Regeling voorschriften accountantscontrole op het financiële verslag Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting

[Regeling vervallen per 01-07-2015.]
Geldend van 28-02-2003 t/m 30-06-2015

Regeling van 24 februari 2003, houdende voorschriften omtrent de accountantscontrole op het financiële verslag van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 71g, derde lid, van de Woningwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2015]

De accountantscontrole, bedoeld in artikel 71g, derde lid, van de Woningwet, dient, te beginnen met het financiële verslag van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting over 2002, plaats te vinden overeenkomstig de bij deze regeling gevoegde bijlage.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 februari 2003

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

H.G.J. Kamp

Bijlage

[Vervallen per 01-07-2015]

Controleprotocol financieel verslag Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV)

[Vervallen per 01-07-2015]

Doelstelling van het onderzoek:

De accountant stelt de getrouwheid van het financieel verslag van het CFV vast en de rechtmatigheid van de in het financieel verslag verantwoorde uitgaven en ontvangsten.

Specifieke van toepassing zijnde wet- en regelgeving:

Oordeelsvorming

 • 1. De uitgaven en ontvangsten van het CFV zijn rechtmatig als deze passen binnen de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 • 2. De accountant verstrekt slechts een goedkeurende accountantsverklaring indien naar het oordeel van de accountant de som van de fouten in de uitgaven en ontvangsten niet meer dan één procent bedraagt van de verantwoorde uitgaven en ontvangsten.

 • 3. De accountant laat een niet goedkeurende verklaring qua tekst en opbouw zo goed mogelijk aansluiten op de indeling van het model dat is opgenomen in dit protocol. De accountant richt die verklaring in met inachtneming van de door het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, dan wel de Nederlandse Orde van Accountant-Administratieconsulenten vastgestelde gedrags- en beroepsregels.

Handreiking bij het controleprotocol

 • 1. De accountant stelt vast dat de uitgaven en ontvangsten van het fonds passen binnen de begroting waarmee de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) heeft ingestemd (artikel 71f van de Woningwet).

 • 2. De accountant stelt vast dat het CFV de bijdragen van de toegelaten instellingen heft conform een door de minister goedgekeurd fondsbesluit over de hoogte van de bijdragen (artikel 71f van de Woningwet).

 • 3. De accountant stelt vast dat de beleidsregels voldoen aan artikel 6 en 7 van het BCFV (artikel 71b van de Woningwet).

 • 4. De accountant stelt met betrekking tot de bijdragen aan toegelaten instellingen de volgende punten vast:

  • a. Er is sprake van subsidie ter bevordering van de sanering van toegelaten instellingen of van subsidie ter tegemoetkoming in de kosten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 71a, eerste lid, onder a, van de Woningwet;

  • b. De aanvraag is ingediend door een toegelaten instelling;

  • c. Het plan met betrekking tot de werkzaamheden (projectplan) is voorgelegd aan burgemeester en wethouders van de betrokken gemeente en de huurders van haar woongelegenheden;

  • d. Het projectplan is voorzien van een advies van het College Sluitend Stelsel (CSS);

  • e. Het CFV heeft de naleving van door het CFV aan de verlening van de subsidie verbonden voorschriften gecontroleerd. Het fonds heeft een aanwijzing van de minister met toepassing van artikel 41, eerste lid, van het Besluit beheer sociale-huursector in acht genomen bij de verstrekking van de subsidie.

 • 5. De accountant stelt vast dat het CFV geen garanties verstrekt (artikel 71a, tweede lid, van de Woningwet).

Modelverklaring

[Vervallen per 01-07-2015]

Accountantsverklaring

Opdracht

Wij hebben het in dit verslag opgenomen financieel verslag over het jaar (jaartal) van het CFV gecontroleerd. Het financieel verslag is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van het CFV. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake het financieel verslag te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in het financieel verslag. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die het bestuur van het fonds daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van het financieel verslag.

Oordeel

Wij zijn van oordeel dat het in de bijlage opgenomen financiële verslag een getrouw beeld geeft van de financiële positie van het CFV op (datum) en in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Voorts verklaren wij dat met betrekking tot de in het financiële verslag opgenomen ontvangsten en uitgaven is voldaan aan de geldende regelgeving inzake het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting zoals opgenomen in de Woningwet en het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting

Plaats,

Datum,

Ondertekening,

Terug naar begin van de pagina