Regeling bestuurdersattest

[Regeling vervallen per 10-09-2009.]
Geldend van 10-09-2008 t/m 09-09-2009

Regeling bestuurdersattest

Artikel 1

[Vervallen per 10-09-2009]

  • 2 Het bestuurdersattest is slechts geldig zo lang wordt voldaan aan de voorwaarden waaronder het is afgegeven; de geldigheidsduur bedraagt ten hoogste vijf jaar.

Artikel 2

[Vervallen per 10-09-2009]

Indien de aanvrager niet beschikt over een tewerkstellingsvergunning, wordt de aanvraag niettemin toegewezen indien op grond van artikel 3, eerste lid, of artikel 4, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen, geen tewerkstellingsvergunning is vereist.

Artikel 4

[Vervallen per 10-09-2009]

De NIWO trekt een bestuurdersattest in:

  • a. op verzoek van de vergunninghouder;

  • b. indien de vergunning is verleend op grond van onjuiste gegevens;

  • c. indien de vergunninghouder niet langer voldoet aan een of meer van de in de artikelen 1, 2 en 3 genoemde vereisten.

Artikel 7

[Vervallen per 10-09-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat, a.i.,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina