Regeling vaststelling eenmalig bedrag landelijke commerciële radio-omroep 2003

[Regeling vervallen per 01-09-2011.]
Geldend van 01-07-2009 t/m 31-08-2011

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken houdende bepalingen met betrekking tot het eenmalig bedrag verschuldigd door verkrijgers of houders van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte bestemd voor commerciële radio-omroep voor de periode van 1 september 2003 tot 1 september 2011

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 3.3a, eerste en derde lid, van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-09-2011]

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2011]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

de Minister van Economische Zaken;

b. commerciële radio-omroep:

radio-omroep als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Mediawet door een commerciële omroepinstelling als bedoeld in artikel 1, onderdeel dd, van die wet;

c. landelijke commerciële radio-omroep:

commerciële radio-omroep via FM-frequenties die betrekking heeft op het verzorgen en uitzenden van radioprogramma's, bestemd voor een landelijk publiek;

d. ongeclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep:

landelijke commerciële radio-omroep, waarvoor geen gebruiksvoorschriften op grond van de Regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte commerciële radio-omroep 2003 gelden;

e. geclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep:

landelijke commerciële radio-omroep, waarvoor op grond van de Regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte commerciële radio-omroep 2003 gebruiksvoorschriften gelden;

f. nieuws:

programmacategorie van geclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep als bedoeld in artikel 2 van de Regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte commerciële radio-omroep 2003;

g. Nederlandstalige muziek:

programmacategorie van geclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep als bedoeld in artikel 3 van de Regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte commerciële radio-omroep 2003;

h. klassieke muziek of jazz muziek:

programmacategorie van geclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep als bedoeld in artikel 4 van de Regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte commerciële radio-omroep 2003;

i. bijzondere muziek:

programmacategorie van geclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep als bedoeld in artikelen 5 en 6 van de Regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte commerciële radio-omroep 2003;

j. demografisch bereik:

het percentage van het aantal inwoners van Nederland dat bij benadering de uitzendingen via een etherfrequentie of een samenstel van etherfrequenties in het dekkingsgebied, berekend via de technische Zero Base-planningsnorm, kan ontvangen;

k. kavel:

frequentie of samenstel van frequenties, ter beschikking voor de uitvoering van een vergunning, waarvan de aanspraken op het gebruiksrecht worden toegekend door middel van een vergelijkende toets overeenkomstig de Regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunningen commerciële radio-omroep 2003;

l. vergunning:

een vergunning voor commerciële radio-omroep als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, van de Telecommunicatiewet.

§ 2. Eenmalige bedragen

[Vervallen per 01-09-2011]

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2011]

 • 1 De verkrijger of houder van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte bestemd voor ongeclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep, is voor het gebruik van die frequentieruimte een eenmalig bedrag verschuldigd.

 • 2 De hoogte van het eenmalig bedrag, bedoeld in het eerste lid, bedraagt voor de periode van acht jaar, indien het betreft de in de bijlage, behorende bij deze regeling, genoemde vergunning voor onderscheidenlijk:

  • a. kavel A1: € 5.264.726;

  • b. kavel A3: € 5.343.304;

  • c. kavel A6: € 5.343.304;

  • d. kavel A7: € 5.107.570.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2011]

 • 1 De verkrijger of houder van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte bestemd voor de geclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep, is voor het gebruik van die frequentieruimte een eenmalig bedrag verschuldigd.

 • 2 De hoogte van het eenmalig bedrag, bedoeld in het eerste lid, bedraagt voor de periode van acht jaar, indien het betreft de in de bijlage, behorende bij deze regeling, genoemde vergunning voor onderscheidenlijk:

  • a. kavel A4: € 877.584;

  • b. kavel A8: € 556.581.

 • 3 De hoogte van het eenmalig bedrag, bedoeld in het eerste lid, bedraagt voor de periode van acht jaar, indien het betreft de in de bijlage, behorende bij deze regeling, genoemde vergunning voor:

  • a. kavel A9: € 2.396.084.

 • 4 De hoogte van het eenmalig bedrag, bedoeld in het eerste lid, bedraagt voor de periode van acht jaar, indien het betreft de in de bijlage, behorende bij deze regeling, genoemde vergunning voor onderscheidenlijk:

  • a. kavel A2: € 2.355.473;

  • b. kavel A5: € 2.396.084.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2011]

Indien door de minister een besluit als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunningen commerciële radio-omroep 2003, dan wel als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Regeling vervolg verdeling frequenties commerciële radio-omroep 2003 is genomen met betrekking tot kavel A2, A4, A5, A8 dan wel A9 bedraagt de hoogte van het eenmalig bedrag ten aanzien van het desbetreffende kavel bedoeld in artikel 3, eerste lid, in afwijking van het tweede, derde en vierde lid, indien het betreft de in de bijlage, behorende bij deze regeling, genoemde vergunning voor onderscheidenlijk:

 • a. kavel A2: € 3.925.788;

 • b. kavel A4: € 4.387.920;

 • c. kavel A5: € 3.993.474;

 • d. kavel A8: € 2.782.906;

 • e. kavel A9: € 3.993.474.

Artikel 4a

[Vervallen per 01-09-2011]

 • 1 Indien een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte bestemd voor geclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep dan wel voor ongeclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep wordt verleend na 1 september 2003, wordt de hoogte van het eenmalig bedrag, in afwijking van artikel 2, tweede lid, artikel 3, tweede, derde en vierde lid, en artikel 4, ten aanzien van de desbetreffende kavel, indien het een in de bijlage, behorende bij deze regeling, genoemde vergunning betreft vastgesteld op de wijze bedoeld in het tweede lid.

 • 2 De hoogte van het eenmalig bedrag, bedoeld in het eerste lid, wordt bepaald door het bedrag dat is vastgesteld voor de periode van acht jaar te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller wordt gevormd door het aantal hele maanden dat na het tijdstip van vergunningverlening resteert tot 1 september 2011 en de noemer door het getal 96.

Artikel 7

[Vervallen per 01-09-2011]

De artikelen 2 tot en met 6 en de bijlage zijn niet van toepassing op vergunningen voor landelijke commerciële radio-omroep die worden verleend na inwerkingtreding van de Tijdelijke regeling uitgifte kavels A7 en A8.

§ 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-09-2011]

Artikel 8

[Vervallen per 01-09-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 september 2011.

Artikel 9

[Vervallen per 01-09-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling eenmalig bedrag landelijke commerciële radio-omroep 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 februari 2003

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

J.G. Wijn

Bijlage zoals bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van de Regeling vaststelling eenmalig bedrag commerciële radio-omroep 2003

[Vervallen per 01-09-2011]

Landelijk FM

Bereik in %

A1

67

A2

58

A3

68

A4

60

A5

59

A6

68

A7

65

A8

49

A9

59

Terug naar begin van de pagina