Regeling vacatiegelden commissie ex artikel 11 Besluit geneeskundige verzorging

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 26-02-2003 t/m 31-12-2012

Regeling vacatiegelden commissie ex artikel 11 Besluit geneeskundige verzorging

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op de artikelen 1, tweede lid, en 2, eerste lid, onderdeel b, van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 2 Het vacatiegeld bedraagt voor de voorzitter € 187,19 en voor de overige leden € 124,79.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en van de Staatssecretaris van Financiën, kenmerken EA91/U2426 en Fin92/67, wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.C. Goet

Terug naar begin van de pagina