Uitkeringen Ziektewet (ZW) en de Wet arbeid en zorg (WAZ) maandelijks opgeven

Geldend van 12-03-2003 t/m heden

Uitkeringen Ziektewet (ZW) en de Wet arbeid en zorg (WAZ) maandelijks opgeven

Inleiding

De uitkeringen vanuit de Ziektewet (ZW) en de Wet arbeid en zorg (WAZ) moeten vanaf 17 maart 2003 maandelijks via een internetapplicatie worden opgeven. Dit geldt voor alle bevoegde gezagsorganen die voor de salarisverwerking een dienstverleningsovereenkomst met PinkRoccade Public hebben.

Het gaat om uitkeringen voor personeel dat wordt gedeclareerd bij het Rijk voor onder meer:

  • zwangerschapsverlof/bevallingsverlof;

  • herintredende arbeidsgehandicapten;

  • werknemers die niet kunnen werken omdat ze een orgaan afstaan;

  • stagiaires en oproep- of invalkrachten die ziek worden;

  • werknemers die ziek zijn bij ontslag;

  • werknemers van wie het dienstverband is beëindigd en die hierna ziek worden.

De Waz-uitkeringen zijn op 8 augustus 2002 uitgebreid met twee verlofsituaties:

  • adoptie- en pleegzorgverlof;

  • palliatief verlof.

Belanghebbenden die in een bovengenoemde situatie verkeren, komen in aanmerking voor een ZW- of Waz-uitkering. Zij moeten hiervoor een verzoek indienen bij UWV-USZO-Heerlen. Deze instantie zorgt voor de uitvoering van de ZW en de uitbetaling van de uitkeringen. De lasten en de uitvoering van de ZW worden gefinancierd uit het Uitvoeringsfonds voor de overheid door middel van de zogenoemde UFO-premie. De werkgever betaalt deze premie aan het fonds en declareert die kosten bij het Ministerie van OCenW, als het om personeel gaat dat door Cfi wordt bekostigd.

UWV-USZO betaalt uitkeringen direct of indirect uit aan de werkgever. Het bevoegd gezag declareert de volledige loonkosten van het hierboven genoemde personeel bij het Ministerie van OCenW.

Om een dubbele bekostiging te voorkomen moeten de uitkeringen in mindering worden gebracht op de door de werkgever gedeclareerde loonkosten in het kalenderjaar dat deze worden ontvangen.

Wijze verrekening uitkeringen

Bevoegde gezagsorganen die voor de salarisverwerking een dienstverleningsovereenkomst met PinkRoccade Public hebben moeten de door de school ontvangen uitkeringen met behulp van een internetapplicatie in mindering laten brengen op de maandelijkse bevoorschotting van de salariskosten. Via deze internetapplicatie kunnen de administratiekantoren op een eenvoudige wijze de relevante gegevens registreren om tot een automatische verrekening van de uitkeringen te komen. De internetapplicatie zal per 17 maart 2003 beschikbaar zijn. Na registratie van de ontvangen uitkeringen zal het betreffende bedrag worden ingehouden op het maandelijkse voorschot.

Bij de registratie moet worden opgegeven in welke maand de uitkering daadwerkelijk is ontvangen. Het gaat dus niet om de datum waarop UWV-USZO de uitkering bekend maakt.

In de verwerkingsmaand april 2003 dient u de opgave van de ontvangen uitkeringen éénmalig te verhogen met het bedrag van de met ingang van januari 2003 ontvangen uitkeringen. Ook hierbij geldt dat u de maand moet opgeven waarin de uitkering is ontvangen.

In iedere maand is een sluitingsdatum voor mutaties die nog in die maand worden ingehouden op de uitbetalingen. Deze datum komt overeen met de sluitingsdatum voor de salarismutaties. Meldingen die na de sluitingsdatum worden geregistreerd, zullen pas in de daaropvolgende maand worden verrekend.

De registratie moet direct na de ontvangst van de uitkering, dus vóór de eerstvolgende sluitingsdatum, plaatsvinden. De public accountant zal dit controleren tijdens de jaarlijkse controle voor de ’Aanvraag Rijksvergoeding’.

Uitkeringen die na de sluitingsdatum in december worden geregistreerd, zullen in januari van het daaropvolgende jaar worden ingehouden op de gedeclareerde loonkosten. Door middel van de ’Aanvraag Rijksvergoeding’ zal er een definitieve verrekening plaatsvinden in het jaar van ontvangst van de uitkering. Er kan dus geen verrekening plaatsvinden via de zogenaamde 13e maand betalingen in januari.

De administratiekantoren ontvangen in maart gedetailleerde informatie van PinkRoccade over het gebruik van de internetapplicatie.

Definitieve verrekening uitkeringen in de AVR

De definitieve vaststelling en verrekening van de tijdens een kalenderjaar ontvangen uitkeringen zal door middel van de Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding (AVR) plaatsvinden. Hierin moet u de werkelijk ontvangen uitkeringen in het betreffende kalenderjaar en de reeds door middel van bovengenoemde applicatie ingehouden uitkeringen opgeven. In de AVR-brochure ontvangt u specifieke aanwijzingen over de wijze waarop dit gebeuren moet.

Voor de bevoegde gezagsorganen die géén gebruik maken van de dienstverlening van PinkRoccade Public voor hun salarisverwerking wordt een aparte procedure in de AVR-brochure opgenomen.

Ik maak u er nogmaals op attent dat de maandoverzichten van UWV-USZO in uw administratie moeten worden opgenomen.

De

hoofddirecteur

centrale financiën instellingen,

mr. H.G.M. van Oldeniel

Terug naar begin van de pagina