Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep 2003

[Regeling vervallen per 01-03-2007.]
Geldend van 01-12-2005 t/m 28-02-2007

Besluit van de Minister van Justitie van 26 februari 2003, kenmerk 5213076/503/CBK, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de NS Groep N.V.

De Minister van Justitie,

Gelezen het verzoek van het Hoofd P&O NS Reizigers van 20 januari 2003, kenmerk RK/MN/03.07;

Handelend in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten, artikel 142, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, artikel 8, eerste lid, van de Politiewet 1993 en op het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-03-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. buitengewoon opsporingsambtenaar:

de buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep, bedoeld in artikel 2;

b. NSR:

NS Reizigers B.V., dochteronderdeel van NS Groep N.V.;

c. NS Int:

NS Internationaal B.V., dochteronderdeel van NS Groep N.V.

Artikel 2

[Vervallen per 01-03-2007]

Maximaal 4500 medewerkers, belast met de opsporing van strafbare feiten en werkzaam bij NSR of NS Int zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep.

Artikel 3

[Vervallen per 01-03-2007]

 • 1 De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de feiten strafbaar gesteld bij of krachtens:

  • a. de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000;

  • b. andere wetten, indien en voor zover hij daarmee in een concreet opsporingsonderzoek door een officier van justitie wordt belast, voor de duur van dat onderzoek.

 • 3 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van Nederland.

Artikel 4

[Vervallen per 01-03-2007]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Hoofdofficier van Justitie bij het Landelijk Parket.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het Korps landelijke politiediensten.

Artikel 4a

[Vervallen per 01-03-2007]

De buitengewoon opsporingsambtenaar beschikt over een ontheffing van het bepaalde in artikel 16, eerste lid van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, onder de navolgende voorwaarden:

 • a. de buitengewoon opsporingsambtenaar is bekwaam indien hij met goed gevolg alle modules van de opleidingen Boa-OV heeft voltooid;

 • b. de onder a. bedoelde opleiding omvat tenminste het niveau van de eindtermen zoals vastgesteld bij de Circulaire bekwaamheidseisen buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • c. alle modules worden afgesloten met een eindtoets;

 • d. de opleiding is onderworpen aan goedkeuring door de Minister van Justitie;

 • e. de onder c. bedoelde toetsing van de buitengewoon opsporingsambtenaar geschiedt door een onafhankelijke examencommissie waarin een lid van het openbaar ministerie is vertegenwoordigd;

 • f. door middel van een systeem van periodieke toetsing of bijscholing wordt gewaarborgd dat het door de buitengewoon opsporingsambtenaar verworven kennisniveau blijft gehandhaafd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-03-2007]

De directeur NSR brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, met betrekking tot de buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij NSR of NS Int aan de Minister van Justitie verslag uit over:

 • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was bij NSR en NS Int;

 • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

 • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

Artikel 7

[Vervallen per 01-03-2007]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging, de legitimatiebewijzen buitengewoon opsporingsambtenaar en de overige benoemingsbescheiden, welke zijn uitgevaardigd op het in artikel 6 van dit besluit omschreven besluit, zijn van kracht tot aan de in die akten, legitimatiebewijzen en overige benoemingsbescheiden vermelde geldigheidsdatum.

Artikel 8

[Vervallen per 01-03-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2003 en vervalt met ingang van 1 maart 2007.

Artikel 9

[Vervallen per 01-03-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep 2003.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 februari 2003

De

Minister

van Justitie,

H.Ph. Mayer

Terug naar begin van de pagina