstaan van de Inspectie Leefomgeving en Transport door middel van het geven van een proefles te hebben aangetoond over voldoende didactische en inhoudelijke kennis te beschikken vereist voor de door hem te geven opleiding;

 • b. te beschikken over aantoonbare kennis betreffende de vigerende internationale regelgeving inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht;

 • c. te beschikken over aantoonbare kennis betreffende de vigerende regelgeving inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen voor de aansluitende vervoersmodaliteiten, zoals bijvoorbeeld het certificaat voor veiligheidsadviseur module wegvervoer.

Indien niet of niet voldoende kan worden aangetoond dat de instructeur over de bovengenoemde kennis beschikt, dan kan worden besloten om de instructeur een door de minister goedgekeurd examen af te nemen.

Bijlage B. als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b

[Regeling vervallen per 01-04-2023]

Examens

Erkenning

Opleidings- en exameneisen

Afzender;

Expediteur

A, B

Algemene filosofie

Klassen en classificatie van gevaarlijke stoffen

Lijst van gevaarlijke stoffen

Algemene filosofie achter de zgn. `verboden' gevaarlijke stoffen

Verpakkingsinstructies

Merken en etiketteren

Verantwoordelijkheden van de afzender

Verantwoordelijkheden van de vervoerder

Vervoersdocumenten voor gevaarlijke stoffen

Het behandelen van lading alsmede samenladingsvoorschriften

Te verstrekken informatie aan de gezagvoerder

     

Grondafhandelaar

C

Algemene filosofie

Algemene klasse indeling

Lijst van gevaarlijke stoffen (algemeen)

Algemene filosofie achter de zgn. `verboden' gevaarlijke stoffen

Verpakkingsinstructies (algemeen)

Merken en etiketteren

Verantwoordelijkheden van de afzender (algemeen)

Verantwoordelijkheden van de vervoerder (algemeen)

Het behandelen van lading alsmede de samenladingsvoorschriften

Te verstrekken informatie aan de gezagvoerder (algemeen)

     

Luchtvaartmaatschappij

D

Algemene filosofie

Klassen en classificatie van gevaarlijke stoffen

Lijst van gevaarlijke stoffen

Algemene filosofie achter de zgn. `verboden' gevaarlijke stoffen

Verpakkingsinstructies

Merken en etiketteren

Verantwoordelijkheden van de afzender

Verantwoordelijkheden van de vervoerder

Vervoersdocumenten voor gevaarlijke stoffen

Het behandelen van lading alsmede samenladingsvoorschriften

Te verstrekken informatie aan de gezagvoerder

     

Gemachtigde om als afzender op te treden

E

Algemene filosofie

Klassen en classificatie van gevaarlijke stoffen

Lijst van gevaarlijke stoffen

Algemene filosofie achter de zgn. `verboden' gevaarlijke stoffen

Verpakkingsinstructies

Merken en etiketteren

Verantwoordelijkheden van de afzender

Verantwoordelijkheden van de vervoerder

Vervoersdocumenten voor gevaarlijke stoffen

Het behandelen van lading alsmede samenladingsvoorschriften

Te verstrekken informatie aan de gezagvoerder

Van alle onderwerpen dient een grondige kennis aanwezig te zijn die verder gaat dan die van de categorie afzender/expediteur, met name ten aanzien van het verpakken, de chemische kennis en de kennis van regels voor aansluitende vervoerstakken

Naar boven