Mandaatbesluit Dienst Basisregistraties

[Regeling vervallen per 12-11-2003.]
Geldend van 21-02-2003 t/m 11-11-2003

Mandaatbesluit Dienst Basisregistraties

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 12-11-2003]

Het hoofd en het plaatsvervangend hoofd van de Dienst Basisregistraties van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard;

  • b. het sluiten van overeenkomsten voor het inwinnen en muteren van geautomatiseerde gegevens;

  • c. het sluiten van overeenkomsten voor het ontwikkelen en aanpassen van systemen ten behoeve van de databases van de Dienst Basisregistraties;

  • d. de beantwoording van aan de Minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van zijn directie betreffende, voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de Minister persoonlijk of namens deze door de Secretaris-Generaal dient te worden ondertekend.

Artikel 2

[Vervallen per 12-11-2003]

Het hoofd, het plaatsvervangend hoofd, de manager basisregistratie dieren I&R en de plaatsvervangend manager basisregistratie dieren I&R van de Dienst Basisregistraties van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. besluiten als bedoeld in de artikelen 3, tweede lid, 10, vijfde lid, 12, eerste lid, en 18, tweede lid, van de Regeling identificatie en registratie van dieren 2003;

  • b. het sluiten van overeenkomsten betreffende de aanschaf van oormerken voor de identificatie van dieren;

  • c. het sluiten van overeenkomsten voor het ontwikkelen en aanpassen van geautomatiseerde systemen ten behoeve van de uitvoering van regelgeving inzake identificatie en registratie van dieren.

Artikel 3

[Vervallen per 12-11-2003]

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 1 en 2, luidt:

`DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

HET HOOFD VAN DE DIENST BASISREGISTRATIES,',

onderscheidenlijk

`DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

HET PLAATSVERVANGEND HOOFD VAN DE DIENST BASISREGISTRATIES,',

onderscheidenlijk

`DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE MANAGER BASISREGISTRATIE DIEREN I&R VAN DE DIENST BASISREGISTRATIES,',

onderscheidenlijk

`DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND MANAGER BASISREGISTRATIE DIEREN I&R VAN DE DIENST BASISREGISTRATIES,'.

Artikel 4

[Vervallen per 12-11-2003]

Voorzover een aangelegenheid als bedoeld in de artikelen 1 en 2 behoort tot het takenpakket van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, geschiedt het nemen van beslissingen of ondertekenen van stukken betreffende die aangelegenheid namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 5

[Vervallen per 12-11-2003]

Indien artikel 4 van toepassing is, luidt de ondertekening, bedoeld in de artikelen 1 en 2, in afwijking van artikel 3:

`DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

HET HOOFD VAN DE DIENST BASISREGISTRATIES,',

onderscheidenlijk

`DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

HET PLAATSVERVANGEND HOOFD VAN DE DIENST BASISREGISTRATIES,',

onderscheidenlijk

`DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE MANAGER BASISREGISTRATIE DIEREN I&R VAN DE DIENST BASISREGISTRATIES,',

onderscheidenlijk

`DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND MANAGER BASISREGISTRATIE DIEREN I&R VAN DE DIENST BASISREGISTRATIES,'.

Artikel 4

[Vervallen per 12-11-2003]

Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 31 mei 2002, nr. TRCJZ/2001/10792 (Stcrt. 2002, nr. 103), houdende de machtiging van ambtenaren van de Dienst Basisregistraties, wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 12-11-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2003.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 februari 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina