Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

Geraadpleegd op 09-12-2023.
Geldend van 01-04-2023 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat inzake de erkenning van een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich bezighoudt met het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht (Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht)

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Procedureregels

§ 2.1. Aanvraag van een erkenning

Artikel 2

Een erkenning wordt aangevraagd door elektronische of schriftelijke indiening bij de minister van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.

Artikel 3

 • 1 De aanvraag voor verlening van een erkenning gaat vergezeld van:

  • a. een verklaring waarin de aanvrager aangeeft dat de aangeleverde informatie juist is en dat aan artikel 4 wordt voldaan;

  • b. een overzicht van alle medewerkers die in het bezit zijn van een certificaat en per medewerker een afschrift van het geldige certificaat;

  • c. een overzicht van alle andere medewerkers die zijn opgeleid in overeenstemming met de opleidingseisen genoemd in de Technische Voorschriften;

  • d. een omschrijving van de taken en bevoegdheden van de onder c genoemde personen;

  • e. een organigram van de aanvrager, inclusief een korte omschrijving;

  • f. indien van toepassing de functionele plaats van de aanvrager in relatie tot de hoofdvestiging;

  • g. een omschrijving van de handelingen die betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht.

 • 2 Onverminderd het eerste lid, dient de aanvraag voor verlening van een E-erkenning vergezeld te gaan van een DGOM.

 • 3 Een DGOM bevat:

  • a. een beschrijving van de inrichting, uitrusting en het veiligheidsmanagementsysteem van de aanvrager van een erkenning en van de wijze waarop dit systeem actueel wordt gehouden;

  • b. algemene informatie over de bedrijfsprocessen, taken en verantwoordelijkheden van de aanvrager voor het behandelen dan wel afhandelen van gevaarlijke stoffen;

  • c. een opsomming van alle diensten en werkzaamheden die door de aanvrager worden uitbesteed aan andere organisaties;

  • d. een opsomming van leveranciers van de aanvrager voor zover het producten betreft die onder de erkenning vallen;

  • e. een beschrijving van het interne auditprogramma van de aanvrager, alsmede van de wijze van uitvoering en de wijze waarop dit programma actueel wordt gehouden.

 • 4 Een veiligheidsmanagementsysteem bedoeld in het derde lid, onderdeel a, bevat een beschrijving van de wijze waarop de aanvrager de volgende aspecten heeft geregeld:

  • a. veiligheidsbeleid;

  • b. organisatiestructuur;

  • c. taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van medewerkers betrokken bij de behandeling van gevaarlijke stoffen;

  • d. relevante bedrijfsprocessen, procedures of werkinstructies met betrekking tot de afhandeling van gevaarlijke stoffen;

  • e. risico-inventarisatie en daaruit voortvloeiende beheersmaatregelen;

  • f. opleidingen en trainingen;

  • g. melding, registratie, analyse en afhandeling van ongevallen en interne- en externe incidenten;

  • h. documentbeheer;

  • i. met leveranciers en andere contractpartijen gemaakte afspraken inzake naleving van wettelijke voorschriften.

§ 2.2. Verlening van een erkenning

Artikel 4

 • 1 De minister verleent een erkenning, indien voldaan wordt aan artikel 2, eerste lid, en artikel 3 en de aanvrager aantoont dat hij:

  • a. handelingen verricht die verband houden met het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht als bedoeld in artikel 6.51 van de wet;

  • b. per vestiging voortdurend feitelijk over ten minste één medewerker beschikt die in het bezit is van een geldig certificaat;

  • c. er voor zorg draagt, dat de andere medewerkers dan genoemd onder b, zijn opgeleid in overeenstemming met de opleidingseisen genoemd in de Technische Voorschriften;

  • d. ook voor het overige voldoet aan de Technische Voorschriften.

 • 2 Om te beoordelen of een erkenning kan worden verleend kan de minister een audit uitvoeren bij de aanvrager.

Artikel 5

Van een erkenning geeft de minister een bewijs af waarop wordt aangegeven welke bevoegdheden aan de erkenning zijn verbonden.

Artikel 6

Op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport wordt een overzicht van de verleende erkenningen gepubliceerd, met daarbij de volgende gegevens:

 • a. de naam van de erkenninghouder, en

 • b. een omschrijving van de bevoegdheden die aan de erkenning zijn verbonden.

§ 2.3. Wijziging van een erkenning

Artikel 7

 • 1 Een erkenning wordt gewijzigd, nadat de houder van de erkenning heeft aangetoond, dat hij voldoet aan de eisen, zoals die gelden voor de erkenning, nadat deze is gewijzigd.

Hoofdstuk 3. Diverse bepalingen

Artikel 8

Indien een erkenninghouder voor de behandeling van gevaarlijke stoffen ten behoeve van het vervoer daarvan door de lucht gebruik maakt van de diensten van derden, dan wel aan derden gevaarlijke stoffen ter behandeling overdraagt, draagt die erkenninghouder er voor zorg dat de behandeling van de desbetreffende gevaarlijke stoffen alsmede de bijbehorende documentatie aan de Technische Voorschriften blijven voldoen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

Naar boven