Verordening PT registratie sorteer- en pakstations groenten en fruit 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2012 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008.]
Geldend van 26-07-2003 t/m 31-12-2007

Besluit van het Bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 18 februari 2003, houdende bepalingen aangaande sorteer- en pakstations in groenten, fruit en paddestoelen (Verordening PT Registratie Sorteer- en Pakstations groenten en fruit 2003)

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,

gelet op de artikelen 93 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

gelet op artikel 1, van het Landbouwkwaliteitsbesluit groenten en fruit;

gelet op de artikelen 13, 14, 15 en 16 van de Instellingsverordening Productschap Tuinbouw;

gehoord de Sectorcommissie voor Groenten en Fruit d.d. 7 november 2002;

BESLUIT:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

De verordening verstaat onder:

a. productschap:

het Productschap Tuinbouw;

b. bestuur:

het bestuur van het productschap;

c. sorteer- en pakstations:

de onderneming of het onderdeel daarvan, waarin in Nederland geteelde groenten, fruit en paddestoelen worden gesorteerd of verpakt teneinde deze gereed te maken voor (verdere) verhandeling met bestemming tot consumptie in verse toestand:

d. houder van een sorteer- en pakstation:

de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de geen rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap die een sorteer- en pakstation drijft.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Het secretariaat van het productschap houdt een register van alle in Nederland gevestigde sorteer- en pakstations.

 • 2 Het register bevat ten aanzien van ieder sorteer- en pakstation de volgende gegevens:

  • a. de (handels)naam, onderscheidenlijke de (handels)naam van de onderneming waarvan het een onderdeel is;

  • b. het adres, onderscheidenlijk het adres van de onderneming waarvan het een onderdeel is;

  • c. de rechtsvorm, onderscheidenlijk de rechtsvorm van de onderneming waarvan het een onderdeel is.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

Iedere houder van een sorteer- en pakstation is verplicht de op dit sorteer-en pakstation betrekking hebbende gegevens als bedoeld in het tweede lid van artikel 2, aan het secretariaat van het productschap te verstrekken met inachtneming van de dienaangaande door het bestuur bij uitvoeringsbesluit gestelde nadere regelen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

Het bepaalde in de artikelen 2 en 3 geldt niet ten aanzien van sorteer- en pakstations, waarin uitsluitend groenten, fruit en paddestoelen worden gesorteerd en/of verwerkt,

 • a. die zijn geteeld in de desbetreffende onderneming en die verhandeld plegen te worden aan of via een veiling of aan een sorteer- en pakstation;

 • b. die in de desbetreffende onderneming worden verhandeld aan consumenten en die niet rechtstreeks zijn betrokken van een teler.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2012]

De houder van een in het artikel 2 bedoelde register opgenomen sorteer- en pakstation wordt in het bezit gesteld van een registratiekaart, waarin staat aangegeven dat het door hem gedreven sorteer- en pakstation als zodanig bij het productschap is geregistreerd.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening dienen in handen van de voorzitter of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap te worden gesteld.

 • 2 Deze gegevens worden gebezigd voor de vervulling van de taak van het productschap en die van het Kwaliteits Controle Bureau voor groenten en fruit.

 • 3 De gegevens mogen niet onder vermelding of aanduiding van de onderneming, waarop zij betrekking hebben, aan het bestuur, het dagelijks bestuur, een commissie van het productschap of aan leden of plaatsvervangende leden daarvan of aan derden (met uitzondering van het KCB) worden overgelegd, tenzij de betreffende onderneming hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2012]

Het bestuur is met de uitvoering van deze verordening belast en in verband daarmede bevoegd:

 • a. omtrent de in deze verordening geregelde onderwerpen nadere voorschriften te geven;

 • b. voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen van het bepaalde in deze verordening gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen;

 • c. aan een ontheffing een of meer voorwaarden te verbinden.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Overtredingen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn strafbare feiten.

 • 2 Overtredingen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde kunnen tuchtrechtelijk worden afgedaan.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2012]

De Verordening PT Registratie Sorteer- en Pakstations groenten en fruit 1997 wordt ingetrokken

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze verordening aangehaald als: Verordening PT registratie sorteer- en pakstations groenten en fruit 2003.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Deze verordening en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 18 februari 2003

J. van der Veen

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 2 mei 2003 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 8 juli 2003, nr. TRCJZ/2003/1919.

Terug naar begin van de pagina