Wijziging Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma's alsmede vaststelling onderzoekprogramma en indieningsperioden 2003

[Regeling vervallen per 16-11-2005.]
Geldend van 05-03-2003 t/m 15-11-2005

Regeling van 28 februari 2003, houdende wijziging van de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma's alsmede vaststelling onderzoekprogramma en indieningsperioden 2003

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies en de artikelen 2, 5 en 6 van de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma's;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 16-11-2005]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma's.]

Artikel II

[Vervallen per 16-11-2005]

Als onderzoekprogramma wordt aangewezen het door de Stuurgroep innovatiegerichte onderzoekprogramma's vastgestelde meerjarenprogramma Generieke Communicatie voor individuele gebruikers in hun privé-omgeving.

Artikel III

[Vervallen per 16-11-2005]

 • 1 Als perioden waarbinnen aanvragen om subsidie in het kader van een onderzoekprogramma kunnen worden ingediend, worden vastgesteld:

  • a. 17 maart tot 14 april 2003 voor het onderzoekprogramma IOP Generieke Communicatie voor individuele gebruikers in hun privé-omgeving (IOP-GenCom):

  • b. de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, tot 31 maart 2003 voor het onderzoekprogramma IOP Oppervlaktetechnologie;

  • c. de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, tot 31 maart 2003 voor het onderzoekprogramma IOP Genomics.

 • 2 De subsidieplafonds voor het verlenen van subsidies op aanvragen, ontvangen in de in het eerste lid, onder a, b onderscheidenlijk c genoemde perioden, worden vastgesteld op:

  • a. € 3.185.000 (IOP GenCom);

  • b. € 2.000.000 (IOP Oppervlaktetechnologie);

  • c. € 6.760.500 (IOP Genomics), waarvan € 1.500.000 als afzonderlijk subsidieplafond beschikbaar wordt gesteld voor thema 4, genomics technologie.

Artikel IV

[Vervallen per 16-11-2005]

Als formulier voor het indienen van een aanvraag om subsidie, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma's wordt vastgesteld het formulier in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel V

[Vervallen per 16-11-2005]

De artikelen I en IV zijn niet van toepassing met betrekking tot aanvragen om subsidie krachtens de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma's, die zijn ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel VI

[Vervallen per 16-11-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 28 februari 2003

De

Minister

van Economische Zaken,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina