Regeling machtiging klachtbehandeling College van procureurs-generaal 2003

[Regeling vervallen per 20-11-2009.]
Geldend van 26-02-2003 t/m 19-11-2009

Regeling van de Minister van Justitie van 20 februari 2003 (kenmerk 5207520/503/EY) houdende machtiging van het College van procureurs-generaal tot het behandelen van klachten

De Minister van Justitie,

Gelet op de artikelen 9:1 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-11-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. het College:

het College van procureurs-generaal;

b. de hoofden van de parketten:

de hoofdofficieren van justitie en de hoofdadvocaten-generaal.

Artikel 2

[Vervallen per 20-11-2009]

Aan het College wordt machtiging verleend om namens de Minister van Justitie klachten te behandelen over gedragingen van personen die werkzaam zijn bij het openbaar ministerie, met uitzondering van klachten die gedragingen van het College of een lid van het College betreffen.

Artikel 3

[Vervallen per 20-11-2009]

Het College wordt toegestaan de hem verleende machtiging door te geven aan de hoofden van de parketten, aan het hoofd van het bureau verkeershandhaving, aan de directeur van het bureau ontnemingen openbaar ministerie en aan het hoofd van dienst van het parket-generaal, tenzij de klachten gedragingen van deze functionarissen betreffen.

Artikel 4

[Vervallen per 20-11-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 17 mei 2001.

Artikel 5

[Vervallen per 20-11-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling machtiging klachtbehandeling College van procureurs-generaal 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 februari 2003

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina