Instelling commissie van deskundigen KBA Ruimte voor de Rivier

Geldend van 27-10-2004 t/m heden

Besluit tot instelling commissie van deskundigen Kosten Baten Analyse Ruimte voor de Rivier

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 2

 • 1 De commissie van deskundigen heeft tot taak het toetsen van de in het tweede lid genoemde documenten van het Centraal Planbureau (CPB) in het kader van de uitvoering van de Kosten Baten Analyse (KBA) Ruimte voor de Rivier.

 • 2 De commissie van deskundigen toetst:

  • a. het werkplan voor de KBA;

  • b. het veiligheidsonderzoek;

  • c. eventuele tussenrapporten;

  • d. het eindrapport.

Artikel 3

Tot lid van de commissie worden benoemd:

 • -

  prof. dr. H. Verbruggen, voorzitter;

 • -

  prof. dr. J.C.J.M. van den Bergh;

 • -

  prof. dr. M.A. Hajer;

 • -

  prof. dr. P. Rietveld;

 • -

  dr. E.C.M. Ruijgrok, secretaris.

Artikel 4

 • 1 De commissie van deskundigen bepaalt de wijze waarop zij haar taak zal uitvoeren.

 • 2 De commissie van deskundigen rapporteert haar bevindingen aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 5

 • 1 De kosten voor het functioneren van de commissie van deskundigen komen ten laste van de begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

 • 2 De vergoeding voor de leden van de commissie van deskundigen bedraagt per vergadering € 550,- per lid, tot een totaal maximum van € 22.000,- voor de commissie. Per vergadering wordt een vergoeding voor reis- en verblijfskosten van € 25,- per lid van de commissie verstrekt. Meerdere vergaderingen op één dag worden aangemerkt als één vergadering.

 • 3 Voor de extra werkzaamheden van de voorzitter van de commissie wordt een vaste vergoeding verstrekt van € 4500,-. De vergoeding wordt ver-strekt in drie gelijke delen, te weten na oplevering van het schriftelijk advies van de commissie over de in artikel 2, tweede lid, onder (a), (b) en (d) genoemde documenten.

 • 4 Voor de extra werkzaamheden van de secretaris van de commissie (vergaderstukken en adviezen) wordt een vaste vergoeding verstrekt van € 15000,00. De vergoeding wordt verstrekt in drie gelijke delen, te weten na oplevering van het schriftelijk advies van de commissie over de in artikel 2, tweede lid, onder (a), (b) en (d) genoemde documenten.

 • 5 Voor het gebruikmaken van diensten van derden, waaruit financiële verplichtingen voor het Rijk voortvloeien, behoeft de commissie van deskundigen toestemming van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 6

 • 1 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie van deskundigen geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het Besluit algemene secretarisaangelegenheden rijksadministratie.

 • 2 De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden opgenomen in het Centraal archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 7

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2003.

 • 2 Dit besluit vervalt op het tijdstip waarop deel 1 (beleidsvoornemen) van de PKB Ruimte voor de Rivier wordt uitgebracht.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina