Regeling ontheffing garantieplicht ZW

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-03-2003 t/m 31-12-2014

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdende aanwijzing van overheidswerkgevers die zijn ontheven van de garantieplicht van artikel 63, eerste lid, van de Ziektewet

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 63, tweede lid, van de Ziektewet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Als overheidswerkgever als bedoeld in artikel 63, tweede lid, van de Ziektewet wordt aangewezen de overheidswerkgever die op grond van artikel 75, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering is ontheven van de verplichting tot het overleggen van een schriftelijke garantie als bedoeld in de eerste zin van dat lid.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling ontheffing garantieplicht ZW.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 24 februari 2003

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina